TEL ::::: 1-857-312-8930

Samdi 21 Mas 2020

Priyè

Nou menm ki kontan fete devwa sa a chak ane a, n ap priye, Granmèt, pou antan nou kole kò nou nan sakreman paskal la, nou jwi tout rezilta l yo. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso Labib

Lekti nan Liv Pwofèt Oze 6, 1-6

 Pèp la di: -An nou wè non! An n tounen al jwenn Granmèt la! Se li menm ki blese nou, se li menm ankò ki ka geri nou! Se li ki mete san nou deyò, se li ki ka mete remèd sou maleng nou yo. Apre de jou, l a ban nou lavi ankò. Sou twazyèm jou a, l a fè nou kanpe ankò, n a viv ankò devan je l.N a konnen Granmèt la, n a toujou chache konnen Granmèt la pi byen. Tankou nou sèten solèy la gen pou l leve, konsa tou nou sèten n ap jwenn li. Tankou nou sèten lapli gen pou l wouze latè lè sezon l rive, konsa tou nou sèten l ap vin jwenn nou. Granmèt la di: -Nou menm moun Efrayim, kisa pou m fè ak nou? Nou menm moun Jida, kisa pou m fè ak nou? Nou renmen m, se vre. Men se pou yon ti tan. Ou ta di yon ti nwaj ki pase anvan solèy leve. Wi, tankou lawouze ki disparèt anvan solèy fin leve. Se poutèt sa mwen voye pwofèt mwen yo pou manyè pini nou. Mwen mete pawòl nan bouch yo ki ta kont pou touye nou. Mwen fè nou konnen sa mwen vle nou fè, mwen mete l aklè devan nou. Mwen ta pito wè nou renmen m tout bon pase pou n ap fè tout ofrann bèt sa yo ban mwen. Mwen ta pito wè nou chache konnen m vre, mwen menm Bondye nou an, pase pou n ap boule tout bèt sa yo pou mwen. Pawol Granmèt la.

Meditasyon Sòm: 50

  Se mizerikòd mwen vle, se pa sakrifis.

Pitye pou mwen, Bondye, dapre mizerikòd ou a; dapre jan ou gen mizerikòd, efase fot nou an. Lave m byen lave sot nan fot mwen an,  pwòpte m sot nan peche m nan. 

Sèke ou p ap pran plezi nan sakrifis, sakrifis antye, si m ofri l, li p ap fè ou plezi. Sakrifis pou Bondye, se yon espri ki kraze, yon kè ki kraze, ki rabese, Bondye p ap meprize l.

Aji ak bon kè pou Siyon, Granmèt nan bòn volonte ou pou miray Jerizalèm yo kapab rebati. Lè sa a ou a aksepte sakrifis jistis, kado avèk sakrifis antye.  

Pwoklamasyon Levanjil

Jodi a, pa fèmen kè nou,
men koute vwa Granmèt la.
( Sòm 94, 8 ab)

Lekti nan Levanjil daprè Lik ki Sen 18, 9-14

Jezi di parabòl sa a pou moun ki te kwè yo bon devan Bondye epi ki t ap meprize lòt moun: Dezòm monte nan tanp lan al lapriyè. Yonn te yon farizyen, lòt la yon pèseptè kontribisyon. Farizyen an te kanpe apa, li t ap lapriyè konsa: Bondye, m ap di ou mèsi dapre mwen pa vòlò, ni visye, ni adiltè tankou lòt yo; mèsi dapre mwen pa tankou pèseptè kontribisyon sa a.Chak semèn mwen pase de jou ap fè jèn, mwen bay ladim nan tout sa mwen genyen.Pèseptè kontribisyon an menm te rete dèyè, li pa t menm gen kouraj leve je l nan syèl; li t ap bat lestonmak li, li t ap di: Bondye, gen pitye pou mwen ki fè anpil peche.Lè sa a, Jezi di yo: M ap di nou sa, se pa farizyen an non, men se pèseptè kontribisyon an ki tounen lakay li ak padon Bondye. Paske, yon moun ki vle leve tèt li, y a desann li, yon moun ki desann tèt li, y a leve li. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Bondye kote tout gras soti pou l vini, pou nou pwoche nan mistè ou yo avèk sans nou pwòpte, tanpri, fè nan seremoni solanèl kote y ap transmèt nou yo a ki egzije lonè a, nou prezante respè yo merite. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Fè nou favè, tanpri, Bondye mizerikòd, pou bagay sakre ou yo n ap pwoche tout tan yo, se ak respè sensè nou trete yo, epi ak kè fidèl nou toujou resevwa yo.  Pa pouvwa Jezikri…