1-857-312-8930 piayiti@comcast.net

Vandredi 28 Fevriye 2020

Diskisyon Jezi ak disip li yo sou koze fee jenn.

Priyè

Travay penitans la ki komanse a, tanpri, Granmèt, fè nou favè avèk bon kè ou pou nou kontinye l, pou obsèvans n ap regle nan ko  a, nou rive reyalize l tou ak kè sensè.  Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Ezayi 58, 1-9

Granmèt la di m konsa: Rele ak tout fos ou, rele mezi ou kapab! Fè vwa ou sonnen tankou klewon! Fè pèp mwen an konnen tout mechanste li fè yo! Fè moun fanmi Jakob yo konnen tout peche yo te fè!Chak jou, y ap fè sèvis pou mwen. Yo pretann yo konnen chemen m yo, tankou si se yon nasyon ki fè sa ki dwat devan m, epi ki pa t janm lage lod mwen te ba yo. Y ap mande m pou m defann koz yo. Yo ta vle pou Bondye kanpe la ak yo.Pèp la ap di: Sa nou bezwen fè jèn fè si Bondye p ap wè sa? Sa nou bezwen pran lapenn pou sa nou fè ki mal si ou p ap gade sou sa? Granmèt la reponn yo:  M ap di nou laverite. Jou n ap fè jèn lan, se jou sa a tou n ap chache fè sa ki nan enterè nou ase. Se lè sa a n ap plede peze moun k ap travay pou nou yo.Konsa tou, jou n ap fè jèn lan, se lè sa a tou n ap joure, n ap fè kont, n ap goumen, n ap bay move kou. Jan mwen wè n ap fè jèn lan jodi a se pa konsa pou nou fè l si nou vle lapriyè nou yo rive nan zorèy mwen.Èske mwen ka pran plezi nan kalite jèn sa a? Se sa nou rele yon jou n ap pran lapenn pou sa nou fè ki mal? Fè jèn pou nou, se bese tèt nou jouk atè tankou wozo van ap pliye, se kouche plat atè sou sak nan mitan sann dife. Ato  se sa nou rele fè jèn? Se sa ki pou fè Bondye plezi a?Non!   Men kalite jèn ki pou fè kè m kontan an: Sispann fè mechanste. Sispann fè lenjistis. Bay esklav nou yo libète! Mete chay k ap foule moun yo atè.Separe sa nou genyen ak moun ki grangou. Louvri pot kay nou pou nou resevwa malere ki pa gen kote pou yo d mi. Si nou wè yon frè nou toutouni, ba li rad pou li mete sou li. Pa refize lonje men bay frè parèy ou.Lè sa a, tankou solèy k ap leve, m ap klere nou, m a fè nou wè jan mwen renmen nou. Lapoula m a geri nou, m a toujou mache ak nou pou m delivre nou. Pouvwa Bondye a va mache dèyè nou pou pwoteje nou.Lè sa a, si nou lapriyè nan pye m, m a reponn nou. Si nou rele m, m a di men mwen! Si nou rache tout mechanste nan kè nou voye jete, si nou sispann kraponnen moun, si nou sispann pale moun mal. Pawol Granmèt la.

Meditasyon Som: 50

 Yon kè kraze, rabese, Bondye pa meprize l.

Pitye pou mwen, Bondye, dapre mizerikod ou; dapre anpil mizerikod ou, efase fot mwen an. Lave m byen lave sot nan fot mwen an, pwopte m sot nan peche m nan.   

Sèke fot mwen an mwen konnen l, peche m nan kont mwen tout tan. Se kont ou, kont ou sèl mwen fè peche, sa k mal devan ou nan mwen fè l.    

Ou p ap pran plezi nan sakrifis, sakrifis antye, si m ofri l, li p ap fè ou plezi. Sakrifis pou Bondye, se yon espri kraze, yon kè kraze, rabese, Bondye p ap meprize l.    

Pwoklamasyon levanjil

Chèche byen an, se pa mal la, pou nou kapab viv; epi Granmèt

la ap avèk nou (Am 5, 14)

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 9, 14-15

Disip Janbatis yo pwoche bo  kot Jezi, yo di li: Nou menm ak farizyen yo, nou fè jèn. Men, poukisa disip ou yo pa fè jèn tou?Jezi reponn yo: Èske zanmi yon nonm k ap marye kapab nan lapenn toutotan nonm k ap marye a la ak yo? Non, pa vre? Men, lè lè a va rive pou l pa nan mitan yo anko , se lè sa a y a fè jèn. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawol Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Sakrifis obsèvans karèm nan, n ap ofri a, Granmèt, ki fè ou aksepte kè nou yo, tanpri, se pou l ba nou posiblite frennen move panchan nou yo pi vit. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

N ap priye Bondye ki gen tout pouvwa, pou, antan nou pw pte sot nan tout fot yo, gras a patisipasyon mistè sa a, nou adapte nan remèd bon kè ou yo.  Pa pouvwa Jezikri…

Priyè sou pèp Bondye a

Nan byen ou bay an kantite yo, Bondye mizerik d, se pou pèp ou a jwenn gras san rete, epi antan l ap retounen fè obsèvans lontan yo tankou pèleren, se pou l merite rive nan vizyon ou nan k ap dire tout tan an.  Pa pouvwa Jezikri…

Laisser un commentaire