1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
DEWOULMAN LAMÈS

26 March 2020
Thu 26,  9:04 pm
      May 31,  9:05 pm

 

KÒMANSMAN

Pè a : O non Papa, ak Pitit la, ak Lesprisen an.

Fidèl yo : Amèn! 

 

Pè a : Favè Jezikri Granmèt nou, lanmou Bondye Papa a, ansanm ak Lesprisen an toujou avèk nou tout.

Fidèl yo : E avèk ou menm tou.

 

SALITASYON

N AP MANDE PADON

 

Pè a : Frè m yo ak sè m yo, avan nou antre pi fon nan selebrasyon nou an, an nou rekonèt nou se pechè, an nou mande Bondye padon!

 

Pè a epi tout fidèl yo : Devan Bondye ki gen tout pouvwa, devan nou menm tou frè m ak sè m yo mwen rekonèt mwen fè anpil peche, nan sa mwen panse, nan sa mwen di, nan sa mwen fè. Mwen rekonèt tou, mwen pa fè sa pou m te fè. Tout sa se fòt mwen. Se pou sa mwen mande Mari ki sen e ki toujou rete vyèj, tout zanmi Bondye ki nan syèl, epi nou menm tou, frè m ak sè m yo, lapriyè Bondye, Granmèt nou an, pou mwen.

Pè a : Se pou Bondye ki gen tout pouvwa a, gen pitye pou nou, se pou l padonnen peche nou, pou l mennen nou nan lavi ki pap janm fini an.

Fidèl yo : Amèn!

GLORIYA

 

Viv Bondye nan syèl la. Sou tè a, se pou moun li renmen yo viv ak kè poze. N ap fè lwanj pou ou. N ap di jan ou debyen. Se ou n ap adore. N ap fè bèl konpliman pou ou. N ap di ou mèsi pou valè bèl ou bèl. Bondye, ou se Granmèt, ou se Wa nan syèl la. Bondye, ou se Papa a, ou genyen tout pouvwa. Jezikri, ou se Granmèt, ou se sèl Pitit. Ou se Bondye, ou se Granmèt. Ou se Mouton Bondye a. Ou se Pitit Papa a. Ou menm ki wete peche sou tè a, tanpri pitye pou nou. Ou menm ki wete peche sou tè a, koute Lapriyè nou an. Ou menm ki chita adwat Papa a, tanpri pitye pou nou. Jezikri, se ou menm sèl ki sen, ou menm sèl ki Granmèt, ou menm sèl ki anwo nèt, ansanm ak Lesprisen an, nan bèlte Bondye Papa a. Amèn ! 

 

 

 

 

  • Lapriyè

 

Pè a :  . . . Pa pouvwa Jezikri. . .

Fidèl yo :  Amèn.

 

LlTIJI LAPAWÒL

 

 

  • Apre premye e dezyèm lekti :

Lektè a : …Pawòl Granmèt la.

Fidèl yo :  Mèsi Bondye, mèsi.

 

  • Sòm

 

  • Levanjil

Pè a oubyen dyak la :            Granmèt la avèk nou tout.

Fidèl yo :                   E avèk ou menm tou.

Pè a oubyen dyak la :            Men bòn nouvèl Jezikri a dapre … ki Sen.

Fidèl yo :                   Lwanj pou ou, Granmèt.

 . . .

Apre levanjil la

Pè a :                 …An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Bondye a.

Fidèl yo :               Lwanj pou ou, Granmèt.

 

KREDO

 

Mwen kwè gen yon sèl Bondye. Se Papa a, li gen tout pouvwa. Li kreye syèl la ak tè a, li fè tout sa moun wè ak tout sa moun pa wè. Mwen kwè gen yon sèl Granmèt, se Jezikri, sèl Pitit Bondye a. Li se Pitit Papa a depi anvan toutan. Li se Bondye nan Bondye a, Limyè nan Limyè a, Bondye toutbon vre nan Bondye toutbon vre a, li se Pitit, men se pa kreye yo kreye li. Li se menm Bondye ak Papa a. Se pa pouvwa li tout bagay fèt. Se pou tout moun, se pou l vin sove nou, li desann sot nan syèl. Se pa pouvwa Lesprisen an li vin fèt nan vant Mari ki Vyèj e li tounen yon moun. Se poutèt nou toujou, yo kloure li sou yon kwa. Li soufri, sou rèy Pons Pilat, e yo antere li. Sou twa jou li leve, jan Labib la te di, li monte nan syèl e li chita adwat Papa a. Li gen pou l retounen avèk tout pouvwa li pou l jije ni moun k ap viv ni moun ki mouri, e li va wa pou toutan. Mwen kwè gen Lesprisen an. Li se Granmèt e li bay lavi. Li se Lespri Papa a ansanm ak Pitit la. Yo adore l ansanm ak Papa a ansanm ak Pitit la, e li jwenn menm lwanj avèk yo. Se li ki t ap pale lè pwofèt yo t ap pale. Mwen kwè gen yon sèl Legliz ki fè yon sèl kòt fanmi. Li sen. Li la pou tout moun. Se sou Apot yo li bati. Mwen rekonèt gen yon sèl batèm pou padone peche. M ap tann tout mò leve, m ap tann lavi k ap vini an. Amèn.

