Vandredi 21 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Damyen ki sen, evèk, doktè legliz la (Blan)

Priyè

Fè nou favè, tanpri, Bondye ki gen tout pouvwa a, pou nou swiv ansèyman ak egzanp evèk sen Pyè, pou, antan nou pa met anyen anvan Kris la, epi antan nou fikse je tout tan sou sèvis Legliz ou a, nou rive nan kontantman limyè tout tan an.

Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv Jak 2, 14-24.26 Frè m  yo, kisa sa fè pou yon moun k ap di li gen konfyans nan Bondye, si li pa fè bagay pou montre li gen konfyans lan vre? Èske konfyans sa a ka delivre li?Sipoze gen yon frè osinon yon sè ki toutouni, ki pa manje kont li chak jou,si yonn nan nou di yo: Ou mèt ale. Chofe ko  ou, manje plen vant ou, san li pa ba yo sa yo bezwen, kisa sa ap fè pou yo?Konsa tou pou konfyans nan Bondye a: si l pa fè nou fè sa ki byen, si l rete pou kont li, li mouri.Men, gen moun ki va di: Ou menm, ou gen konfyans. Mwen menm, mwen fè sa ki byen. M a reponn li: Montre m kijan ou ka gen konfyans san ou pa fè sa ki byen, mwen menm m ap montre ou jan mwen gen konfyans ak sa m ap fè ki byen.Ou kwè gen yon sèl Bondye. Ou fè byen. Denmon yo tou yo kwè sa, men y ap tranble sitèlman yo pè.Gade jan ou manke konprann! Èske ou vle wè ki jan konfyans pa vo anyen si l  pa mache ak sa ou fè ki byen?Abraram granpapa nou, èske Bondye pa t  fè l gras poutèt sa li te fè lè l te ofri Izarak, pitit li a, sou lotèl la? Ou wè. Konfyans li te mache ansanm ak sa li te fè. Konsa tou, sa l te fè a te fè konfyans li vin bon nèt.Se konsa, pawol ki te ekri nan Liv la rive vre: Abraram te mete konfyans li nan Bondye, epi Bondye fè l  gras. Se sa k fè yo te rele Abraram zanmi Bondye.Ou wè: se pa sèlman paske yon moun gen konfyans kifè Bondye fè l gras, men se paske li fè sa ki byen an menm tan an tou.  Menm jan yon ko  ki san nanm se yon ko  ki mouri, konsa tou, konfyans nan Bondye ki pa mache ak fè sa ki byen se yon konfyans ki mouri. Pawol Granmèt la.

Meditasyon S m: 111

  1. Ala kontantman pou moun ki mèt plezi l nèt nan l d Granmèt la.  

Ala kontantman pou moun ki krent Granmèt la, ki mèt plezi l nèt nan lod li yo. Desandans li ap gen pouvwa sou tè a, ras moun korèk yo ap beni.    

Glwa ak richès nan kay li, jistis li ap rete pou tout tan gen tan, Limyè a ap leve nan fènwa, pou moun korèk yo, li sansib, li pran pitye, li korèk.

Ala kontantman pou moun sa a ki pran pitye, ki prete, ki regle afè l yo korèk, paske se pou tout tan li p ap souke.    

Pwoklamasyon levanjil

  Alelouya. Mwen rele nou zanmi, se sa Granmèt la di, paske tout sa mwen tande nan men Papa m, mwen fè nou konnen l.   Alelouya (Jan 15,

15 b)

Lekti nan levanjil daprè Mak ki sen 8, 34-9, 1

 Lè sa a Jezi rele foul moun yo ansanm avèk disip li yo, li di yo konsa: Si yon moun vle mache dèyè m, se pou l bliye tèt li, se pou l chaje kwa l sou zepol li epi swiv mwen.Paske, moun ki ta vle sove lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen ak bon nouvèl la, li va sove li.Kisa sa ta sèvi yon moun pou li ta genyen lemonn antye si l pèdi lavi li?  Ou anko, kisa yon nonm kapab bay pou l gen lavi?  Si yon moun wont di se moun mwen li ye, si li wont pale pawol mwen nan mitan bann moun alèkile yo ki vire do bay Bondye pou viv nan peche, enben, mwen menm tou, Moun Bondye voye nan lachè a, lè m a tounen avèk zanj Bondye yo nan tout bèl pouvwa Papa m  lan, m a wont pran li pou moun pa m tou. Li di yo anko: Sa m ap di nou la a, se vre wi: Nan moun ki la koulye a gen ladan yo ki p ap mouri san yo pa wè Bondye vin pran gouvènman an nan men l  avèk pouvwa. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawol Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Antan n ap sipliye, n ap mande grandè ou, Bondye ki gen tout pouvwa, pou, menm jan kado yo ki ofri pou sen Pyè Damyen nan yo sèvi glwa pouvwa. Bondye a temwen an, konsa tou yo sèvi nou k m rezilta sove ou sove nou an. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Mistè yo nou resevwa yo, tanpri, Granmèt, se pou yo prepare nou pou kè kontan tout tan yo, sa sen Pyè Damyen te merite yo gras a fidelite l nan sèvis la. Pa pouvwa Jezikri…

Laisser un commentaire