1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lekti Pou Lames Samdi 28 Mas 2020

28 March 2020
Sat 28,  12:00 am
      Mar 28,  11:59 pm

Priyè

Bondye Sovè nou an, tanpri souple, fè nou kapab kase tèt tounen vin jwenn ou, pou tout tan karèm nan kapab yon garanti pou nou, tanpri souple, louvri lespri nou, fè entèlijans nou kapab konprann lalwa ou la. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso Labib

Lekti nan liv pwofèt Jeremi 11, 18-20

 Granmèt la fè m konnen yo t ap monte yon konplo sou do mwen. Li fè m wè jan yo t ap manniganse sou do m pou yo pran m.  Mwen menm, mwen te tankou yon ti mouton tou dou yo t ap mennen labatwa, mwen pa t konnen se sou do m yo t ap konplote konsa lè yo t ap di: An nou koupe pyebwa ki byen kanpe a. An n disparèt li sou latè pou pèsonn pa chonje l ankò.  Lè sa a, mwen lapriyè, mwen di: -Granmèt ki gen tout pouvwa a, ou se yon jij ki pa nan patipri. Ou sonde tout sa ki nan kè ak nan lide moun. Mwen lage kòz mwen nan men ou. Fè m wè jan ou ap tire revanj ou sou yo. Pawòl Granmèt la.

 

 

Meditasyon Sòm:7

Granmèt Bondye m, nan ou mwen espere.

Granmèt Bondye m, nan ou mwen espere; sove m sot nan men tout moun k ap pèsekite m yo, delivre m, pou l pa pran lavi m tankou lyon, k ap dechire, san pa gen pèsòn pou sove.

Jije m, Granmèt, dapre jistis mwen, dapreinosans mwen ki nan mwen. Se pou mechanste peche yo boule;  asire sa a ki kòrèk la: ou menm k ap sonde kè ak ren, Bondye ki kòrèk.

Sekou m kot Bondye, li menm ki sove moun ki dwat nan kè yo. Bondye jij kòrèk la, Fò a, y ap fè fache chak jou.

 

Pwoklamasyon Levanjil

Alelouya. Ala kontantman pou moun ki kenbe pawòl Bondye a nan yon kè ki bon, ki kòrèk nèt, epi ki donnen fwi nan pasyans.    Alelouya. (Cf. Lk 8, 15)

 

Lekti nan levanjil daprè Jan ki sen 7, 40-53

 Te gen kèk moun nan foul pèp la, lè yo fin tande pawòl sa yo, yo t ap di konsa: Se vre wi. Nonm sa a, se pwofèt la!  Gen lòt ki t ap di: Se Kris la. Gen lòt ankò ki t ap di: Men, Kris la pa ka soti nan peyi Galile.  Liv la di: Kris la, se yon pitit pitit David l a ye. Se Betleyèm li gen pou l soti, lavil kote David te pase tout lavi li a.  Te vin gen divizyon nan mitan foul moun yo poutèt Jezi. Gen ladan yo ki te vle arete l, men pèsonn pa t mete men sou li. Lè gad yo tounen vin jwenn yo, chèf prèt yo ak farizyen yo mande yo: Poukisa nou pa mennen l ban nou? Gad yo reponn: Nou poko janm wè yon nonm ki pale tankou nonm sa a. Farizyen yo di: Gen lè nou kite l pran tèt nou tou? Èske nou wè gen yon sèl nan chèf nou yo osinon nan farizyen yo ki kwè nan li? Moun sa yo gen lè pa konn lalwa Moyiz la. Se moun ki gen madichon! Nikodèm te yonn nan farizyen ki te la yo. Se menm Nikodèm sa a ki te al wè Jezi kèk jou pase. Li di yo konsa: Dapre Lalwa nou, nou pa ka jije yon moun san nou pa tande l anvan, san nou pa konnen sa l fè. Yo reponn li: Gen lè, ou menm tou, ou se moun Galile? Al etidye sa ki ekri nan Liv la, ou a wè pa gen pwofèt ki janm soti nan peyi Galile. Apre sa, tout moun al lakay yo. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Ganmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Pou ofrann nou yo kapab gen plis sans Granmèt, lave nou, pwòpte nou, pa kite fo richès kenbe e anpeche nou mache nan chemen verite a. Pa pouvwa Pitit ou…

Priyè aprè kominyon

Se pou pwòp enèji ou, granmèt transfòme lespri nou ak kò nou, konsa n a rive sove tout antye nan kominyon kò ak san Pitit ou a. Li menm ki vivan e ki Wa…