 

 

LAPRIYÈ INIVÈSÈL

 

N AP OFRI SAKRIFIS JEZIKRI A

 

Pè a :     Mèsi Bondye, sèl mèt syèl la, ak tè a. Mèsi Bondye, pou jan ou renmen bay. Pen n ap ofri ou la, se nan men ou nou jwenn li. Se tè a ak travay nou ki fè li. Pou li kapab tounen pen ki bay lavi a, Papa Bondye, men li.

Fidèl yo : Mèsi Bondye, jodiya e pou tout tan! 

 

Pè a: Menm jan dlo sa mele ak diven an, Bondye, fè nou rantre nan ras ou, menm jan ou te rantre nan ras nou.

Mèsi Bondye, sèl mèt syèl la ak tè a. Mèsi Bondye, jan ou renmen bay. Diven n ap ofri ou la a, se nan men ou nou jwenn li. Se tè a ak travay nou ki fè li. Pou l kapab tounen yon bwason pou nanm nou, Papa Bondye, men li.

Fidèl yo: Mèsi Bondye, jodiya e pou tout tan! 

 

Pè a : Granmèt, nou pa anyen devan ou, e nou rekonèt nou koupab. Tanpri, resevwa nou pou sèvis nou an jodiya k ap fè ou plezi toutbon vre.

 

(Ansilans) : Granmèt, lave dènye peche mwen yo, pwòpte mwen nèt, tanpri.

Pè a : Frè m yo, an nou lapriyè ansanm, pou Granmèt la kontan lanmès sa a ki se sèvis legliz la.

Fidèl yo : Wi, se lwanj pou Bondye, se benediksyon pou nou menm ak pou tout moun.

 

  • Lapriyè sou ofrann yo

 

Pè a : . . . Pa pouvwa Jezikri. . .

Fidèl yo : Amèn.

 

 

LAPRIYÈ SAKRIFIS LA

 

Pè a :         Granmèt la avèk nou tout.

Fidèl yo :   E avèk ou menm tou.

Pè a :         An nou leve kè nou byen wo.

Fidèl yo :   Yo deja devan Granmèt la.

Pè a :         An nou di Bondye Granmèt nou an mèsi.

Fidèl yo :   Li merite sa vre.

 

 

 

 

 

Prefas karèm

Wi, ou merite reyèlman vre pou nou di ou mèsi tout tan e tout kote, ou menm Papa ki sen, Bondye Granmèt ki gen tout pouvwa, poutèt mèvèy ou fè nan lavi moun ki swiv Pawòl ou yo. Jodi a n ap fete Jozèf ki marye ak Mari, e ki antre nan pwòp lavi pa ou, nan bèlte kote ou ye a. Se yon nonm debyen ki te marye ak Mari ki vyèj e ki manman Bondye. Se yon moun serye, se yon nèg lespri ou te mete reskonsab byen ou yo. Se pa pouvwa Lespri Sen an sèl grenn Pitit ou a vin fèt nan vant Mari, e se Jozèf ou te chwazi pou okipe Jezi-Kri, Granmèt nou an, tankou yon papa ta okipe pwòp pitit li. Malgre tout gwo wòl sa a, Jozèf pa kouri dèyè grande. Se bòs chapant ki travay ak de men l yo pou li jwenn lavi pou fanmi li, se sèvitè serye ki bay Pawòl Bondye a premye plas nan lavi a. Konsa, Bondye Papa, ou chwazi sa ki san valè nan je moun pou ou montre aklè ni pouvwa ou, ni bon kè ou, e pou ou fè nou jwenn delivrans ou a. Bondye Papa, nou rasanble la jodia, pou n fè lwanj pou ou, poutèt tout mèvèy sa yo. E pou fèt nou an kapab soti pi bèl toujou, nou vle mete ansanm ak Jozèf, ansanm ak tout zanmi ou ki nan syèl la, pou nou chante san rete: Se ou ki sen, se ou ki sen…

 

PREFAS paskal I

 

Wi, ou merite sa reyèlman vre, e se yon devwa pou nou,
se yon delivrans pou nou.
Granmèt, Papa ki sen, Bondye ki gen tout pouvwa,
ou menm ki la depi tout tan e pou tout tan,
ou merite nou di ou mèsi, tout tan e tout kote.

