1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lekti Pou Lamès Mekrèdi 01 Jiyè 2020

1 July 2020
Wed 1,  12:00 am
      Jul 1,  11:59 pm

Priyè : Bondye ki gen tout pouvwa epi ki gen bon kè, se ak gras ou yo ki fè fidèl ou yo gen pouvwa pou sèvi ou, tanpri souple fè nou pwogrese san okenn arèt bò kote tout byen ou pwomèt nou. Pa pouvwa JeziKri…

 

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Amòs 5, 14-15.21-24 : Chèche fè sa ki byen pou nou ka viv. Pa fè sa ki mal. Lè sa a, Granmèt la, Bondye ki gen tout pouvwa a, va kanpe avèk nou jan n ap plede di l la. Rayi sa ki mal, renmen sa ki byen. Pa kite yo fè enjistis nan tribinal. Nou pa janm konnen, Granmèt la ka gen pitye pou ti rès ki rete nan pitit pitit Jozèf yo. Granmèt la di konsa: Mwen pa vle wè gwo fèt n ap fè pou mwen yo. Mwen pa ka santi yo. Mwen pa ka sipòte lè nou reyini pou fè sèvis pou mwen. Lè n a pote bèt pou boule pou mwen, lè n a fè m ofrann gato, sa p ap fè m plezi. Ni mwen p ap menm gade bèt gra nou pote vin ofri m pou di m mèsi. Sispann chante kantik nou yo nan zòrèy mwen. Mwen pa vle tande mizik gita nou yo ankò. Tankou dlo k ap kouri larivyè, se pou nou rann tout moun jistis nan peyi a. Tankou yon kouran dlo k ap kouri san rete, se pou nou toujou fè sa ki dwat. Pawòl Granmèt la.

 

 Meditasyon Sòm: 49

Moun ki san tach sou wout la, m ap montre l sove Bondye sove nou an.

Koute, pèp mwen, m ap pale; Izrayèl, m ap deklare temwayaj kont ou: se Bondye, Bondye ou mwen ye.

Se pa poutèt sakrifis ou yo m ap repwoche ou; sakrifis antye ou yo reyèlman devan fas mwen tout tan. Mwen p ap aksepte ti bèf ki sot lakay ou, ni kabrit ki sot nan pak ou yo.

Paske tout bèt bwa yo se pou mwen, mil bèt nan mòn yo. Mwen konnen tout zwazo syèl la, epi sa ki an mouvman nan jaden se pou mwen li ye.

Si m grangou, mwen p ap di ou; fas tè a reyèlman se pou mwen ak sa k plen l. Èské m-ap manje chè towo yo, oubyen san kabrit yo, èske m ap bwè l?

Poukisa ou ap resite kòmandman m yo, epi ou ap mete testaman m nan nan bouch ou? Ou menm poutan ou te rayi disiplin, epi ou te rejte pawòl mwen yo dèyè do ou?

 

Pwoklamsyon levanjil : Alelouya. Papa a te anfante nou ak bòn volonte l gras a pawòl verite a, pou nou vin tounen yon kòmansman kreyati l.    Alelouya (Jak 1, 18)

 

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 8, 28-34 : Lè Jezi rive lòtbò lanmè a, nan peyi Gadarenyen yo, de moun soti nan mitan tonm mò yo, yo vin devan li. Mesye sa yo te gen move lespri sou yo. Yo te sitèlman move pesonn pa t kapab pase nan chemen sa a. Yo tou de pran rele ansanm: Ey, Pitit Bondye a. Kisa nou gen avè ou? Èske ou vin isit la pou fè n soufri anvan lè nou? Toupre kote yo te ye a, te gen yon bann kochon ki t ap chache manje pou yo manje. Move lespri yo mande Jezi: Tanpri, si ou vle chase nou, voye nou sou bann kochon sa yo. Jezi di yo: Ale non. Move lespri yo soti sou de mesye yo, yo antre nan kochon yo. Menm lè a, tout bann kochon yo pran degrengole desann falèz la, y al neye tèt yo nan lanmè. Moun ki t ap gade kochon yo pran kouri. Y ale lavil la, yo rakonte tout sa ki te pase ansanm ak sa ki te rive de mesye yo ki te gen move lespri sou yo. Lè sa a, tout moun lavil la soti vin jwenn Jezi. Lè yo wè l, yo mande li: Tanpri souple, ale fè wout ou. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

 

Priyè sou ofrann yo : Granmèt tanpri fè lekaristi sa a tounen pou nou yon ofrann Sen, konsa n a toujou ofri ou avèk jwa tout sa ki bon ki sòti nan ou. Pa pouvwa Jezikri…

 

Priyè aprè kominyon : Granmèt, toujou antoure ak pwoteksyon ou sa yo ou renouvle ak pen ki sot nan syèl la, kòm ou pa janm sispann rekonfòte yo, fè yo merite delivrans ki la pou toutan an, pa Jezi…