TEL ::::: 1-857-312-8930

Vandredi 13 Mas 2020

Priyè

Fè nou favè, tanpri, Bondye ki gen tout pouvwa, pou, antan efò sakre penitans la netwaye nou, ou fè nou rive avèk espri sensè nan fèt ki sen yo, k ap vini an. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv Jenèz 37, 3-4.12-13a.17b-28

Izrayèl menm te renmen Jozèf plis pase tout lòt pitit li yo, paske li te fin granmoun lè Jozèf te fèt. Li fè yon bèl varèz long ak manch pou li.Lè frè l yo wè jan papa yo te renmen Jozèf plis pase yo, yo pran rayi l. Yo pa t louvri bouch avè l san yo pa joure l. Frè Jozèf yo leve, y ale jouk Sichèm ak bann bèt papa yo pou fè yo manje.Izrayèl rele Jozèf, li di l konsa: -Frè ou yo mennen bèt yo jouk Sichèm al manje. Vini non, m ap voye ou bò kote yo pou mwen. Jozèf reponn: -Men mwen wi, papa. Nonm lan di l: -Yo te isit la wi, men yo pati deja. Mwen tande yo t ap di yo pral Dotan. Jozèf pati dèyè frè l yo, li jwenn yo Dotan. Men, anvan Jozèf te rive, yo te gen tan wè l byen lwen ap vini. Yo fè konplo pou yo touye l. Yonn di lòt: -Men nonm ki renmen fè rèv la ap vini. An nou wè. N ap touye l, n ap jete kadav la nan yonn nan pi yo. Epi n a di se bèt nan bwa ki touye l. Konsa n a wè si sa l te wè nan rèv li yo va rive vre. Woubenn t ap koute yo, li t ap chache yon jan pou sove Jozèf anba men yo. Li di yo: -Piga nou touye l.Pa fè san koule. An n voye l jete nan pi sa a ki nan dezè a. Men, pa leve men sou li. Li t ap di yo sa paske li te fè lide sove l anba men yo pou l te voye l tounen bay papa l.Lè Jozèf rive bò kote frè l yo, yo wete bèl varèz long ak manch ki te sou li a.Yo pran l, yo jete l nan pi a. Pi a te vid, li pa t gen dlo. Apre sa, yo chita pou yo manje. Pandan yo leve je yo, konsa yo wè yon kolonn moun Izmayèl ki t ap vwayaje. Yo te soti Galarad. Chamo yo te chaje ak gonm bwa, lansan ak lami yo t ap pote al vann nan peyi Lejip.Jida di frè l yo konsa: -Sa sa ap rapòte nou pou nou touye frè nou an epi apre sa pou nou kache sa? An nou vann li ak moun Izmayèl yo. Konsa nou p ap bezwen leve men nou sou li. Apre tou, se frè nou li ye, se menm san ak nou. Frè l yo tonbe dakò.Lè machann Madyan yo vin ap pase, yo rale Jozèf monte sot nan pi a. Yo vann li ak moun Izmayèl yo pou ven pyès lajan. Moun Izmayèl yo menm mennen l nan peyi Lejip. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm:104

 Sonje mèvèy Granmèt la fè yo.

Li rele grangou sou tè a, epi li kase tout baton pen, Li voye yon moun devan yo, se Jozèf yo te vann kòm esklav la.  

Yo fiske pye l nan chenn, yo pase kou l nan fè, joustan pawòl li a rive, pwomès Granmèt la netwaye l.  

Wa a voye lage l, chèf pèp yo ranvwaye l; li enstale l kòm mèt kay li, kòm chèf sou tou sa l posede.  

Pwoklamasyon levanjil

Bondye si tèlman renmein tè a, li bay Pitit li a, sèl Pitit li a; tout moun ki kwè nan li l ap gen lavi tout tan an (Jan 3, 16)

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 21, 33-43.45-46

 Koute yon lòt parabòl. Vwala se te yon nonm ki te gen anpil tè. Li plante yon jaden rezen. Li fèmen l ak yon lantouraj, li fouye yon basen pou krase rezen yo. Li bati yon kay pou moun k ap veye jaden an. Apre sa, li antann li avèk kèk moun pou okipe jaden an pou li, lèfini li pati, li al nan vwayaj.Lè sezon rekòt rezen an rive, li voye domestik li yo chache rezen pa l bò kote jeran yo.Jeran yo mete men sou domestik yo, yo bat yonn byen bat, yo touye yon lòt, yo touye yon twazyèm ak kout wòch.Mèt jaden an voye lòt domestik ankò, pi plis pase premye fwa a. Jeran yo maltrete yo menm jan an. Apre sa, li voye pwòp pitit gason l bò kote yo andènye. Li t ap di nan kè l: Omwens y a gen respè pou pitit mwen an. Men, lè jeran yo wè pitit la, yonn di lòt: Men eritye a. Vini non, an n touye li. Konsa, jaden an va vin pou nou.Yo mete men sou li, yo jete l lòtbò jaden an, yo touye li.Bon, lè mèt jaden rezen an vini, kisa li va fè jeran sa yo?Yo reponn li: Li p ap gen pitye pou yo. La fè touye malveyan sa yo, la pran jaden rezen an bay lòt jeran ki va ba l pòsyon pa l nan rekòt la lè sezon an va rive. Apre sa, Jezi di yo: Èske nou pa janm li pawòl sa yo nan Liv la? Wòch moun ki t ap bati yo te voye jete a, se li menm ki tounen wòch ki kenbe kay la. Sa se travay Mèt la. Se bèl bagay pou nou wè sa. Se poutèt sa mwen di nou: y a wete Peyi kote Bondye Wa a nan men nou, y a pran l bay moun yon lòt nasyon ki va bay rannman pou Peyi Wa a.Lè chèf prèt yo ak farizyen yo tande parabòl sa yo, yo vin konprann se pou yo Jezi t ap pale.Lè sa a, yo t ap chache yon jan pou mete men sou li. Men, yo te pè foul moun yo ki te pran Jezi pou yon bon pwofèt. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Se pou pitye ou la pran devan sèvitè ou yo, jan sa dwe fèt, Bondye, tanpri, pou yo reyalize mistè sa yo, epi se pou l kondwi yo antan yo sèvi ou nan tout konpòtman yo. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Antan nou resevwa garanti n ap sove tout tan an, Granmèt, tanpri, fè nou fè efò ki adapte pou nou kapab rive sove vre. Pa pouvwa Jezikri…