TEL ::::: 1-857-312-8930

Vandredi 20 Mas 2020

Priyè

Ou te di nou Granmèt, pou nou koute Pitit ou pi renmen an; tanpri souple, fè nou kapab jwenn nan pawòl ou a, tout kalite bon manje lafwa nou bezwen. Konsa n a kapab wè klè pou n rive konprann gwo pouvwa ou la. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso Labib

Lekti nan liv Pwofèt Oze 14, 2-10

Tounen vin jwenn Granmèt la! Men sa pou nou di li: Padone tout peche nou yo. Aksepte sa n ap mande ou la a. Nou p ap ofri ou towo bèf ankò, n ap fè lwanj ou pito. Moun Lasiri yo p ap janm ka sove nou. Nou p ap mete konfyans nou ankò nan chwal pou fè lagè. Nou p ap janm gade zidòl nou fè ak men nou pou nou di yo se yo ki bondye nou. Nou rekonèt, Granmèt, se ou menm ki gen pitye pou timoun ki san papa. Granmèt la di ankò: -M ap rale pèp la tounen vin jwenn mwen ankò. M ap renmen yo ak tout kè m. Mwen p ap ankòlè sou yo ankò.M ap tankou lawouze pou moun Izrayèl yo. Yo pral fleri tankou flè nan jaden. Yo pral pouse rasin tankou pyebwa nan peyi Liban.Yo pral boujonnen sou tout kò yo. Y ap bèl tankou pye oliv. Y ap santi bon tankou pye sèd peyi Liban.Yo gen pou yo tounen vin rete anba zèl mwen pou m pwoteje yo. Jaden ble yo pral donnen ankò. Yo pral fleri tankou pye rezen. Non yo ap nan tout bouch tankou bon mak diven yo fè nan peyi Liban. Nou menm moun Izrayèl, konnen mwen pa gen anyen pou mwen wè ak zidòl. Mwen menm m a reponn yo lè y ap lapriyè. M ap okipe yo tankou pye bwapen ki rete toujou vèt, m ap ba yo lonbraj. Se mwen menm k ap ba yo tout kalite benediksyon.Se pou moun ki gen konprann chache konprann sa ki ekri la a. Se pou moun ki gen lespri chache konprann li. Paske chemen Bondye se chemen ki dwat. Moun k ap viv dapre volonte Bondye ap mache ladan l san anyen p ap rive yo. Men, moun ki vire do yo bay Bondye ap bite sou wout la. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm: 80

 Se mwen menm Granmèt Bondye ou: koute vwa m.

Pawòl mwen pa t konnen, mwen tande. Mwen wete do l sot anba chaj yo, men l kite kòbèy la. Nan tray la, ou rele m, mwen delivre ou.  

Mwen reponn ou nan kachèt toubiyon an, mwen sonde ou bò dlo Meriba a. Koute, pèp mwen, m ap poze ou kesyon, Izrayèl, pa pito ou koute m.  

P ap gen dye etranje nan ou, ni ou p ap adore dye etranje. Se mwen menm ki Granmèt Bondye ou, ki te fè ou soti nan peyi Lejip la.  

Si pèp mwen an te koute m, si Izrayèl te mache nan chemen m yo, mwen t a fè yo manje nan ble ki gra, mwen t a plen vant yo ak myèl wòch la.  

Pwoklamasyon Levanjil

Fè penitans, se sa Granmèt la di;
peyi Wa syèl la toupre.
(Mt 4, 17)

Lekti nan Levanjil daprè Mak ki Sen 12, 28-34

Yonn nan dirèktè lalwa yo te tande jan yo t ap diskite. Li wè Jezi te byen reponn sadiseyen yo. Lè sa a, li pwoche bò kote l, li mande li: -Kilès nan tout kòmandman yo ki pi konsekan an? Jezi reponn li: -Men kòmandman ki pi konsekan an: Koute, nou menm pèp Izrayèl: Mèt la, Bondye nou, se li ki sèl Mèt la.Se pou ou renmen Mèt la, Bondye ou, avèk tout kè ou, avèk tout nanm ou, avèk tout lide ou, avèk tout fòs ou. Men dezyèm kòmandman an: Se pou ou renmen frè parèy ou tankou ou renmen pwòp tèt pa ou. Pa gen lòt kòmandman ki pi konsekan pase sa yo. Lè sa a, dirèktè lalwa a di li: -Se sa menm, Mèt. Sa ou di a se vre. Mèt nou an se sèl Bondye ki genyen. Pa gen lòt pase li. Jan ou di a, se pou nou renmen l ak tout kè nou, tout lespri nou, tout fòs nou, epi se pou nou renmen frè parèy nou tankou nou renmen pwòp tèt pa nou. Sa pi bon lontan pase tout ofrann n ap boule pou Bondye ansanm ak tout lòt bèt n ap ofri pou touye pou li. Jezi wè nonm lan te fè l yon repons moun ki gen konprann, lè sa a li di li: -Ou menm, ou pa lwen peyi kote Bondye Wa a non. Apre sa, pèsonn pa t gen odas poze l keksyon ankò. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Aksepte, Granmèt, ti kado nou menm n ap pote ba ou; se ou ki ban nou yo, pou nou kapab ofri ou yo ak tout glwa e pou yo kapab pote pou nou gerizon nan kò nou, nan nanm ak nan lespri nou. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Se pou kominyon sa a nan mistè ou yo, Granmèt, fè nou jwenn gerizon ou menm sèl ka bay; pou l rache nan kè nou tout mal, pou l pwoteje nou epi fòtifye nou toutan. Pa pouvwa Jezikri…