1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lekti Pou Lamès Madi 30 Jen 2020

30 June 2020
Tue 30,  12:00 am
      Jun 30,  11:59 pm

Premye yo ki sen mati nan legliz

 

Priyè

Granmèt, ou menm kite konsakre pakèt richès ou yo pou kòmansman Legliz Wòm nan ak san mati yo, fè nou favè, tanpri, pou nou vin solid ak kalite ki byen soude gras ak kantite angajman batay la epi pou nou jwi tourt tan ak viktwa ki korèk. Pa pouvwa JeziKri…

 

Premye moso labib

Lekti nan liv Amòs 3, 1-8

Nou menm pèp Izrayèl, tande mesaj Seyè a te bay sou nou, sou nasyon li te fè soti kite peyi Lejip la. Nan tout pèp ki sou latè, se nou menm sèl mwen te chwazi, se nou menm ase mwen te okipe. Se poutèt sa, m’ap pini nou pou tout peche nou fè yo. Ou janm wè de moun pati ansanm al nan vwayaj san yo pa t’ antann yo anvan? Ou janm tande yon lyon gwonde nan rakbwa san li pa gen tan jwenn sa pou l’ manje a anvan? Ou janm tande yon jenn ti lyon ap gwonde nan twou li san li pa gen anyen nan bouch li? Ou janm wè yon zwezo desann atè vin pran nan pèlen si yo pa mete manje nan pèlen an anvan? Ou janm wè yon pèlen pati si pa gen bèt ki pran ladan l’? Ou janm wè yo kònen klewon pou fè konnen lagè pral konmanse pou kè moun pa kase? Eske malè ka tonbe sou yon lavil si se pa Seyè a ki lakòz? Konsa tou, ou mèt sèten, Seyè a p’ap janm fè anyen san li pa fè pwofèt yo, moun k’ap sèvi l’ yo, konnen. Lè lyon gwonde, ki moun ki p’ap gen kè kase? Lè Seyè a pale, ki moun ki ka enpoze pwofèt yo bay mesaj la?

 

Meditasyon sòm:5

Granmèt, kondui-m nan jistis ou-a.

Sèké ou pa yon Bondié ki rinmin fot, méchan-an pa abité koté-ou, moun ki pa kòrèk yo pa rété dévan jé-ou.

Ou rayi tout moun ki fè injistis, ou-ap pèdi tout moun k-ap palé manti ; Granmèt la pa vlé ouè moun san ak riz.

Mouin minm nan pakèt mizérikòd ou-a, m-ap antré nan kay ou-a ; m-ap adoré-ou nan tanp ou-a ki sin-an nan krint ou.

 

Pwoklamasyon levanjil

Alélouya. Mouin éspéré nan Granmèt la,
mouin éspéré nan paròl li-a.    Alélouya.

Ps 129, 5

 

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen8, 23-27

Jezi moute nan kannòt la, disip li yo pati avèk li. Antan yo sou lanmè a, yo rete konsa yon gwo van vin leve. Lanm lanmè yo t’ap kouvri kannòt la. Jezi menm t’ap dòmi lè sa a. Disip yo pwoche bò kote li. Yo souke l’, yo fè l’ leve. Yo di l’ konsa: Mèt, sove nou non. Se mouri n’ap mouri. Jezi di yo: Poukisa nou pè konsa? Ala moun manke konfyans! Apre sa, Jezi leve kanpe, li pale byen fò ak van an ansanm ak dlo a. Lamenm yon gwo kalmi fèt. Mesye yo te sezi anpil. Yo di konsa: Ki kalite moun sa a menm, pou jouk van ak dlo lanmè obeyi li?

 

Priyè sou ofrann yo

Limen dife renmen Lesprisen ou a nan nou, menm jan ak pòl pou glwa ou gaye toupatou sou latè. Gras a sakrifis nou vin ofri w la granmèt. Pa pouvwa Jezikri…

 

Priyè aprè kominyon

Granmèt fè kominyon sa a jayi nan nou dife lacharite ki t ap limen nan kè Apot Pòl la epi ki te ba li gwo sousi pou tout legliz yo. Pa pouvwa JeziKri…