Lekti Pou Lamès Madi 23 Fevriye 2021

23 February 2021
Tue 23,  12:00 am
      Feb 23,  11:59 pm

Vyolèt oubyen Wouj

Sen Polikap, evek Smin ak mati

 

Priyè

Voye je ou sou fanmi ou an, Granmèt, epi fè nou favè pou lespri nou kapab limen nan anvi li gen pou l al jwenn ou, antan l ap donte move tandans kò a. Pa pouvwa JeziKri.

 

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Izayi 55, 10-11

Men pawòl Granmèt la: « Menm jan lapli ak lanèj desann sot nan syèl, epi li pa tounen la, san l pa wouze tè a, san l pa plen l, pou l jèmen, pou l bay semans pou moun k ap simen an ak pen pou moun ki bezwen manje a, se konsa tou pawòl ki soti nan bouch mwen an, li pa tounen vin jwenn mwen vid, men l ap fè tout sa m vle, l ap reyisi misyon l nan, sa m voye l fè a ». Pawòl Granmèt la.

Meditasyon SÒM 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (: 18 b)

Nan tout tribilasyon yo Bondye sove moun kòrèk yo.

Fè lwanj Granmèt la ansanm avèk mwen, an nou fè wè jan non l gran nou tout ansanm, Mwen chèche Granmèt la, li koute m, anba tout sa k fè m pè li delivre m.

Gade kote l, pou nou klere, fas nou p ap wont.

Pòv la rele, Granmèt la koute l, anba tout tribilasyon l yo li sove l. Je Granmèt la sou moun kòrèk yo, zòrèy li nan rèl yo.

Figi Granmèt la sou moun k ap fè sa k mal yo, pou l pèdi souvni yo sot sou tè a. Yo rele, Granmèt la koute, anba tout tribilasyon yo li delivre yo.

Granmèt la toupre moun ki gen kè yo kraze, sa k gen espri yo kraze yo, l ap sove yo.

 

Pwoklamasyon levanjil

Se pa ak pen sèlman moun viv, men ak tout pawòl ki soti nan bouch Bondye.

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 6, 7-15

Lè sa a: Jezi di disip li yo: « Lè n ap priye, pa pale tankou nasyon yo; yo konprann reyèlman se nan pale anpil yo a y ap koute yo. Pa fè tankou yo; sèke Papa nou konnen sa nou bezwen, anvan menm nou mande l. Se konsa  pou nou  priye: “Papa nou ki nan syèl la, se pou yo respekte non ou, se pou yo rekonèt se ou ki wa, se pou volonte ou  fèt  sou  tè  a  tankou  nan syèl la. Pen nou bezwen pou nou viv la, ba nou li jodi a, padone sa nou fè ou, tankou nou padone moun ki fè nou kichòy, pa kite nou pran nan pyèj, men delivre nou ak tout sa ki mal. Amèn”. Reyèlman si nou padone moun yo pou peche yo, Papa nou ki nan syèl la ap padone fot nou yo tou; men si nou pa padone moun yo, Papa nou p ap padone nou peche nou yo ». An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

 

Priyè sou ofrann yo

Bondye kreyatè ki gen tout pouvwa, resevwa sa nou pote sot nan kantite kado bon kè ou yo, epi sekou yo pote pou nou nan tan sa a vire yo nan direksyon lavi ki p ap janm fini an, selon bon kè ou. Pa pouvwa JeziKri…

 

Priyè aprè kominyon

Granmèt, se pou nou jwenn kijan gras a mevèy ou yo, pou, antan nou frennen anvi tè yo, nou aprann renmen bagay syèl yo. Pa pouvwa JeziKri…