1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lekti Pou Lamès Samdi 04 Jiyè 2020

4 July 2020
Sat 4,  12:00 am
      Jul 4,  11:59 pm

Elizabèt ki sen, fransiskèn

 

Priyè : Bondye, sous lapè, epi zanmi charite a, ou menm ki te anbeli sent Elizabèt avèk bèl gras pou l rekonsilye moun ki an dezakò, fè nou favè, gras a entèsesyon l, pou nou reyalize aksyon lapè, pou yo kapab rele nou pitit Bondye. Pa pouvwa Jezikri…

 

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Amòs 9, 11-15 : Granmèt la di: Yon jou gen pou rive! Jou sa a, m a mete peyi wa David la kanpe ankò sou de pye l. Koulye a li tankou yon kay k ap fin kraze. Lè sa a, m a repare tout kote ki fann yo. M a refè miray ki te fin kraze yo. M ap rebati peyi a jan l te ye nan tan lontan an. Konsa, pèp Izrayèl la va pran posesyon pòsyon ki rete nan peyi Edon an. Y a donmine ankò sou lòt nasyon mwen te fè yo. Se Granmèt la ki di sa, se li menm menm k ap fè sa rive konsa! Jou yo ap vini. Lè sa a, yo p ap ko fin ranmase rekòt, y ap gen tan ap pare tè pou plante ankò. Yo p ap ko fin kraze rezen pou fè diven, y ap gen tan ap pare pou mete pye rezen nan tè ankò. Diven byen dous ap koule sou tout mòn yo, l ap koule desann sou tout ti mòn yo. Se Granmèt la menm ki di sa. M ap mennen pèp mwen an tounen nan peyi l ankò. Y a rebati lavil ki te fin kraze yo, y a rete ladan yo. Y a plante jaden rezen, y a bwè diven. Y a fè bèl jaden, y a manje rekòt jaden yo. M a plante pèp mwen an nan peyi yo a, nan peyi mwen te ba yo a. Pèsonn p ap janm ka derasinen yo ankò. Se Granmèt la, Bondye a, ki pale. Pawòl Granmèt la.

 

Meditasyon Sòm: 84

 Se lapè Granmèt la ap pale ak pèp li a.

M ap koute sa Granmèt Bondye ap di, se lapè l ap pale pou pèp li a ak sen l yo avèk pou sa yo ki chanje nan kè yo a.

Mizerikòd ak verite rankontre, jistis ak lapè anbrase. Verite a leve sot sou tè a, jistis la panche sot nan syèl la.

Wi, Granmèt la ap bay bon kè, tè nou an ap bay fwi l. Jistis ap mache devan l, l ap poze pye l sou wout la.

 

Pwoklamasyon Levanjil : Alelouya. Mouton m yo ap koute vwa m, se sa Granmèt la di; epi mwen menm mwen konnen yo, y ap swiv mwen.     Alelouya (Jan 10, 27)

 

Lekti nan Levanjil daprè Matye ki sen 9, 14-17 : Disip Janbatis yo pwoche bò kot Jezi, yo di li: Nou menm ak farizyen yo, nou fè jèn. Men, poukisa disip ou yo pa fè jèn tou? Jezi reponn yo: Èske zanmi yon nonm k ap marye kapab nan lapenn toutotan nonm k ap marye a la ak yo? Non, pa vre? Men, lè lè a va rive pou l pa nan mitan yo ankò, se lè sa a y a fè jèn. Pèsonn pa pyese yon vye rad ak yon moso twal nèf. Paske, pyès nèf la va pati ak moso nan rad la. Lè sa a, rad la chire pi mal. Konsa tou, yo pa mete diven ki fenk fèt nan vye veso fèt an po. Si ou fè sa, veso an po yo gen pou pete, diven an gen pou koule atè; epi ou pèdi veso yo tou. Men, yo mete diven ki fèk fèt nan veso an po ki fenk fèt tou. Konsa, ni diven an ni veso an po yo ap byen konsève. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

 

Priyè sou ofrann yo : Resevwa kado pèp ou a, Granmèt, epi fè nou favè, pou, nou menm k ap fè sonje travay charite Pitit ou a yo pa kapab konte a, nou jwenn asirans nan renmen ou ak renmen pwochen an, gras a egzanp sent Elizabèt. Pa pouvwa Jezikri…

 

Priyè aprè kominyon : Antan nou refè ak mistè sakre yo, fè nou favè, tanpri, Granmèt, pou nou swiv egzanp sent Elizabèt, li menm ki te adore ou avèk yon atachman san defo, epi ki te okipe pèp ou a ak yon charite yo pa kapab mezire. Pa pouvwa Jezikri…