Teyoloji yon sijè pou n aprann Nouvo Wòl Layik yo    Estrikti ak Misyon Legliz La    
 Jezi, Mesaj Li, Misyon Li, ak Ministè LiPawòl Labib la  Lapriyè  
Litiji    Moralite    Yon Sèl Legliz, Tout Kalite Moun
Litij – Paul Dorsinville