TEL ::::: 1-857-312-8930

Lekti Pou Lamès Mèkredi 15 Septanm 2021

15 September 2021
Wed 15,  12:00 am
      Sep 15,  11:59 pm

Blan

Memwa Mari,

Bon Manman tout soufrans

 

  • Lapriyè

Granmèt ou te vle Mari manman Jezi Pitit ou a kanpe nan pye Kwa a pou l te separe tout soufrans li yo avè l. Tanpri souple, pèmèt Legliz ou a, pran pòsyon pa l nan tray Kris la, konsa l a rive jwenn pòsyon pa l nan leve byen vivan li an. Pa pouvwa Jezikri…

 

  • Premye moso labib

Lekti nan premye lèt apot Pòl ki sen pou Timote 3, 14-16

Ou menm mwen renmen anpil la: M ap ekri ou lèt sa a. Men, mwen gen espwa mwen ka vin wè ou anvan lontan. Men, si m pran reta, lèt sa a va fè ou konnen ki jan pou nou mennen tèt nou nan fanmi Bondye a, sa vle di nan legliz Bondye vivan an. Legliz la tankou yon poto k ap soutni verite a. Tout moun fèt pou rekonèt jan sekrè relijyon nou an se yo gwo zafè. Li te parèt tankou yon moun. Lespri a fè nou wè jan li mache dwat devan Bondye. Epi tout zanj yo te wè l tou. Se li menm y ap mache fè konnen nan tout nasyon. Se nan li moun toupatou mete konfyans yo. Apre sa, yo resevwa l nan syèl la. Pawòl Granmèt la.

 

Meditasyon : Sòm 110, 1-2. 3-4. 5-6 (  : 2 a)

Yo gran, travay Granmèt yo.

Oubyen : Alelouya.

M ap fè lwanj Granmèt la ak tout kè m, nan reyinyon moun kòrèk yo ak asanble a.
Travay Granmèt yo gran, yo merite tout moun ki anvi yo chèche yo.

Travay li se bèlte ak grandè,
jistis li dire pou tout tan gen tan.
Li fè sonje mèvèy li yo, Granmèt la gen kè sansib, li pran pitye.

Li bay moun ki respekte l yo manje ;
y ap sonje kontra li a pou tout tan.
Li anonse pouvwa travay li yo bay pèp li a, pou l ba li eritaj nasyon yo.

 

LEVANJIL

Lekti nan levanjil ki sen dapre Jan 19, 25-27

Bò kwa Jezi a te gen manman l’ ak sè manman l’, Mari, madanm Kleopas la, ansanm avèk Mari, moun lavil Magdala a.

 Jezi wè manman l’ ansanm ak disip li te renmen an toupre li. Li di manman l’ konsa: Madanm, men pitit ou.

Li di disip la: Men manman ou. Depi lè sa a, disip la pran manman Jezi lakay li.

 

Oubyen  Lik 2,  33-35

 

  • Lapriyè sou ofrann yo

 

Bondye Papa, sonje lapriyè Pitit ou a te fè pou nou nan mitan soufrans li yo, e poutèt kalite renmen li genyen pou ou ak pou nou, k ap ofri tèt nou ba ou nan sèvis sa a, fè nou jwenn favè benediskyon ou pou nou kapab kenbe fèm nan swiv Jezi. Pa pouvwa Jezikri…

 

  • Lapriyè apre lakominyon

Bondye Papa, n ap di ou mèsi pou tout favè ou fè nou nan fèt sa a jodi a. Tanpri, poutèt kò ak san Jezi nou sòt manje a, ban nou fòs pote kwa liberasyon an menm jan ak li, pou nou kapab jwenn piyay lavi tou nèf la, menm jan avè l tou. Pa pouvwa Jezikri…