1-857-312-8930 piayiti@comcast.net

Samdi 29 Fevriye 2020

Priyè

Bondye ki gen tout pouvwa, ki egziste tout tan, feblès nou an, ak bon kè voye je sou li,  epi pou ou pwoteje nou, lonje men dwat grandè ou la.  Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Ezayi 58, 9b-14

Lè sa a, si nou lapriyè nan pye m, m a reponn nou. Si nou rele m, m a di men mwen! Si nou rache tout mechanste nan kè nou voye jete, si nou sispann kraponnen moun, si nou sispann pale moun mal,si nou manje ak moun ki grangou, si nou plen vant moun ki nan nesesite, limyè va klere pou nou nan mitan fènwa. Lannwit va fè klè pou nou tankou gwo midi.Se tout tan Granmèt la va montre nou chemen pou nou pran, l a rafrechi nanm nou nan tan chechrès. L a ban nou fos ak kouraj. N a tankou yon jaden ki byen wouze, tankou yon sous dlo ki pa janm chèch.N a rebati vye kay nou yo ki te fin tonbe. N a monte lot kay sou ansyen miray fondasyon tan lontan yo. Y a rele nou moun ki konn repare miray fann yo, moun ki konn balize granchemen yo, moun k ap refè kay ki kraze yo pou moun ka vin rete nan peyi a anko .Si nou veye ko  nou pou nou respekte jou repo a, pou nou pa regle pwop zafè nou jou ki apa pou mwen an, si se yon plezi pou nou lè jou repo a rive, si nou respekte jou ki apa pou mwen menm, Granmèt la, pou jou sa a nou pa nan fè sa ki nan lide nou, nou pa nan vwayaje, nou pa nan fè travay, ni nou pa nan pale vye koze,  lè sa a, n a jwenn plezi nou nan fè sèvis pou mwen. M a fè tout moun sou latè pote nou anlè, n a jwi lavi nan peyi mwen te bay Jakob, zansèt nou an. Se mwen menm, Granmèt la, ki di sa! Pawol Granmèt la.

Meditasyon Som: 85

 Aprann mwen chemen ou, Granmèt, m a antre nan verite ou la.

Panche zorèy ou, Granmèt, koute m, paske mwen malere, mwen pov. Prezève nanm mwen, paske mwen sen; sove m, Bondye mwen, mwen espere nan ou.    

Pitye pou mwen, Granmèt, paske m ap rele kote ou tout jounen. Fè nanm sèvitè ou la jwenn kontantman, paske se kote ou, Granmèt, mwen leve nanm mwen.    

Paske Granmèt, ou bon, ou dou, ou gen mizerikod anpil pou tout moun k ap rele ou. Koute priyè m, Granmèt, ak zorèy ou, koute vwa priyè m.    

Pwoklamasyon levanjil Mwen pa vle lanm  mechan an, se sa Granmèt la di, men mwen vle pou l chanje kondwit, pou l viv. (Ez 33, 11)

Lekti nan levanjil daprè Lik ki sen 5, 27-32

Apre sa, Jezi soti, li wè yon pèseptè kontribisyon yo te rele Levi. Li te chita devan biwo travay li.Jezi di l  konsa: Swiv mwen. Levi annik leve, li kite tout bagay, li swiv Jezi.Apre sa, Levi fè yon gwo resepsyon lakay li pou Jezi. Te gen anpil pèseptè kontribisyon ansanm ak lot moun anko  ki te chita bo  tab la avèk yo.Farizyen yo ak dirèktè lalwa ki te fè gwoup ak yo t ap babye, yo di disip Jezi yo: Poukisa n ap plede manje, n ap plede bwè konsa ak pèseptè kontribisyon ansanm ak lot moun k ap fè sa ki mal? Jezi reponn yo: Lè yon moun ansante, li pa bezwen doktè. Se moun malad ki bezwen doktè.Enben, mwen pa vin rele moun k ap mache dwat devan Bondye, men moun k ap fè sa ki mal pou yo kapab tounen vin jwenn Bondye. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawol Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Resevwa sakrifis kè poze ak lwanj sa a, tanpri, Granmèt, epi fè nou favè pou, antan nou pwopte gras a aksyon l, nou ofri ou santiman kè nou ki fè ou plezi. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Nou menm ki refè fos nou ak kado lavi syèl la, n ap priye Granmèt, pou sa k mistè pou nou nan lavi sa a,  li vin tounen sekou pou lavi tout tan an. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè sou pèp Bondye a Ret prezan, Granmèt, ak bon kè ou, kot pèp ou a, ki touche mistè sakre yo, pou okenn danje pa trakase l,  li menm ki met konfyans nan pwoteksyon ou.  Pa pouvwa Jezikri.

Laisser un commentaire