1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lekti Pou Lamès Samdi 23 Me 2020

23 May 2020
Sat 23,  12:00 am
      May 23,  11:59 pm

Priyè

Chak lane Granmèt ou fè nou fete jou Legliz sa te konsakre tanpri souple, fè nou favè koute lapriyè pèp ou a. pèmèt nou toujou kapab fè sèvis ki fè w plezi nan legliz sa a, epi kif è nou vin korèk nèt. Pa pouvwa Jezi…

 

Premye moso labib

Lekti nan liv Travay Apot yo 18, 23-28

Pòl pase kèk tan la, epi li pati ankò. Li pase nan tout peyi Galasi ak peyi Friji, li t ap fòtifye tout disip yo nan konfyans yo nan Bondye. Yon jwif yo te rele Apolòs rive lavil Efèz. Se te moun lavil Aleksandri. Nonm sa a te konn pale byen, li te konn tou sa ki te ekri nan Liv yo. Yo te montre l chemen Bondye a. Depi lè sa a, li te cho pou l te anonse pawòl la. San dezanpare li t ap montre moun yo tou sa li te konnen sou Jezi yon jan ki konfòm ak verite a. Men, se batèm Jan an ase li te konnen. Li t ap pale avèk fòs konviksyon nan sinagòg la. Lè Prisil ak Akilas tande l, yo pran l avèk yo epi yo fin montre li chemen Bondye a yon jan ki pi kòrèk. Apre sa, Apolòs fè lide ale Lakayi. Frè yo te ankouraje li. Yo ekri yon lèt voye bay disip yo ki nan peyi sa a pou yo te byen resevwa Apolòs. Lè li rive Lakayi, li bay moun Bondye te fè favè kwè yo yon gwo konkou. Se avèk gwo konviksyon devan tout moun li t ap montre jwif yo ki jan yo te nan lerè: li pran sa ki ekri nan Liv yo a, li t ap ba yo prèv se Jezi ki Kris la. Pawòl Granmèt la.

 

Meditasyon Sòm: 46

Bondye Wa tout tè a. Oubyen : Alelouya.

 

Tout nasyon yo, se pou nou bat bravo, fè lwanj pou Bondye avèk rèl kè kontan. Paske Granmèt la ki anwo nèt la, li tèrib, Wa a ki gran anlè tout tè a. R/

 

Paske Bondye se Wa tout tè a, fè lwanj avèk sajès. Bondye Wa sou nasyon yo, Bondye chita sou twòn li ki sen an. R/

 

Chèf pèp yo rasanble, ansanm ak pèp Bondye Abraram nan, paske zam defans yo sou tè a, se pou Bondye: li leve byen wo. R/

 

Pwoklamasyon levanjil la

Alelouya. Mwen soti nan Papa a, epi mwen vini sou tè a ; m ap kite tè a ankò, epi mwen prale kay Papa a. Alelouya (Jan 16, 28)

 

Lekti nan levanjil ki sen dapre Jan 16, 23b-28

Lè sa a, Jezi di disip li yo: Jou sa a, nou p ap poze m keksyon sou anyen. Sa m ap di nou la a, se vre wi: nenpòt bagay nou mande Papa a nan non mwen, la ban nou li. Jouk koulye a, nou poko mande anyen nan non mwen. Mande, n a jwenn pou nou ka kontan nèt ale. Mwen di nou tou sa an parabòl. Yon lè, mwen p ap bezwen pale an parabòl ak nou ankò, men m ap pale nou kareman sou Papa a. Jou sa a, n a mande Papa a sa nou vle nan non mwen, mwen pa di m ap lapriyè Papa a pou nou, paske Papa a li menm, li renmen nou. Li renmen nou paske nou renmen m, paske nou kwè mwen soti nan Papa a. Mwen soti nan Papa a, mwen vin sou latè. Koulye a, m ap wete kò m    sou latè a, mwen pral jwenn Papa a. Annou fè lwanj ak konpliman pou Granmèt la.

 

Priyè sou ofrann yo

Bondye Granmèt nan admirab echanj sakrifis sa, ou fè nou patisipe nan pwòp nati w, piske nou gen konesans verite w la, pèmèt nou rete fidèl ak li pandan tout lavi nou. Pa pouvwa Jezi Kri..

 

Priyè aprè kominyon

Bondye ou ki si bon, tanpri rete tou pre pèp ou a, paske san ou menm lavi nou pa anyen. Fè tout sila yo ki resevwa sakreman ou yo, rive jwenn yon lavi tou nèf. Pa pouvwa Jezi Kri…