TEL ::::: 1-857-312-8930

Vandredi 06 Mas 2020

Priyè

Bay fidèl ou yo posibilite, tanpri, Granmèt, pou yo obsève tan k ap prepare Pak la, jan sa dwe  fèt, pou antan yo aksepte metrize kò yo yon fason solanèl la, sa sèvi tout moun pou avantaj nanm yo. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Ezekyèl 18, 21-28

Si mechan an sispann fè peche li te konn fè yo pou li mache daprè lòd mwen yo, si li fè sa ki dwat ak sa ki byen, li p ap mouri. Se sèten l ap viv. Yo p ap sonje tout peche li te konn fè yo. L ap viv paske li te fè sa ki dwat. Èske nou kwè mwen ta renmen wè mechan an mouri? Se Granmèt sèl Mèt la ki mande sa. Non! Mwen ta pito wè l sispann fè sa ki mal pou l ka viv. Men, si yon moun ki mache dwat sispann fè sa ki byen pou li lage kò l nan fè sa ki mal ak tout lòt vye bagay derespektan mechan yo ap fè a, nan kondisyon sa a èske li ka viv toujou? Non. Yo p ap chonje tout byen li te konn fè yo. L ap mouri paske li pa t kenbe pawòl li, paske li fè sa ki mal. Men, n a di nan kè nou: Jan Granmèt la ap aji la a pa bon non. Enben, nou menm moun pèp Izrayèl yo, koute. Nou di jan mwen aji a pa bon. Nou pa kwè se jan nou menm n ap aji a ki pa bon pito? Lè yon moun ki tap mache dwat sispann fè sa ki byen pou li lage kò l nan fè sa ki mal, l ap mouri. Se poutèt sa li fè ki mal la l ap mouri. Lè mechan an sispann fè peche li konn fè yo pou li fè sa ki dwat ak sa ki byen, l ap sove lavi l. Li rekonèt sa li t ap fè a te mal, li sispann fè l. Se sèten li p ap mouri. Se viv pou li viv. Pawòl Granmèt la

Meditasyon Sòm  : 129

Si ou kenbe fot yo, Granmèt,
          Granmèt, ki moun k ap kanpe ?

Nan bafon yo m ap rele kote ou, Granmèt; Granmèt, koute vwa m. Se pou zòrèy ou panche nan vwa priyè m nan.  

Si ou kenbe fot yo, Granmèt, Granmèt, ki moun k ap kanpe ? Paske kote ou se padon, epi nou krenn ou.  

M ap tann ou, Granmèt; nanm mwen ap tann nan pawòl li, nanm mwen espere nan ranmèt la. Plis pase yon santinèl k ap espere devan-jou, sé pou Israèl éspéré nan Granmèt la.  

Paske kot Granmèt la se mizerikòd, se redanmsyon an kantite kote l. Se li menm k ap rachte Izrayèl sot nan tout fot li yo.  

Pwoklamasyon levanjil

Jete tout peche nou yo lwen nou, se sa Granmèt la di, mete yon kè nèf ak yon espri nèf anndan nou (Ez 18, 31)

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 5, 20-26

Paske m ap di nou sa: Si nou pa obeyi Lalwa Bondye a pi byen pase farizyen yo ak direktè lalwa yo, si nou pa viv pi byen pase yo, nou p ap kapab antre nan Peyi Wa ki nan syèl la. Nou tande ki jan nan tan lontan yo te di zansèt nou yo: Piga ou janm touye moun. Moun ki touye moun, se pou yo jije yo. Men, mwen menm, men sa m ap di nou: Nenpòt moun ki ankòlè sou frè l, se pou yo jije li. Moun ki joure frè l enbesil, se pou yo jije l devan gran konsèy la. Si yon moun di frè l moun fou, li bon pou yo jete l nan dife lanfè a. Konsa, si lè ou ap mete ofrann ou sou lotèl la bay Bondye, epi antan ou la devan lotèl la, ou chonje frè ou gen kichòy kont ou, men sa pou ou fè: Kite ofrann lan la devan lotèl la, ale byen ak frè ou la anvan. Aprè sa, ou a tounen vin bay Bondye ofrann ou an. Si yon moun pote plent pou ou nan tribinal, prese mete ou dakò avè l antan nou prale ansanm nan tribinal la, pou li pa lage ou nan men jij la. Pou jij la pa lage ou nan men lapolis. Pou yo pa mete ou nan prizon. Sa m ap di ou la, se vre wi: ou p ap soti nan prizon an toutotan ou pa peye dènye lajan yo mande ou la. An nou fè lwanj ak konpliman pou Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Resevwa kado sa yo antan ou ap padone nou, Granmèt, yo menm ou te vle yo sèvi ni pou fè ou plezi a, ni pou nou retounen sove gras a bon kè ou ki gen pouvwa a. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Sakreman ou nan, nou resevwa yon fason ki sen an, se pou l refè nou, Granmèt, epi antan nou netwaye sot nan sa k ap vyeyi nou an, se pou l fè nou transfòme antan nou patisipe nan mistè k ap sove nou an. Pa pouvwa Jezikri…