Reyèlman, lemonn antye, ki jwenn delivrans la nan mati Pitit ou a,
kapab kounye a pibliye  lwanj pou ou.
Tout moun wè aklè pouvwa lakwa:
tè a fi n jije;
viktwa a se pou sila yo te kloure a.

Bondye, se pou sa, se poutèt pouvwa pa ou,
nou kontan mete ansanm ak tout mesaje ou yo,
ak tout zanmi ou yo ki nan syèl la pou nou chante san rete:

 

 

PREFAS paskal II

 

Wi, ou merite sa reyèlman vre, e se yon devwa pou nou,
se yon delivrans pou nou.
Granmèt, Papa ki sen, Bondye ki gen tout pouvwa,
ou menm ki la depi tout tan e pou tout tan,
ou merite nou di ou mèsi, tout tan e tout kote.

Men jou yo rive pou Sovè nou, Jezi, al sipòte mati,
e pou l leve vivan nan bèlte.
Men jou yo rive pou n kòmanse ap fete viktwa li sou mechan an, ansanm ak mirak delivrans nou an.

Bondye, se pou sa, se poutèt pouvwa pa ou,
nou kontan mete ansanm ak tout mesaje ou yo,
ak tout zanmi ou yo ki nan syèl la pou nou chante san rete:

 

SANCTUS

 

Se ou ki sen, se ou ki sen, se ou ki sen toutbon !  Bondye, se ou ki Granmèt tout sa ki nan syèl la, bèlte ou plen syèl la ak tè a ! 

Viv Bondye nan syèl la !  Bravo pou sila k ap vini onon Granmèt la !  Viv Bondye nan syèl la ! 

 

 

Granmèt, se ou ki sen toutbon, e tou sa ki sen se nan ou li soti. Tanpri, fè Lespri ou mete kado sa yo apa pou ou: konsa, se pou avantaj nou, ya tounen kò ak san Jezikri, Granmèt nou, pitit ou.

 

*Lè Jezi aksepte soufri pou pwòp volonte pa l, jou yo trayi l la, li pran pen an, li di ou mèsi, li beni l, li kase l, li bay patizan l yo, li di yo : « Pran manje ladan l nou tout, reyèlman vre, sa se kò mwen, m ap bay pou nou an ».

*Menm jan tou, lè yo fin manje, li pran kalis la, li tounen di ou mèsi, li beni li, li bay patizan l yo, li di yo : « Pran, bwè ladan l nou tout, reyèlman vre, sa se san mwen. Se san lòt kontra a, ki va la pou toutan. Se san ki pral koule pou nou an, ak pou tout moun, pou padone peche. Fè sa pou nou sonje mwen » .

 

*Ala yon bèl mèvèy, nou pa kapab fin konprann li, men nou kwè l.

 

ANAMNÈZ

 

Pè a epi fidèl yo : Granmèt, n ap anonse ou mouri !  N ap deklare ak kè kontan ou leve byen vivan. N ap tann ou retounen ak tout otorite.

 

Pè a : Granmèt, se nan sonje Jezi te mouri epi li leve byen vivan, n ap ofri w pen ki bay lavi a, ak kalis ki pote delivrans nan. N ap di ou mèsi, paske ou fè nou merite parèt devan w, pou nou sèvi ou. Tanpri, Granmèt, fè Lesprisen an rasanble nou fè youn, poutèt kò ak san Jezikri n ap manje a.

*Granmèt, sonje Legliz ou a ki gaye sou tè a : fè li fin renmen ou nèt. Sonje pap Franswa, sonje monsenyè  (                                               ), ansanm ak tout moun ki reskonsab patizan ou yo.

 

Sonje tout frè nou yo ki mouri ak espwa ou va fè yo leve yon jou. Sonje tout lòt moun ki mouri yo tou, resevwa yo lakay ou, nan limyè w la.

*Tanpri, fè nou gras, fè nou merite jwenn lavi ki pap janm fini an, ansanm ak Mari ki Vyèj e ki manman Bondye, ansanm ak sen Jozèf mari li, ansanm ak tout zanmi ou, ki te mache nan chemen ou, lè yo t ap viv sou tè a. Konsa n a fè lwanj ak konpliman pou ou, Pa pouvwa Jezikri, pitit ou. . .

