TEL ::::: 1-857-312-8930

Lekti Pou Lamès Jedi 14 Oktòb 2021

14 October 2021
Thu 14,  12:00 am
      Oct 14,  11:59 pm

Vèt

Pap Kalist premye, ki sen.

 

Priyè: Granmèt, tanpri souple, nan bon kè ou la, koute lapriyè pèp ou a; granmèsi merit Pap Kalist ki sen, n ap fete mati li jodi a, fè nou rive jwenn anpil sekou nan men ou. Pa pouvwa Jezikri…

 

Premye moso labib.

Lekti nan liv Women 3, 21-30

Men koulye a, Bondye fè nou wè ki jan li fè moun gras. Lalwa pa gen anyen pou wè nan sa. Se sa liv lalwa a ansanm ak liv pwofèt yo di nou tou. Se lè moun mete konfyans yo nan Jezikri Bondye fè yo gras. Li fè l  pou tout moun ki kwè nan Kris la, paske yo tout se menm. Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a. Men Bondye ki renmen yo, li fè yo gras. Li fè sa pou yo gratis, gremesi Jezikri ki vin delivre yo. Se li menm, Jezikri, Bondye te ofri tankou bèt pou touye. Li bay san li pou tout moun ki mete konfyans yo nan li ka resevwa padon pou peche yo. Bondye te vle montre nou ki jan li fè moun gras. Nan tan lontan, Bondye te pran pasyans, li te fèmen je l sou peche moun te fè. Men koulye a, li montre nou ki jan l ap fè moun gras, paske li fè nou wè se li menm ki gen rezon, an menm tan l ap fè tout moun ki kwè nan Jezi yo gras. Bon. Nan kondisyon sa a, ki rezon moun genyen pou y ap fè grandizè ankò? Pa genyen menm. Poukisa? Èske se paske yo fè sa lalwa mande? Non. Men, paske yo fè Bondye konfyans. Nou kenbe sa nou di a: se paske yon moun gen konfyans nan Bondye kifè Bondye fè l  gras, se pa paske li fè sa lalwa mande. Èske Bondye se Bondye jwif yo sèlman? Èske li pa Bondye moun lòt nasyon yo tou? Men wi, li se Bondye moun lòt nasyon yo tou. Paske se yon sèl Bondye a ki genyen. L ap fè moun ki sikonsi yo gras paske yo gen konfyans nan li. Konsa tou, l ap fè moun ki pa sikonsi yo gras paske yo menm tou yo gen konfyans nan li. Pawòl Granmèt la.

 

Meditasyon Sòm: 129

 Kot Granmèt la se mizerikòd, avèk redanmsyon an kantite kote l. 

Nan bafon yo m ap rele kote ou, Granmèt; Granmèt, koute vwa m. Se pou zòrèy ou panche nan vwa priyè m nan.

Si ou kenbe fot yo, Granmèt, Granmèt, ki moun k ap kanpe? Paske kote ou se padon, nou krenn ou.

M ap tann ou, Granmèt; nanm  mwen ap tann nan pawòl li, nanm  mwen espere nan Granmèt la Plis pase yon santinèl k ap espere devan jou.

LEVANJIL

Lekti nan levanjil daprè Lik ki sen 11, 47-54 : Malè pou nou! N ap bati bèl tonm pou pwofèt zansèt nou yo te touye. Lè nou fè sa, nou admèt zansèt nou yo te byen fèt; nou dakò ak yo: yo menm yo te touye pwofèt yo, nou menm n ap bati tonm pou yo. Se poutèt sa Bondye te di nan bon konprann li: M ap voye pwofèt avèk apòt ba yo; y a touye kèk ladan yo, y a pèsekite lòt yo. Se konsa moun alèkile yo ap reskonsab pou san tout pwofèt ki te koule depi lè Bondye te fin kreye latè; wi, depi san Abèl jouk san Zakari yo te touye ant lotèl la ak kote ki rezève apa pou Bondye nan tanp lan. Wi. Se mwen k ap di nou sa: Y a mande moun alèkile yo kont pou tout krim sa yo. Malè pou nou, nou menm direktè lalwa yo! Nou pran kle ki pou louvri pòt kay konesans la: nou menm nou pa antre ladann, epi moun ki ta vle antre, nou anpeche yo antre. Lè Jezi kite kote l  te ye a, dirèktè lalwa yo ak farizyen yo kòmanse atake l  avèk fòs; yo t ap poze l  keksyon sou anpil bagay. Yo t ap pare pèlen pou li pou pran kèk pawòl nan bouch li. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt..

 

Priyè sou ofrann yo: Granmèt, tanpri, resevwa sa n ap ofri ou nan lamès sa a, pou gras a mèvèy sakre n ap selebre yo, nou kapab vin sen epi jwenn delivrans. Pa pouvwa Jezikri.

 

Priyè aprè lakominyon: Bondye Papa, mèsi pou tout sa nou tande, pou tout sa ou di nou, pou tout sa ou ede nou deside jodi a. Fè nou kontinye lamès sa a nan jefò nou pral fè pou tout sa ou remèt nan men nou kapab donnen. Pa pouvwa Jezikri …