1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Vandredi 03 avril 2020

Priyè

Bondye ki la pou tout tan, ki gen tout pouvwa, ou ban nou nouvo prèv renmen ou a lè ou separe bèlte ou avèk zanmi ou yo ki nan syèl la, tanpri souple pèmèt sekou lapriyè ak fòs egzanp yo ede nou vin sanble ak Pitit ou a. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Jeremi 20, 10-13

Mwen tande tout moun ap di: -Any! Kote moun pase yo pè! An nou denonse l bay otorite yo. Ata pi bon zanmi m yo ap tann konsa mwen fè yon fo pa. Y ap di: Nou ka pran pawòl nan bouch li pou antrave l. Lè sa a, n a met men sou li, n a tire revanj nou.Men, Granmèt la kanpe la avè mwen. Se yon vanyan gason li ye, li gen pouvwa. Se poutèt sa se moun k ap pèsekite m yo ki pral bite. Se yo ki pral anba. Yo pral wont anpil paske sa p ap mache pou yo. Se va yon wont pesonn p ap janm bliye.Granmèt ki gen tout pouvwa a sonde tout moun san patipri. Li konnen sa ki nan kè yo ak sa ki nan tèt yo. Se pou m wè ou tire revanj ou sou yo, paske se nan men ou menm mwen renmèt kòz mwen.Chante pou Granmèt la. Fè lwanj li! Li rache pòv malere yo anba men mechan yo. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm:17

   Nan tray mwen an, mwen rele Granmèt la, epi li koute m.

Mwen renmen ou, Granmèt, fòs mwen. Granmèt, kay defans mwen kachèt mwen, ak liberatè m nan;  

Bondye mwen, sekou m mwen espere nan li. pwotektè m, kòn k ap sove m, li menm k ap soutni m. M ap rele Granmèt la ki merite lwanj la, l ap sove m sot nan men lènmi m yo.

Lanm dlo lanmò yo vlope m, epi ravin Belyal yo twouble m; kòd lanfè yo antoure m, filè lanmò yo sènen m.  

Nan tray mwen an, mwen rele Granmèt la, mwen rele kot Bondye m nan; li koute vwa m, antan l nan tanp li a, rèl mwen rive devan fas li, nan zòrèy li.  

Pwoklamasyon levanjil

Pawòl ou yo, Granmèt, se lespri ak lavi; ou gen pawòl lavi tout tan an (Jan 6, 63 c. 68 c)

Lekti nan levanjil daprè Jan ki sen 10, 31-42

Jwif yo ranmase wòch pou kalonnen li.Lè sa a, Jezi di yo: Avèk pouvwa Papa a mwen fè anpil bon bagay nan mitan nou. Manyè di m pou kilès ladan yo nou vle touye m ak kout wòch la? Jwif yo reponn li: Se pa pou okenn bon bagay nou vle touye ou ak kout wòch. Men, se paske ou ap pale mal sou Bondye. Se moun ou ye, epi ou ap chache pase pou Bondye.Jezi reponn yo: Dapre sa ki ekri nan lalwa nou an, Bondye te di: Se bondye nou ye. Nou konnen sa Liv la di, li di l nèt. Tout moun ki resevwa pawòl Bondye, se bondye yo ye. Mwen menm menm, se Bondye ki te mete m apa pou li, se li ki voye m sou latè. Kijan nou ka di m ap pale Bondye mal lè m di se pitit Bondye mwen ye? Si m pa fè travay Papa m ban m fè a, nou pa bezwen kwè mwen. Men, si mwen fè l, menm si nou pa ta vle kwè nan mwen, omwens kwè nan travay m ap fè a. Konsa, nou ta tou konnen Papa a nan mwen, mwen nan Papa a.Yo t ap chache ankò pou yo te arete l, men li chape anba men yo.Jezi tounen ankò lòt bò larivyè Jouden kote Jan te konn batize a. Li rete la.Anpil moun te vin jwenn li. Yo t ap di: Jan pa t fè okenn mirak, men tou sa li te di nou sou nonm sa a, se te vre wi. Anpil moun la te kwè nan Jezi. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Resevwa Granmèt sakrifis ki delivre lèzòm e nan tout sa yo ou fè ki bon  yo, fè nou rive sove kò a ak lespri a. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

N ap mande ou Bondye Granmèt pou kominyon sa a nan mistè Pitit ou a ki te bay tèt li pou nou, fè nou antre san okenn vye panse nan nouvèl Kreyasyon ou a. Pa pouvwa Jezikri…