 

GWO LWANJ

 

Pè a : Bondye Papa nou, ou menm ki gen tout pouvwa e ki fè youn ak Lesprisen an, se pa pouvwa Jezikri, se avèk li, se onon li, ou jwenn tout kalite lwanj ak konpliman, depi toutan e pou toutan.

Fidèl yo : Amèn.

LAKOMlNYON

 

Pè a : Kòm nou fè youn nan Lesprisen an, nou kapab di avèk konfyans lapriyè Jezi sovè nou te montre nou an :

Pè a epi fidèl yo : Papa nou ki nan syèl la, se pou yo respekte non ou, se pou yo rekonèt se ou ki wa, se pou volonte w fèt sou tè a tankou nan syèl la. Pen nou bezwen chak jou a, ba nou li jodiya. Padone sa nou fè w, tankou nou padone moun ki fè nou kichòy. Pa kite nou pran nan pyèj, men delivre nou ak sa ki mal.

 

Pè a : Granmèt, tanpri souple, delivre nou ak tout sa ki mal, fè kè nou poze pandan tout lavi nou. Ede nou pou jan ou gen bon kè. Delivre nou nèt ak tout peche nou yo, e pwoteje nou pou okenn malè pa rive nou. N ap espere byen ou pwomèt nou an: Sovè nou, Jezikri, k ap vini an.

Fidèl yo : Paske se ou menm sèl ki wa, se ou menm ki gen tout pouvwa, se ou menm sèl ki merite konpliman pou toutan.

 

LAPÈ

 

 

Pè a : Jezi, Granmèt, se ou menm k te di apot ou yo : Mwen aprann nou byen viv ansanm, se sa mwen vin pote ban nou. Tanpri pa gade sou peche nou yo. Gade pito jan Legliz ou a kwè nan ou!  Nou mande ou pou nou byen viv ansanm e pou nou vin fè youn, jan ou vle a, ou menm ki vivan e ki wa, depi toutan e pou toutan.

 

Fidèl yo : Amèn.

 

Pè a : Se pou Granmèt la montre nou byen viv ansanm. Se pou li toujou avèk nou tout.

 

Fidèl yo : E avèk ou menm tou.

 

Pè a oubyen dyak la : Frè m ak sè m yo, montre nou konn viv byen youn ak lòt.

 

 

 

 

AGNUS DEI

 

 

Jezi, ou menm mouton Bondye ki wete peche sou tè a,

R : tanpri, pitye pou nou.

Jezi ou menm mouton Bondye ki wete peche sou tè a,

R : tanpri, pitye pou nou.

Jezi, ou menm mouton Bondye ki wete peche sou tè a,

R : vin fè kè nou poze.

 

Apre sa, ak men l kontre, pè a di tou ba nèt :

Jezikri Granmèt, ou menm Pitit Bondye, e avèk tout pouvwa Lesprisen an, ou te mouri e ou te bay tout moun lavi. Fè kò ou ak san ou ki la a, delivre m anba tout peche m e anba tout mal. Ede m swiv lòd ou yo. Pa janm pèmèt pou m vire do ba ou.

Oubyen :

Jezikri, Granmèt, pa jije m, pa kondane m, pou kò ou m pral manje a e pou san ou m pral bwè a. Men, se pou yo soutni nanm mwen ak kò mwen, se pou yo geri m pou mwen kab zanmi ak ou !

 

Pè a: Ala chans pou moun sa yo Jezi envite vin manje nan manje sa a !

Men Jezi mouton Bondye ki wete peche sou tè a !

Pè a epi fidèl yo : Granmèt, mwen pa merite pou w antre lakay mwen, men di yon pawòl sèlman e nanm mwen va geri.

 

Pè a : Se pou kò ak san Jezikri soutni nou pou lavi ki pap janm fini an.

Fidèl yo: Amèn! 

 

  • Lapriyè apre lakominyon.

 

BENEDIKSYON

 

              Pè a :              Granmèt la avèk nou tout.

           Fidèl yo :           E avèk ou menm tou.

              Pè a :              Se pou Bondye ki gen tout pouvwa a, Papa a ak Pitit la ak Lesprisen an beni nou byen beni!

           Fidèl yo :           Amèn! 

Pè a oubyen dyak la : An n ale ak kè kontan.                               

            Fidèl yo :        Mèsi, Bondye, mèsi.