TEL ::::: 1-857-312-8930

Samdi 14 Mas 2020

Samdi-14   Vyolèt

Priyè

Bondye, ki fè nou deja patisipe nan bagay syèl la, gras a remèd glwa yo, antan nou enstale toujou sou tè a, tanpri, nan lavi sa a n ap viv la, kondwi nou, pou ou fè nou rive nan limyè sa a, kote ou menm menm ou ye a.
Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Miche 7, 14-15.18-20

 Granmèt! Aji ak pèp ou te chwazi pou ou a tankou yon bon gadò k ap pran swen mouton l yo. Koulye a, pèp ou a rete pou kont li nan yon rakbwa ki antoure ak bon tè. Kite y al manje nan bèl jaden peyi Bazan ak peyi Galarad jan yo te konn fè l nan tan lontan an!Granmèt! Fè mèvèy pou nou jan ou te fè l lè ou te fè nou soti kite peyi Lejip la! Pa gen bondye tankou ou, ou menm ki padone mechanste ti rès ki rete nan pèp ou a, ou menm ki pa gade sou sa yo fè ki mal. Ou pa fache pou tout tan. Ou pran tout plezi ou nan gen pitye pou moun.Wi, ou a gen pitye pou nou ankò. Ou a pran peche nou yo mete anba pye ou. Ou a voye yo jete nan fon lanmè! Ou a montre pitit Jakòb yo jan ou toujou kenbe pawòl ou. Ou a montre pitit Abraram yo jan ou p ap janm sispann renmen yo, jan ou te sèmante l bay zansèt nou yo nan tan lontan! Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm:102

 Granmèt la gen mizerikòd, li pran pitye.

Fè konpliman pou Granmèt la, nanm mwen; tou sa k anndan m, fè konpliman pou non l ki sen. Fè konpliman pou Granmèt la, nanm mwen, pa bliye tout sa ou dwe l.  

Li menm ki padone tout peche ou yo, ki geri tout maladi ou yo; ki rachte lavi ou sot nan lanmò, ki kouwone ou nan mizerikòd ak pitye.  

Se pa pou tout tan l ap fè diskisyon, ni pou tout tan l ap fache. Se pa dapre peche nou yo li aji avèk nou, ni dapre fot nou yo li remèt nou.  

Sèke, otan syèl la wo anlè tè a, mizerikòd li debòde pou moun ki krenn li yo; otan olevan lwe ak okouchan, li voye peche nou yo lwen nou.  

Pwoklamasyon levanjil

M ap leve, m apral kote papa m, m ap di l: « Papa, mwen fè peche nan syèl la ak devan ou » (Lk 15, 18)

Lekti nan levanjil daprè Lik ki sen 15, 1-3.11-32

Tout pèseptè kontribisyon yo ak moun k ap fè sa ki mal yo t ap pwoche bò kot Jezi pou tande sa l t ap di.Farizyen yo ak dirèktè lalwa yo t ap babye. Yo t ap di: Nonm sa a ap resevwa moun k ap fè sa ki mal, epi l ap manje ak yo. Lè sa a, Jezi di yo parabòl sa a: Vwala, se te yon nonm ki te gen de pitit gason. Pi piti a di papa l: Papa, ban m pa m nan byen nou yo. Lè sa a, papa a separe byen l yo bay tou de.Kèk jou apre, ti gason an ranmase tout afè l, li pati, li ale nan yon peyi byen lwen. Antan li la, li lage kò l nan banbòch, li gaspiye tout lajan l.Lè msye fin depanse tout lajan l, yon gwo grangou tonbe sou peyi a. Lè sa a, li vin nan nesesite.Li al mande travay lakay yon abitan nan peyi a. Abitan an voye l nan jaden l al gade kochon.Lè sa a, li ta byen renmen plen vant li ak sa kochon yo t ap manje a, men pèsonn pa t ba li.Se lè sa a atò li pran kalkile sou sitiyasyon l. Li di konsa: Gade kantite moun k ap travay kay papa m pou lajan! Yo jwenn manje depase sa yo ka manje. Epi mwen menm, m ap mouri grangou isit la.M ap leve, mwen pral tounen jwenn papa m, m ap di li: Papa, mwen peche kont Bondye, mwen peche kont ou menm tou. Mwen pa merite pou ou konsidere m pou pitit ou ankò. Gade m tankou yonn nan moun k ap travay avè ou yo.Li leve vre, li pran chemen tounen kay papa li. Msye te byen lwen kay la toujou lè papa a wè li. Kè papa a fè l mal, li kouri al rankontre l li pase men l nan kou pitit la epi li bo li.Pitit la di li: Papa, mwen peche kont Bondye, mwen peche kont ou menm tou; mwen pa merite pou ou konsidere m pou pitit ou ankò.Men, papa a di domestik li yo: Ale vit. Pote pi bèl rad la, mete l sou li pou mwen. Mete yon bag nan dwèt li, mete soulye nan pye li.Al chache jenn ti towo nou t ap angrese a, touye l. An n fete, an n manje.Paske, pitit gason m sa a te mouri, men li tounen vivan ankò; li te pèdi, koulye a mwen jwenn li. Epi, yo kòmanse fè fèt. Lè sa a, pi gran gason an te nan jaden. Antan l ap soti nan jaden, lè l rive pre kay la, li tande mizik la ak vwa moun k ap danse yo.Li rele yonn nan domestik yo, li mande li: Sa k genyen?Domestik la di li: Ti frè ou la tounen. Papa ou fè touye jenn ti towo nou t ap angrese a, paske li jwenn msye an sante.Gran frè a fè kòlè, li derefize antre nan kay la. Papa a soti, li mande l pou l antre.Men, gran frè a reponn papa a: Gade tout tan mwen genyen depi m ap sèvi ou; mwen pa janm derespekte lòd ou. Men, ou pa janm ban m yon ti kabrit menm pou m fè fèt ak zanmi m yo. Men, lè pitit gason ou lan tounen, li menm ki fin gaspiye tout byen ou yo ak jennès, se pou li ou fè touye jenn towo nou t ap angrese a.Papa a di li: Pitit mwen, ou toujou la avè m; tout sa m genyen se pou ou.Men, fòk kanmenm nou te fè fèt, nou pa t ka pa kontan, paske frè ou la te mouri, men li tounen vivan, li te pèdi, mwen jwenn li koulye a. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Pa pouvwa sakreman sa yo, tanpri, Granmèt, se pou rezilta redanmsyon nou an reyalize, li menm ki dwe toujou retire nou sot nan move chemen moun yo, epi ki dwe mennen nou nan kado yo k ap sove nou an. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Sakreman ou nan Granmèt, nou resevwa ak respè pou Bondye a, se pou l antre nan fon kè nou, epi se pou l fè nou patisipe nan li ak pouvwa l. Pa pouvwa Jezikri…