Lekti Pou Lamès Samdi 17 Oktòb 2020

17 October 2020
Sat 17,  12:00 am
      Oct 17,  11:59 pm

Wouj

Inyas d Antyòch ki sen, mati

 

Priyè

 

Bondye ki gen tout pouvwa, ki egziste tout tan, ki dekore kò sakre Legliz ou aavèk deklarasyon lafwa sen mati yo, fè nou favè, tanpri, pou, glwa soufrans jodiya menm jan li te bay Inyas yon grandè k ap dire tout tan an, konsa tou li toujou pote nou sekou. Pa pouvwa Jezikri…

 

Premye moso labib

Lekti nan liv Efèz 1, 15-23

 

Frè m yo: Lè m tande pale sou lafwa nou, ki nan Granmèt Jezi a, ak sou renmen nou genyen pou tout sen yo, mwen pa sispann ap di Bondye mèsi pou nou, antan m ap fè sonje nou nan priyè m yo: Se pou Bondye Granmèt nou Jezikri, Papa glwa a, ba nou espri sajès avèk revelasyon ki fè nou konnen l vre; se pou l klere je kè nou, pou nou konnen ki esperans ki genyen nan rele li rele nou an, ki richès glwa eritaj li a genyen nan sen yo, kijan pouvwa l gran depase mezi nan nou menm ki kwè yo, dapre aktivite fòs pouvwa l, li deplwaye nan Kris la, antan l resisite l sot nan pami mò yo, li fè l chita adwat li nan syèl la, sou tout peyi wa, pouvwa, otorite ak kòmandman ak tout non yo kapab nonmen, pa sèlman nan syèk sa a, men nan sa k ap vini an tou. Epi « li mete tout bagay anba pye l », li bay li kòm tèt sou tout Legliz la, ki kò li ak sa l plen an; se li menm Kris la ki reyalize tout bagay nan tout moun. Pawòl Granmèt la.

 

Meditasyon Sòm: 8

Ou mete Pitit ou a kòm chèf sou travay men ou yo.

 

Granmèt, Granmèt nou, ala gran non ou gran sou tout tè a; paske grandè ou wo anlè syèl yo. Nan bouch timoun piti ak sa ki nan tete yo, ou reyalize bèl lwanj.  R/

 

Lè m wè syèl ou yo, travay dwèt ou yo, lalin ak zetwal yo ou fikse: sa moun nan ye, pou ou sonje l? Oubyen pitit moun nan, pou ou vizite l?    R/

Ou fè l vin pi pa ba yon ti kras anba Anj yo, ak glwa ak konsiderasyon ou kouwonnen l; ou mete l kòm chèf anlè travay men ou yo. R/

 

 

Pwoklamasyon levanjil : Alelouya. Espri verite a ap sèvi m temwen, se sa Granmèt la di; nou menm tou n ap sèvi m temwen.    Alelouya. (Jan 15, 26 b. 27 a)

 

 

Lekti nan levanjil daprè Lik ki sen 12, 8-12

 

Lè sa a: Jezi di disip li yo: « Tout moun ki rekonèt mwen devan lèzòm, Pitit moun nan ap rekonèt li tou devan Anj Bondye yo, men sa ki nye m devan lèzòm, m ap nye l devan Anj Bondye yo. Tout moun ki di yon pawòl kont Pitit moun nan, y ap padone l; men moun ki blasfème non Lesprisen an, yo p ap padone l. Lè yo fè nou konparèt menm nan sinagòg yo ak devan majistra yo ak otorite yo, pa pran tèt chaje pou ki mòd jan oubyen ki sa n ap reponn oubyen ki sa n ap di; Lesprisen an ap aprann nou, nan lè sa a menm, sa nou gen pou nou di ». Pawòl Granmèt la.

 

Priyè sou ofrann yo

 

Se pou l fè ou plezi, Granmèt, ofrann konsekrasyon nou an, ou menm ki te resevwa sent Inyas, ble Kris la, atravè soufrans mati a, tankou yon pen ki nèt. Pa pouvwa Jezikri…

 

 

Priyè apre kominyon

Se pou pen syèl la refè nou, Granmèt, li menm nou te resevwa nan nesans sen Inyas la, epi se pou l fè nou vin kretyen nan non ak nan aksyon. Pa pouvwa Jezikri…