TEL ::::: 1-857-312-8930

Section 3

MEN ANPIL CHAY PA LOU

VINI YON ANBASADÈ POU FANMY YO,
SI W KWÈ NAN CHANJMAN!

Bati Lavi Miyò

An nou Mete Men.

FONDASYON MONIKA

POTE KOLE AK YON KOMINOTE KI VLE
EDE FANMY KI NAN BEZWEN.

Yon Gid Tout Bon

BAY PATISIPASYON W.