TEL ::::: 1-857-312-8930

Samdi 07 Mas 2020

Fet Pèpeti ak Felisite ki sen, mati

Priyè

Konvèti kè nou nan direksyon ou, Papa ki egziste tout tan, pou nou menm k ap chèche tout tan sèl sa ki nesesè a, epi k ap reyalize aksyon charite yo, ou konsakre nou pou sèvis ou a. Pa pouvwa Jezikri

Premye moso labib

Lekti nan liv Detewonòm 26, 16-19

Granmèt la, Bondye nou an, pase nou lòd jodi a pou nou swiv tout lwa ak tout règleman sa yo. N a kenbe yo, n a fè sa yo mande nou la a ak tout kè nou ak tout nanm nou. Jodi a nou fè deklarasyon nou bay Granmèt la: Nou di se li ki Bondye nou. Nou pwomèt pou nou toujou mache jan li vle l la, pou nou fè tout sa ki nan lwa, nan lòd ak nan règleman li yo pou nou toujou koute sa l di nou. Jodi a tou, Granmèt la te asepte nou pou pèp li renmen anpil la, jan l te fè nou pwomès la. Epi li pase nou lòd pou nou fè tou sa li mande nou fè. L ap fè nou tounen nasyon ki pi gran pase tout lòt nasyon li te fè yo. N a gen pouvwa pase yo, n a gen repitasyon pase yo, y a respekte nou pase yo. Wi, n a yon pèp k ap viv apa nèt pou Granmèt la, Bondye nou an, jan l te di l la. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm : 118

 Ala kontantman pou moun yo k ap mache nan lalwa Granmèt la.

Ala kontantman pou moun ki entak nan chimen an,  k ap mache nan lalwa Granmèt la. Ala kontantman pou moun yo ki kenbe temwanyaj li yo,  k ap chache l ak tout kè yo.  

Ou pase lòd  pou yo obsève kòmandman ou yo. Mwen swete pou chimen m yo dirije pou m kenbe desizyon w yo.  

M ap fè lwanj ou nan kè ki dwat, paske mwen aprann jijman ou yo ki kòrèk yo.  M ap kenbe desizyon ou yo, pa lage m pou tout tan.  

Pwoklamasyon levanjil

Men li koulye a tan yo resevwa fasil la, men li koulye a, jou sove a (2 Kor 6, 2 b)

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 5, 43-48

Nou tande ki jan nan tan lontan yo te di: Se pou nou renmen frè parèy nou, men se pou nou rayi lènmi nou yo. Men mwen menm, men sa m ap di nou: renmen tout lènmi nou yo, lapriyè pou moun k ap pèsekite nou. Se konsa n a tounen pitit Papa nou ki nan syèl la. Paske, li fè solèy la leve ni pou moun ki mechan ni pou moun ki bon. Li fè lapli tonbe ni pou moun k ap fè sa ki byen ni pou moun k ap fè sa ki mal. Si nou plede renmen moun ki renmen nou ase, ki rekonpans nou merite pou sa? Èske pèseptè kontribisyon yo pa fè sa tou? Lèfini, si se frè nou ase nou di bonjou, se yon pakèt afè sa ye atò? Èske moun lòt nasyon yo pa fè sa tou? Non, nou fèt pou nou bon nèt, menm jan Bondye Papa nou ki nan syèl la bon nèt. An nou fè lwanj ak konpliman pou Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Mistè sa yo ki sen an, ki refè nou an, tanpri, Granmèt, se pou yo fè nou koresponn a sa yo mande a.  Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Kontinye fè nou favè tout tan, Granmèt, nou menm ou refè ak mistè Bondye a, epi sa yo ou penetre ak sakreman syèl yo, ba yo sekou k ap sove yo. Pa pouvwa Jezikri…