Samdi 22 Fevriye 2020 (koulè blan)

Priyè

Fè nou favè, tanpri, Bondye ki gen tout pouvwa, pou ou pa pèmèt nou frape ak okenn boulvèsman, nou menm ou te fikse solid sou mas woch deklarasyon Apot la. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan premye lèt Pyè 5, 1-4

 Mwen menm ki yon chèf reskonsab, m ap pale koulye a ak chèf reskonsab ki nan mitan nou yo. Mwen menm ki te wè jan Kris la te soufri a, mwen pral patisipe tou nan bèl pouvwa Bondye ki gen pou parèt la.Men sa m ap di nou: Tankou gado , se pou nou swen bann mouton Bondye ki sou kont nou an. Pa fè sa tankou si se fose y ap fose nou. Men, fè l paske nou vle fè sa Bondye vle. Pa fè travay la tankou si se dèyè lajan nou ye. Men, fè l ak tout kè nou.Pa fè menm jan ak chèf k ap maltrete moun ki sou kont yo. Okontrè, se pou nou tounen yon egzanp pou mouton yo.Konsa, lè gran gado  a va parèt, n a resevwa yon kouwon ki p ap janm fennen: n a resevwa lwanj Bondye. Pawol Granmèt la.

Meditasyon Som: 22

  Granmèt la swen m, mwen p ap manke anyen.

Granmèt la ap kondwi m, anyen p ap manke m; Nan zèb vèt li enstale m, sou bo  dlo trankil li mennen m, li refè nanm mwen. Li kondwi m nan santye jistis poutèt non l.    

Sèke menm si m ap mache nan bafon lonbraj lanmo , mwen p ap pè malè, paske ou avèk mwen. Baton ou ak bagèt ou se yo k ap konsole m.    

Ou pare yon tab devan fas mwen kont sa yo k ap fè m pase tray la; ou swen tèt mwen ak losyon, kalis mwen ap debode.

Reyèlman se bon kè ak mizerikod k ap rapouswiv mwen tout tan lavi m m ap abite nan kay Granmèt la pou tout longè tan yo.    

Pwoklamasyon levanjil

  Alelouya.  Ou se Pyè, e se sou woch sa a m ap bati Legliz mwen an, pot lanfè yo p ap ranp te viktwa sou li.

Alelouya (Mt 16, 18)

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 16, 13-19  

Apre sa, Jezi ale nan rejyon ki toupre lavil Sezare Filip la. Li mande disip li yo: Ki moun yo di mwen ye, mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a?Yo reponn li: Gen moun ki di se Janbatis ou ye. Gen lot ki di ou se Eli. Gen lot ank  ki di ou se Jeremi osinon yonn nan pwofèt yo.Li di yo: Bon, nou menm, ki moun nou di mwen ye?  Simon Pyè reponn: Ou se Kris la, Pitit Bondye vivan an.  Lè sa a, Jezi di li: Ou wè ou menm, Simon, pitit Jan an, ou se yon nonm Bondye beni. Paske, se pa moun ki fè ou konn verite sa a. Men, se Papa m ki nan syèl la ki fè sa pou ou.  Mwen menm, men sa m ap di ou: Ou se yon woch, Pyè. Se sou woch sa a m ap bati legliz mwen. Ata lanmo  p ap kapab fè l  anyen.  M ap ba ou kle Peyi Wa ki nan syèl la. Tout sa ou va defann moun fè sou latè, yo p ap kapab fè l nan syèl la non plis. Tout sa ou va pèmèt moun fè sou latè, y a kapab fè l nan syèl la tou. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawol Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Priyè ak sakrifis Legliz ou a, tanpri Granmèt, ak bon kè resevwa yo, pou gras a Sen Pyè pastè, li rive nan eritaj tout tan an antan l kenbe tout lafwa Sen Pyè k ap ansenye l la. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Bondye, ki nouri nou gras a kominyon Ko  ak San Kris la, antan n ap fete fèt Apot Sen Pyè, fè nou favè, tanpri, pou echanj redanmsyon sa a vin tounen pou nou sakreman inite ak lapè. Pa pouvwa Jezikri…

Laisser un commentaire