Lekti Pou Lamès Madi 4 Me 2021

4 May 2021
Tue 4,  12:00 am
      May 4,  11:59 pm

Blan

 

Priyè: Bondye ki la pou tout tan e ki gen tout pouvwa a, n ap mande ou nan tan Pak sa pou delivrans nou, se pou l tounen pou nou yon sous kè kontan k ap dire pou tout tan. Pa pouvwa Jezikri…

 

  • Premye moso labib

Lekti nan liv ki rakonte Travay Apot yo: 14, 19-28

Lè sa a, Kèk jwif soti Antyòch (ki nan peyi Pisidi) ak Ikonyòm. Yo pran tèt foul la, yo kalonnen Pòl ak kout wòch pou yo touye li. Apre sa, yo trennen l mete andeyò lavil la, yo te kwè l te mouri. Men, lè disip yo vin sanble bò kote l, li leve kanpe, epi l tounen antre nan lavil la. Nan demen, li pati avèk Banabas, y al lavil Dèb. Pòl ak Banabas anonse bon nouvèl la nan lavil Dèb. Yo te fè anpil disip la. Apre sa, yo tounen, yo pase Lis, Ikonyòm, Antyòch (ki nan peyi Pisidi). Yo t ap bay disip yo fòs, yo t ap ankouraje yo pou yo rete fèm nan konfyans yo. Yo t ap di yo: Nou gen pou nou soufri anpil anvan pou n antre nan peyi kote Bondye wa a. Nan chak Legliz, yo chwazi kèk chèf fanmi. Yo fè jèn, yo lapriyè. Apre sa, yo remèt yo nan men Bondye, Granmèt la ki te gen tout konfyans yo a. Yo travèse peyi Pisidi, yo rive nan Panfili. Yo anonse pawòl Bondye a lavil Pèj. Apre sa, yo desann Atali. Antan yo la, yo pran batiman pou Antyòch. Se la nan menm Antyòch sa a yo te remèt yo nan men Bondye ki te ba yo favè l pou yo te al fè tout travay yo sot fè a. Lè yo rive Antyòch, yo reyini Legliz la, yo rakonte tout sa Bondye te ba yo pouvwa fè pou li, kijan li te louvri pòt pou moun ki pa jwif yo kapab kwè tou. Apre sa, yo rete lontan avèk disip Antyòch yo. Pawòl Granmèt la.

 

Meditasyon: sòm 144, 10-11. 12-13 ab. 21

   Zanmi ou yo, Granmèt, ap fè konnen bèlte peyi wa ou la. (cf. 12a)  Oubyen: Alelouya.

Y ap fè lwanj ou, Granmèt, tout sa ou fè yo; sen ou yo ap fè konpliman pou ou. Y ap deklare bèlte peyi Wa ou la, y ap anonse pouvwa ou.

Pou yo fè pitit moun yo konnen pisans ou yo, ak bèlte grandè peyi Wa ou la. Peyi Wa ou la, se peyi Wa tout tan, kòmandman ou nan pou jenerasyon ak jenerasyon.

Se pou bouch mwen fè lwanj Granmèt la, se pou tout chè m fè konpliman pou non l ki sen pou tout tan ak tout tan gen tan.

 

Pwoklamasyon Levanjil

 Alelouya.Cf. Lik 24, 46. 26  Kris la te gen pou l soufri,  epi pou l leve byen vivan sot nan pami mò yo pou l antre nan bèlte li konsa.   

 

LEVANJIL

Lekti nan Levanjil dapre Jan ki sen 14, 27-31a

Lè sa a, Jezi di apot li yo: M ap ban nou kè poze. M ap fè kè nou poze nan jan pa mwen. Mwen p ap fè li pou nou jan sa fèt dapre prensip ki nan lemonn. Pa kite anyen toumante tèt nou, nou pa bezwen pè. Nou tande m di nou: Mwen prale, men m ap tounen vin jwenn nou. Si nou te renmen m, nou ta kontan konnen mwen pral jwenn Papa a, paske Papa a gen plis pouvwa pase mwen. Mwen tou di nou sa koulye a anvan bagay sa yo rive, pou lè yo rive nou ka kwè. Mwen p ap pale anpil ankò avè nou, paske chèf k ap domine lemonn lan ap vini. Li pa gen okenn pouvwa sou mwen.Men, se pou tout moun sou latè konnen mwen renmen Papa m. Wi, fòk yo konnen m ap fè sa Papa m te ban m lòd fè a. An n fè lwanj ak konpliman pou Pawòl Granmèt la.

 

Priyè sou ofrann yo

Resevwa kado Legliz la k ap fete a, Granmèt, tanpri, epi li menm ou te bay koz kontantman ki sitèlman gran an, fè l favè jwenn fwi kontantman k ap dire tout tan an. Pa pouvwa Jezikri…

 

Priyè apre kominyon

Granmèt, tanpri, voye je sou pèp ou a, ak bon kè, epi, li menm ou te aksepte renouvle ak mistè tout tan yo, fè l favè rive nan lavi pou tout tan pou l kapab patisipe ak ou nan bèlte ki la pou tout tan an. Pa pouvwa Jezikri…