1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lekti Pou Lames Jedi 26 Mas 2020

26 March 2020
Thu 26,  12:00 am
      Mar 26,  11:59 pm

Priyè

Granmèt, nou bese byen ba pou adrese ou priyè sa a; fè sèvitè ou yo pirifye tèt yo nan penitans, fè yo pran angajman pou sa ki bon, ede yo rete byen dosil nan volonte ou pou yo ka rive san pwoblèm nan fèt Pak yo. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv Egzòd 32, 7-14

 Lè sa a, Granmèt la di Moyiz: -Ale non, ou mèt desann. Paske pèp ou a, pèp ou te fè monte soti nan peyi Lejip la, gen tan deraye, yo lage tèt yo nan bwa.Yo gen tan kite chemen mwen te mande yo swiv la. Yo pran lò, yo fonn li, yo fè estati yon ti towo bèf, yo tonbe fè sèvis pou li, yo touye bèt ofri ba li, epi yo di: Pèp Izrayèl, men bondye nou an. Se li ki te fè nou soti kite peyi Lejip la. Granmèt la di Moyiz ankò: -Mwen wè pèp sa a se yon pèp ki gen tèt di.  Bon, koulye a kite m al regle ak yo. Mwen pral fè yo konnen lè m an kòlè, m ap detwi yo, m ap boule yo. Men, ou menm, m ap fè ou vin yon gwo nasyon. Moyiz kriye nan pye Granmèt la, Bondye l a, li di l: -Granmèt, poukisa pou ou ta koute kòlè ou pou ou fache sou pèp ki pou ou a, pèp ou menm menm te fè monte soti kite Lejip avèk gwo pouvwa ou, avèk fòs ponyèt ou? Atò, sa pou moun peyi Lejip yo di? Y a di: Ala Bondye malveyan! Li fè yo soti kite Lejip pou l te ka touye yo nan mòn yo, pou l te ka disparèt yo sou latè. Granmèt, pa koute kòlè ou! Chanje lide. Pa fè malè sèk sa a tonbe sou pèp ou a. Sonje sèvitè ou yo, Abraram, Izarak ak Izrayèl. Sonje pwomès ou te fè yo. Ou te fè sèman sou tèt ou, ou te di yo: M ap ban nou pitit pitit an kantite, y ap tankou zetwal nan syèl la. M ap bay pitit pitit nou yo tout peyi mwen te di m ap ban nou an, pou peyi a rele yo chèmèt pou tout tan. Lè sa a, Granmèt la chanje lide, li pa voye malè sèk li te fè lide voye sou pèp la ankò. Pawol Granmèt la.

 

Meditasyon Som: 105

Sonje nou, Granmèt, nan favè ou fè pèp ou a.

Yo fè yon ti towo nan Orèb, yo adore yon pòtrè; yo chanje glwa yo pou pòtrè yon towo k ap manje zèb.

Yo bliye Bondye ki te sove yo a. Li menm ki te fè bagay ekstrawòdinè nan Lejip la, mèvèy nan peyi Kam nan, pwodij nan lanmè Wouj la.

Li di l ap gaye yo, si se pa t Moyiz sa a li te chwazi a, ki te pwoche. Li kanpe nan twou miray la, devan fas li, pou l vire kòlè l pou l pa fè yo peri.

 

Pwoklamasyon Levanjil

Bondye tèlman renmen tè a, li bay Pitit li a, sèl Pitit li a; tout moun ki kwè nan li, l ap gen lavi tout tan an. (Jan 3, 16)

 

Lekti levanjil ki sen daprè Jan 5, 31-47

 Si m pale tèt mwen byen, moun pa ka aksepte sa m ap di a pou verite. Men, se yon lòt k ap pale byen sou mwen. Mwen konnen sa l ap di sou mwen an, se verite. Nou te voye moun bò kot Jan. Li te di nou verite a jan l ye a. Mwen menm poutèt pa m, mwen pa bezwen pèsonn pale pou mwen. Men, mwen di nou sa pou nou kapab sove. Jan te tankou yon lanp yo limen ki klere byen bèl. Pou yon tan, nou te byen kontan pwofite limyè li a. Men, pou mwen menm, mwen gen yon lòt bagay ki pale an favè m ki pi bon toujou pase sa Jan te di sou mwen an. Se travay m ap fè a, travay Papa m ban m fè a ki pale pou mwen. Sa fè wè se Papa a ki voye mwen. Papa ki voye m lan, li menm tou l ap pale an favè mwen. Nou pa janm tande vwa l, ni nou pa janm wè figi li. Nou pa kenbe pawòl li yo nan kè nou, paske nou pa kwè nan moun li voye a. N ap plede etidye sa ki ekri nan Liv la, paske nou mete nan tèt nou nou ka jwenn lavi ki pa janm fini an ladan li. Men, se Liv sa a menm ki pale sou mwen. Malgre sa, nou pa vle vin jwenn mwen pou nou ka gen lavi toutbon an. Mwen p ap chache lwanj nan men lèzòm. Men, mwen konnen ki moun nou ye: nou pa gen renmen pou Bondye nan kè nou. Se Papa m ki voye mwen. Men, nou pa vle resevwa mwen. Men, kite yon lòt moun vin pou kont li, n ap resevwa li. Nou renmen resevwa lwanj yonn nan men lòt, nou pa chèche lwanj ki soti nan men Bondye ki pa gen parèy la. Nan kondisyon sa a, kijan pou nou kwè? Pa mete nan tèt nou mwen pral akize nou devan Papa mwen. Se Moyiz ki pral akize nou, Moyiz nou di ki tout espwa nou an. Si nou te kwè toutbon nan Moyiz, nou ta kwè nan mwen tou, paske li ekri sou mwen tou. Men, nou pa kwè nan sa l te ekri a. Kijan pou n ta fè kwè sa m ap di nou an? An nou fè lwanj ak konpliman pou Pawòl Bondye a.

Priyè  sou ofrann yo

Avèk ofrann sa yo, Granmèt aksepte lapriyè pèp ou a; nou menm k ap patisipe nan lamès sa a, pwoteje nou anba tout sa ki mal. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Se pou kominyon nou nan kò ak san Jezikri pitit ou a sanktifye nou, Granmèt. Apre li fin efase tout fòt nou yo, pou l louvri kè nou pou n kapab resevwa pwomès ou yo. Pa pouvwa Jezikri…