1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lekti Pou Lamès Samdi 1 Out 2020

1 August 2020
Sat 1,  12:00 am
      Aug 1,  11:59 pm

Alfons ki sen. Evèk Agata, fondatè Redanmtoris, doktè legliz la

 

Priyè

Bondye, ki toujou ap mete nouvo modèl bon kalite nan Legliz ou a, fè nou swiv tras evèk sent Alfons Mari nan devouman pou nanm yo, yon fason pou nou jwenn rekonpans li a tou nan syèl. Pa pouvwa Jezikri…

 

Premye moso labib

Lekti nan liv Jeremi 26, 11-16.24

Prèt yo ak pwofèt yo pale ak chèf yo ansanm ak pèp la, yo di: -Nonm sa a merite pou yo touye l paske li pale lavil Jerizalèm nan mal. Nou tout la a, nou tande l ak pwòp zòrèy nou. Lè sa a, Jeremi pale ak tout gwo chèf yo ansanm ak pèp la. Li di: Se Granmèt la ki voye m pou m fè nou konnen tout sa nou sot tande m di la a sou Tanp lan ak sou lavil la. Koulye a, se pou nou chanje jan n ap viv la, sispann fè sa ki mal. Koute sa Granmèt la, Bondye nou an, ap di nou. Lè sa a, l a chanje lide, li p ap voye malè li te di l ap voye sou nou an. Mwen menm, mwen nan men nou. Fè sa nou vle avè m, sa nou kwè nou dwe fè a. Tansèlman, si nou touye m, konnen se lanmò yon inonsan n ap gen ni sou konsyans nou, ni sou konsyans moun ki rete nan lavil la. Paske, sa m ap di nou la a, se vre wi, se Granmèt la menm ki voye m pou m fè nou tande tout pawòl sa

 

 

  1. Lè sa a, gwo chèf yo ak tout pèp la pale ak prèt yo ansanm ak pwofèt yo. Yo di yo: -Pa gen anyen la a pou n touye nonm sa a. Paske se nan non Granmèt la, Bondye nou an, li pale ak nou. Apre sa, kèk chèf fanmi kanpe epi yo di moun ki te sanble yo: Sou rèy Ezekyas, wa peyi Jida a, pwofèt Miche, moun lavil Morechèt la, te bay tout pèp peyi Jida a mesaj sa a: Men sa Granmèt ki gen tout pouvwa a di: N ap lakòz peyi Siyon an pral tankou yon jaden y ap raboure. Jerizalèm ap tounen yon mazi. Gwo rakbwa pral kouvri tout mòn kote tanp lan ye a. Lè sa a, èske wa Ezekyas ak pèp peyi Jida a te fè touye pwofèt Miche? Non, yo fè wè jan yo te gen krentif pou Granmèt la, yo mande l pou l gen pitye pou yo. Se konsa Granmèt la chanje lide, li pa voye malè li te di l ap voye sou yo a. Koulye a, nou soti pou nou rale yon gwo malè sou nou si nou fè nonm sa a anyen. Pawòl Granmèt la.

 

Meditasyons Sòm: 68

   Nan tan gras la, ou reponn mwen, Granmèt.

Delivre m sot nan labou a, pou m pa fonse, delivre m anba men sa yo ki rayi m yo, sot nan fon dlo yo. Pa kite lanm dlo yo nwaye m, pa kite bafon an vale m; pa kite fòs la sere bouch li sou mwen.

Mwen menm mwen pòv, m ap plenn; sove ou sove m nan, Bondye, li resevwa m. M ap fè lwanj non Bondye avèk kantik,

m ap fè konpliman pou li nan lwanj.

Se pou pòv yo wè, pou yo kontan, chèche Bondye, se pou kè nou viv. Paske Granmèt la koute pòv yo, li pa meprize prizonye l yo.

 

Pwoklamasyon levanjil

   Alelouya. Ala kontantman pou sa yo k ap sibi pèsekisyon  poutèt jistis la, paske peyi Wa syèl yo se pou yo li ye.     Alelouya. (Mt 5, 10)

 

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 14, 1-12

Lè sa a, Ewòd ki t ap gouvènen nan peyi Galile tande pale sou Jezi. Li di moun ki t ap travay avè l yo: Se Janbatis wi! Se li ki leve vivan nan lanmò. Se poutèt sa li ka fè tout mirak sa yo. Se Ewòd menm ki te fè arete Janbatis. Li te fè mare l mete nan prizon poutèt Ewodyad, madanm Filip, frè li. Paske Jan te di Ewòd konsa: Ou pa gen dwa pran Ewodyad pou madanm ou. Ewòd te vle touye l, men li te pè jwif yo, paske yo tout te pran Janbatis pou yon pwofèt. Men, jou fèt Ewòd la, pitit fi Ewodyad la t ap danse devan tout envite yo. Sa te fè Ewòd plezi anpil. Lè sa a, Ewòd sèmante l ap ba li nenpòt kisa li ta mande li. Pitit fi Ewodyad la menm koute konsèy manman l te ba li, li di Ewòd: Fè pote tèt Janbatis ban mwen koulye a sou yon plato. Kè wa a kase. Men, akòz gwo sèman li te fè devan tout envite yo, li bay lòd pou yo bay fi a sa l te mande a. Se konsa, Ewòd voye koupe tèt Janbatis nan prizon an. Yo pote tèt la vini sou yon plato, yo renmèt fi a li. Fi a menm pote l bay manman li. Patizan Janbatis yo vin pran kò a, yo antere li. Apre sa, y al di Jezi sa ki te pase. An nou fè lwanj pou pawòl Granmèt la.

 

Priyè sou ofrann yo

Ak dife Lespri syèl la, Granmèt, anflame kè nou ak bon jan,

ou menm ki te fè sen Alfons Mari favè pou l selebre mistè sa yo, epi pou l ofri pwòp tèt li ba ou kòm yon sakrifis ki sen gras a yo. Pa pouvwa Jezikri…

 

Priyè aprè kominyon

Bondye, ou menm ki te mete sen Alfons Mari kòm jeran fidèl

ak predikatè yon si gran mistè, fè nou favè pou fidèl ou yo resevwa l souvan, epi antan  yo resevwa l, yo fè  lwanj ou san rete. Pa pouvwa Jezikri…