Lekti Pou Lamès Jedi 8 Avril 2021

8 April 2021
Thu 8,  12:00 am
      Apr 8,  11:59 pm

Blan

 

Priyè: Bondye, ki te rasanble anpil nasyon nan chante lwanj  pou non ou, fè nou favè pou sa yo ki jwenn nouvo nesans nan fontèn batèm nan, yo gen yon sèl menm lafwa nan kè yo ak yon sèl menm devouman nan aksyon yo. Pa pouvwa Jezikri…

 

  • Premye moso labib

Lekti nan liv ki rakonte travay Apot yo 3, 11-26: Nonm ki te geri a pa t kite Pyè ak Jan yon pa. Tout moun te sezi, yo kouri vin jwenn apot yo sou Galeri Salomon an. Lè Pyè wè sa, li di pèp la: Nou menm moun ras Izrayèl, poukisa nou sezi konsa? Poukisa n ap plede gade n konsa? Gen lè nou konprann se nou menm ki fè nonm sa a mache ak pwòp fòs kouraj nou osinon paske n ap sèvi Bondye? Se Bondye Abraram, Izarak ak Jakòb, Bondye zansèt nou yo k ap fè lwanj sèvitè li, Jezi. Nou menm, nou te lage l nan men otorite yo, nou te voye l jete devan Pilat, atout Pilat li menm te vle lage li. Jezi se moun Bondye te chwazi a, li te mache dwat devan Bondye, men nou voye l jete, nou te pito mande Pilat pou l te lage yon asasen ban nou. Se konsa nou touye Mèt ki bay lavi a. Men, Bondye fè l leve soti vivan nan lanmò. Nou se temwen tout bagay sa yo. Nou wè nonm sa nou konnen an, se pouvwa ki nan non Jezi a mete ak konfyans nou gen nan non sa a ki ba li fòs ankò. Se konfyans nou gen nan Jezi ki fè l geri nèt, jan nou ka wè l la. Enben, koulye a, frè m yo, mwen rekonèt se konnen nou pa t konnen, nou menm ansanm ak tout chèf nou yo, kifè nou te aji konsa avèk Jezi. Men, depi nan tan lontan, Bondye te fè konnen nan bouch pwofèt li yo kijan Kris li a te gen pou l soufri. Se konsa sa l te di a vin rive vre. Chanje lavi nou, tounen vin jwenn Bondye pou l ka efase peche nou yo. Lè sa a, Bondye va fè nou jwenn yon rafrechi pou nanm nou devan li, la voye Jezikri, moun li te chwazi davans pou nou an. Pou koulye a, Jezi gen pou l rete nan syèl la jouk lè Bondye va vini pou mete tout bagay nan plas yo ankò, jan l te fè nou konnen l lan nan bouch pwofèt li yo depi nan tan lontan. Se konsa Moyiz te di: Bondye, Mèt nou an, gen pou l voye yon pwofèt ban nou tankou l te voye m nan. Se va yonn nan frè nou yo. Se pou nou koute tout sa la di nou. Nenpòt moun ki p ap koute pwofèt sa a, se pou yo disparèt li nèt nan mitan pèp Bondye a, se pou yo touye li.Tout pwofèt ki te pale depi Samyèl ak tout sa ki te vin apre l yo, yo tout yo te anonse tan sa a. Pwomès Bondye te fè pwofèt li yo di ak bouch yo, se pou nou yo ye, lèfini nou gen pòsyon pa nou tou nan kontra Bondye te fè avèk zansèt nou yo. Se sa l te di Abraram: Granmèsi pitit pitit ou yo, tout fanmi ki sou latè va jwenn benediksyon. Se konsa Bondye fè sèvitè l la parèt, li voye l ban nou anvan pou l beni nou, pou l fè nou tout kite mechanste nou yo. Pawòl Granmèt la.

 

  • Meditasyon Sòm 8, 4-5. 6-7. 8-9 ( 2 ab)

 

 Granmèt, Granmèt nou, ala gran non ou gran sou tout tè a!

Lè m ap garde syèl ou fè ak men ou lan, lalin ak zetwal ou mete ladan li, m ap mande: kisa moun nan ye pou ou sonje l? Oubyen pitit moun nan, pou ou vizite l ?

Ou fè l vin pi ba yon ti kras anba zanj yo, ak glwa ak konsiderasyon ou kouwonnen l; ou enstale l anlè travay men ou yo. Tout bagay, ou mete yo anba pye l.

Ni mouton ni bèf, yo tout,
menm bèt nan rak bwa yo,
zwazo syèl yo ak pwason lanmè yo, tout sa k ap mache nan santye lanmè yo.

 

  • Pwoklamasyon levanjil

Alelouya  – Sòm 117, 24

Alelouya. Jou sa a Granmèt la fè a; se pou nou fete, se pou nou kontan nan li. Alelouya.

LEVANJIL

Lekti nan levanjil ki sen dapre Lik 24, 35-48

Lè sa a, de disip yo pran rakonte sa k te rive yo sou wout la, kijan yo te rekonèt li lè l te kase pen an. Pandan yo t ap pale konsa, Jezi li menm vin kanpe nan mitan yo, li di yo: benediksyon Bondye sou nou tout. Yo te pè, yo pran tranble: yo te kwè se yon revenan. Men, Jezi di yo: Poukisa nou pè konsa? Pouki tout lide sa yo nan tèt nou? Gade men m ak pye m yo. Se mwen menm wi. Nou mèt manyen m. Gade m byen: yon revenan pa gen vyann ak zo jan nou wè m genyen an. Antan li t ap di yo sa, li montre yo men l ak pye l yo. Yon sèl kè kontan pran disip yo, men yo pa t kwè toujou sitèlman yo te sezi. Lè sa a, Jezi di yo: Èske nou gen kichòy la a pou manje? Yo ofri l yon moso pwason boukannen. Li pran l, li manje l devan je yo. Epi li di yo: Men sa m t ap di nou an lè m te la avèk nou toujou a. Tout sa ki te ekri sou mwen nan lalwa Moyiz la, nan Liv pwofèt yo, menm nan Sòm yo, fòk tout sa te rive. Lè sa a, li louvri lespri yo pou yo te ka konprann tout sa ki te ekri nan Liv yo. Li di yo: Men sa ki te ekri: Kris la gen pou l soufri jouk li mouri, men sou twa jou li gen pou l soti vivan nan lanmò. Y a pran non l pou yo mache fè konnen mesaj la nan tout peyi, kòmanse lavil Jerizalèm, pou mande tout moun pou yo tounen vin jwenn Bondye pou yo ka resevwa padon peche yo. Nou temwen tout bagay sa yo. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

 

Lapriyè sou ofrann yo: Granmèt, tanpri, resevwa kado fanmi ou yo, ak bon kè, pou gras a sekou pwoteksyon ou,  non sèlman li pa pèdi sa l jwenn nan, men li rive nan kado tout tan yo. Pa pouvwa Jezikri…

Lapriyè apre Kominyon: Koute nou, Bondye ki gen tout pouvwa, epi kè fanmi ou an li menm ou bay gras batèm nan ki kòrèk nèt la,  prepare l pou l merite jwenn kè kontan tout tan an. Pa pouvwa Jezikri…