1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lekti Pou Lames Vandredi 27 Mas 2020

27 March 2020
Fri 27,  12:00 am
      Mar 27,  11:59 pm

Priyè

Bondye, ou menm ki te chèche rekonsilye ak tout moun sou tè a antan ou te fè l kado sèl grenn Piti ou a, tanpri souple, fè pèp k ap chèche ou la, pran modèl sou Jezikri, plis konfyans nan ou, pou yo kapab prese pran devan fèt Pak k ap pwoche a avèk tout renmen ki nan kè yo. Pa pouvwa Jezikri…

 

Premye moso labib

Lekti nan liv Lasajès 2, 1. 12-22

Mechan yo di, antan y ap kalkile sa k pa kòrèk nan kè yo:

« An nou fè konplo kont sa a ki kòrèk la, paske li pa sèvi nou anyen, l ap kontrarye aktivite nou, l ap repwoche nou peche nou fè kont lalwa a, l ap deklare peche nou fè kont edikasyon nou. Li pretann li gen syans Bondye, li nonmen pwòp tèt li pitit Bondye.

Li jennen panse nou: se yon chaj li ye pou nou, menm pou nou gade l; paske lavi l pa menm avèk lòt yo, chemen l yo pa chanje. Li konsidere nou tankou bagay ki pa gin valè, li evite chemen nou yo tankou bagay ki pa pwòp; li deklare moun kòrèk yo ap kanpe nan dènye tan an, li fè lwanj di li gen Bondye kòm Papa.

Ebyen an nou wè si pawòl li yo vre, an nou eseye pou nou wè sa k ap rive l, n a konnen kijan l ap ye nan dènye tan an. Si se pitit Bondye vre li ye, se pou Bondye resevwa l, 1a delivre l sot nan men moun k ap atake l yo.

Ak afwon, ak move tretman n ap poze l kesyon, pou nou konnen respè l, pou nou eseye pasyans li. Ak lanmò gwo lawont n a kondane l; sèke dapre pawòl li yo gen pèsonaj pou veye sou li ».

Se sa y ap kalkile, yo twonpe; mechanste yo avegle yo. Yo pa konnen bagay sakre Bondye yo, yo pa espere rekonpans jistis la, yo pa jije konsiderasyon nanm sen yo. Pawòl Granmèt la.

 

Meditasyon Sòm: 33

 

Granmèt la tou prè moun ki gen kè yo sere.

Fas Granmèt la sou moun k-ap fè sa-k mal yo, pou-l pèdi souvni yo sot sou tè-a.
Yo rele, Granmèt la reponn, anba tout tray yo li delivre yo.

Granmèt la tou pre moun ki gen kè sere yo,  l-ap sove sa-k gen espri yo kraze yo. Anpil tray pou moun ki kòrèk yo, anba yo tout Granmèt la delivre yo.

Li prezève tout zo yo, youn nan yo pap kraze. Granmèt la ap rachte nanm sèvitè-l yo,
tout moun ki espere nan li yo li pap pini yo.

 

 

 

Lekti nan Levanjil daprè Jan ki Sen 7, 2.10.14. 25-30

Jou fèt Joupa jwif yo te pre rive. Apre frè l yo fin pati al nan fèt la, Jezi ale tou, men an kachèt. Li pa t kite pèsonn wè li. Te rete kat jou ankò pou fèt la te fini, lè Jezi al nan tanp lan. Li kòmanse pale. Lè sa a, te gen kèk moun Jerizalèm ki t ap di: Apa nonm y ap chache touye a? Gade l ap pale lib devan tout moun, yo pa di l anyen. Gen lè chèf nou yo rekonèt se Kris la vre li ye! Men, yo toujou di lè Kris la va rive, pesonn p ap konnen ki bò l soti. Men nonm sa a, nou konnen ki bò l soti. Jezi t ap montre moun yo anpil bagay nan tanp lan. Li di yo byen fò: Nou rekonèt mwen? Nou konnen ki bò m soti? Se pa mwen ki fè lide pou m vini non. Moun ki voye m lan, li la tout bon. Men, nou pa konnen li. Mwen menm, mwen konnen l, paske se bò kote l mwen soti. Se li menm ki voye mwen. Lè sa a, yo t ap chache arete l, men pèsonn pa t mete men sou li paske lè l pa t ankò rive. An nou fè lwanj ak konpliman pou Pawòl Bondye a.

 

Pwoklamasyon Levanjil

Se pa ak pen sèlman moun viv,
men ak tout pawòl ki soti nan bouch Bondye.
(Mt 4, 4 b)

 

Lekti nan levanjil daprè Jan ki sen 7, 1-              2.10.14.25-30

 Apre sa, Jezi t’ap mache toupatou nan peyi Galile, li pa t’ vle ale nan peyi Jide menm, paske jwif yo t’ap chache touye li. Jou fèt Joupa jwif yo te pre rive. Apre frè l’ yo fin pati al nan fèt la, Jezi ale tou, men an kachèt. Li pa t’ kite pesonn wè li. Te rete kat jou ankò pou fèt la te fini, lè Jezi al nan tanp lan. Li kòmanse pale.  Lè sa a, te gen kèk moun Jerizalèm ki t’ap di: Apa nonm y’ap chache touye a? Gade l’ap pale lib devan tout moun, yo pa di l’ anyen. Gen lè chèf nou yo rekonèt se Kris la vre li ye! Men, yo toujou di lè Kris la va rive, pesonn p’ap konnen ki bò l’ soti. Men nonm sa a, nou konnen ki bò l’ soti. Jezi t’ap moutre moun yo anpil bagay nan tanp lan. Li di yo byen fò: Nou rekonèt mwen? Nou konnen ki bò m’ soti? Se pa mwen ki fè lide pou m’ vini non. Moun ki voye m’ lan, li la tout bon. Men, nou pa konnen li. Mwen menm, mwen konnen l’, paske se bò kote l’ mwen soti. Se li menm ki voye mwen. Lè sa a, yo t’ap chache arete l’, men pesonn pa t’ mete men sou li paske lè l’ pa t’ ankò rive. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la

 

Priyè  sou ofrann yo

Priyè nou yo ak ofrann nou yo Granmèt, men yo, nou vin ofri ou yo. Kite yo monte bò kote ou; nan bonte ou, pirifye nou e n ap sanble plis ak sakreman lanmou ou lan. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Se pou kominyon sa a, Granmèt, repare fòs nou e fè nou reviv. Se pou l sanktifye nou e kondwi nou pou n rive jwenn eritaj wayòm ou an. Pa pouvwa Jezikri…