1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
PWOGRAM CHANTE POU LAMÈS

Piayiti.org

Pwogram Chante Lamès Pou Dimanch 05 Jiyè 2020

14e Dimanch Tan òdinè –Ane A

Koulè Vèt

Chan antre : An nou beni non granmèt nou-an / An nou chante glwa pou li. An nou louwe non granmèt nou-an / An nou rele viv granmèt la

1.- An nou mete nou ajenou devan Bondye Papa nou ki sen-an. An nou mete nou plat atè devan mèt la ki genyen tout pouvwa

2.- Anou nou metet chapo byen ba devan kokenn chenn mèvèy granmèt la. An nou mete nou tou piti nan men Papa-n ki te fè noua k men-l

Kyriye.- O Bondye Papa nou, pran pitye, padone peche n. O Bondye Papa nou, pran pitye, padone nou souple.

1.- Ou kreye nou pou nou viv youn ak lòt. Ou mande nou pou you devwe pou lòt. Ou bann lespri-w pou-n aprann pataje. Pataj pou nou se sacrifye frè-n yo. Pataj pou nou, se gwo kraze piti.

Tanpri Papa, pran pitye

2.- Ou mande nou pou youn bay lòt lamen. Se frè-w tonbe se pou ede-l leve.Montre-n chemen, chemen laverite. Lamen pou nou se ògèy, se rankin. Lamen pou nou se beneyen pwòp sann. Tanpri Papa, pran pitye.

Meditasyon Sòm:144 (145)

* Granmèt, mwen vle beni non ou, di ou mèsi tout tan, ou menm  ki  wa tout sa ki egziste!

    Bondye, Wa mwen an, mwen vle fè konnen jan ou gran, se pou m toujou di ou mèsi, tout tan san rete! Se chak jou mwen vle beni non ou, mwen vle fè lwanj pou renomen ou, tout tan san rete.        

  Granmèt la, se  jès renmen, se pitye li ye. li gen bon kè, li pa ankòlè fasil. Bonjan Granmèt la, se pou tout moun li ye; Li sansib pou tout sa li fè.

Se pou tout sa ou kreye, fè lwanj pou ou, Granmèt! Se pou tout zanmi ou yo, fè konpliman pou ou! Y a rakonte bèlte gouvènman ou lan. Y a detaye pakèt mèvèy ou yo.

Tout sa Granmèt la di, se verite. Li ret kenbe fèm, nan tout sa li fè. Granmèt la soutni tout moun ki glise tonbe. Tout sa ki te kòm lage, li fe yo vin dyanm.

 Aklamasyon :

Pale pawòl la pou sa k’ap dòmi leve kanpe. Pou klète sila kapab klere tout s’ak nan fènwa

1.- Ann konprann pawòl la, ann chèche viv pawòl la.Pou fouye pawòl la, pou-n wè s’ak anpeche-n viv.

2.- Nou genyen diyite paske nou pòtre Bondye. Gen moun ki vle trete-n jan yo trete zannimo

3.- Ann kraze tout abi ki fè nou tout ap soufri. Ki anpeche nou pèp tankou tout pèp sou latè

Kredo :

Kwayans mwen, konfyans lavi mwen regle sou pawòl Bondye

1.-Yon sèl Bondye ki vivan, mwen konnen / Se Papa ak pitit la, mwen konnen. An menm lespri sen-an, mwen konnen / Se lavi mwen se sa mwen konnen.

2.- Jezi se yon nonm vivan, mwen …/ An menm tan li se Bondye,…..Kadav li resisite, mwen konnen / Se lavi mwen se sa mwen konnen.

3.- Bon vivan, se sèl fòs, mwen konnen / Viv ak Bondye, se sèl vi,……..Sèvi Bondye se sèl byen mwen konnen / Se lavi mwen se sa mwen konnen

Priyè Pèp : Gm ou se lanmou si gran, konsa nou priye ou. Koute vwa nou ou.

Offrand.-

Granmèt nou vin met devan-w tout sa nou genyen. Lajwa nou ak tout pwoblèm nou genyen. Devouman poun fè legliz la mache.

1.- Tout jounen n’ap goumen pou-n fè lavi. Se manje solèy la nou ye. N’ap travay anba bwa kote-k gen wòch. O Granmèt nou met tout sa devan-w

2.- Gen de moun ki chita tout lajounen, y’ape tann yo ba kichòy. Moun sa yo gen de fwa yo fè wont. O Granmèt nou met tout sa devan-w

3.- Gen defwa n’ap mache nou pa wè klè. N’ap bite, nou prèt pou-n tonbe. Se pwoblèm lavi-a k’ap sakje-n. O Granmèt nou met tout sa devan-w

4.- Gen moun kif atige ak lavi sa-a. yo ap wè kisa pou yo fè. Y’ap drive, y’ap trennen, y’ape soufri. O Granmèt nou met tout sa devan-w

Chante Ofètwa- ; Pen ak diven-an, pran yo Granmèt se ak tout kè-n n’ap ofri-w yo

1.- Ti moso pen-an, se fwi travay nou, men se ou-k fè tout bagay. Fè-l tounen kò Jezi kri se kò sila ki nouriti pan ou.

2.- Ti tak divebn-an, se fwi travay nou, men se ou-k fè tout bayag. Fè-l tounen san Jezi Kri se san sila-a ki bwason pan ou-an.

Sanctus 

Wi, se ou ki sen tout bon / Wi, se ou ki wa tout bon. Se ou ki Bondye tout bon. Ozana viv Granmèt.

1.- Tout sen nan syèl la chante viv granmèt la. Pou bèlte li n’ap chante. Viv Granmèt la…

2.- Jezi Kri gran chante : Viv granmèt. O non Granmèt la chante : Viv Granmèt la…

Anamnèz : Jezi w te mouri, men ou leve, ou te ale, wap retounen, byen vivvan ak tout pouvwa ou

Agnus Dei : Recité

Kominyon :

Vin jwenn mwen nou tout kap fatige kò nou. Kap redi anba chay. Map fè nou repose.

1-Kè mwen tou dou, kè mwen tou pòv. Nap jwenn repo pou lavi nou.

Chan mèsi :

Mape beni non w Senyè pou sa w fè pou mwen

 Map chante lwanj ou Jezi Kri pou jan ou sove-m (bis)

1.- Se tout lavi mwen map chante pou jan ou sove-m. Pou sa w fè pou mwen, mwen p’ap janm sispann di-w mèsi. Chak fwa mwen febli se ou menm ki  refè fòs mwen. Nan tout pwoblem mwen, granmet mwen ou p’ap janm lage-m

2.- Se tout lavi mwen ou montre-m kijan ou renmen-m. Ou pran defans mwen, granmet mwen, m’ape di-w mèsi. Ou p’ap janm bliye pwomes yo ke ou te fè mwen. Lè mwen an danje, se ou menm ki refè fòs mwen.

Sòti :  Ann al pote bòn nouvèl la, ann al travay pou granmèt la. Nou te pwomèt Jezi tou sa, fòn pa bliye pwomès se dèt.

1.- Leve kretyen an nou reveye, fò n’al pote bòn nouvèl la. Pami ou pa dwe gen divizyon, fò nou mete nou an aksyon