PWOGRAM CHANTE

PWOGRAM CHANTE (Dimanch 18 Oktòb 2020)

Piayiti.org

29e Dimanch òdinè – Ane A. Koulè Vèt

Komansman.

Vini rankontre granmèt la / Ann antre nan kay sakre li-a. Adore Bondye ki plen pouvwa / Bat bravo, fete an prezans li

1.- Chante kantik pou Gran Wa Tou pwisan. Jwe bèl mizik, fè vwan eklate / Sonnen twonpèt rasanble dènye moun. Pwoklame mèvèy Bondye nou-an

2.-Li twa fwa sen Bondye Izrayèl la / Li fidèl Bondte zansèt yo. Li se renmen Bondye Jezi Kri-a kèl sansib pou tout pitit li

3.-Li kòrèk nèt nan tout sal di, sal fè / Li toujou pran ka malereLi pran pasyans poul tann noy konvèti / Chanje chemen ak lide yo

Pitye :

Granmèt gen pitye pou nou, papi pran patyans ak nou. Nou konnen nou fè peche se padon n’ape mande-w (bis)

1.- Granmèt ou ba nou yon kè pou nou fleri ak renmen. Men se pa sa nou fè, nou plis panse rayisans.

2.- Granmèt ou ba nou yon kè pou panse sa ki byen. Men pa sa nou fè, nou plis panse sa ki mal.

Lwanj :

Viv Bondye nan syèl la sou tè-a se pou pèp li-a viv ak kè poze. N’ap fè louanj pou ou, se ou n’ap adore, n’ap fè konpliman pou ou.

1.- N’ap louwe non ou devan tout nasyon yo, n’ap deklare yo tout mevey ou. Avek pouvwa ou ou kreye syèl la, ou kreye tè-a, fò-n di aleouya.

2.- Ou mete zanj yo anwo nan syèl, ou lèzòm temwanye sou tè-a.

Ou k’ab defann nou anfas lènmi yo, ou k’ab gide nou, fò-n di alelouya.

3.- Tout s’ak sou latè fè lwanj pou granmèt la, tout zwazo syèl yo jwe mizik pou li.Tout bwa k’ap souke di glwa pou granmèt la, nou menm ki kretyen, …

4.- Ou ban ou Jezi pou-n kab kwè pi fè-m, se mouton ou la ki vi-n sove nou. Ou bann lespri sen pou sèvi temwen, gras a lespri na di alelouya !

Meditasyon :  SÒM  95

Pote glwa ak pisans bay Granmèt la.

Chante pou Granmèt la yon kantik nouvo, chante pou Granmèt la, tout tè a. Anonse glwa l la pou nasyon yo, nan tout pèp yo mèvèy li yo. R/

Granmèt la gran, li merite anpil lwanj, li terib pase tout dye yo. Paske tout dye nasyon yo se pa anyen, men se Granmèt la ki fè syèl yo. R/

Pote bay Granmèt la, fanmi pèp yo, pote bay Granmèt la glwa ak pisans. Pote bay Granmèt la glwa non l nan. Pote kado, antre nan lakou l yo.  R/

Adore Granmèt la nan glwa li a ki sen an. Tranble devan fas li, tout tè a, di nan nasyon yo: « Granmèt la Wa »; l ap jije pèp yo nan jistis.  R/

Aklamasyon :

Viv pawòl la, pawòl ki bay lavi / Pawòl ki pote delivrans. Rele viv pou pawòl la (bis).

1.- Pawòl la te toujou la, pawòl la se te Bondye. Pawòl la abite nan mitan nou.

2.- Pawol la k’ap toujou la, pawol la pou nou tande. Pawol la se limye k’ap klere nou

Solis : Pawol ki bay lavi, releviv pou pawol la. Pawol delivrans nou-an.

Kredo :

Granmèt nou kwè tout sa ou di, pawòl ou se laverite. Ou kreye syèl ak tè-a, ni sa-n wè ak tout sa-n pa wè. Granmèt nou kwè tout sa ou di, pawòl ou se laverite. Ou s’on Papa bon kè ki genyen tout pouvwa.

1.- Nou kwè ou sèl Papa, sèl Bondye ki genyen tout pouvwa. Sa-w di se verite, sou li nou jwe lavi-n.

2.- Nou kwè nanJezi Kri, sèl pitit ou, sèl granmèt nou. Li bay lavi-l pou-n kapab vi-n pitit Bondye.

3.- Nou kwè se lespri sen-an k’ap mennen legliz ou-a. Lespri-a k’ap fè nou vi-n yon sèl ak legliz la.

Priye Pep : Koute vwa pitit ou yo k’ap lapriyè nan pye-w Ki vle di-wjan yo renmen-w, ki vle renmen-w pou tout vi yo

Ket :

Ann avanse pandan lofrann nan / mete sa nou genyen-an. Bay piti –pa di chich. Si nou bay pou nou fe grandizè nou pa bay frè-n ak sèn yo bay sa pa gen valè.

1.- Moun ki gen anpil se pou-l pataje ak moun ki gen anpil pwoblèm. S’il pa separa pou-l vini pi rich, l’aprale tonbe nan rèl ak manje dan.

2.- Se pou-n bay seza sa ki pou seza, men pinga bliye s’ak pou Bondye. Sa ki pou Bondye se tout byen sou tè-a, se pou-n pataje sa Bondye te ba nou.

3.- Bondye pa’p dòmi l’ap gade chak jou jan n’ap maltrete frèn ak sèn yo. Ou met tann yon jou sa gen pou-l regle, lè l’ap jije nou p’ap gen defandevou.

Chante ofetwa

Bondye, ou bann tout sa-n genyen. Mwen vin pote tout sa ba ou. Pran yo pou sove frè mwen yo.

1.- Bondye mwen vinn ofri ou tèt mwen Mwen déjà konnen li pa gen valè. Men pran li pou sove frè mwen yo

2.- Bondye mwen remèt bouch mwen / Mwen déjà konne li pa gen valè. Men pran li pou konvèti frèm yo

3.- Mwen vin pote de men mwen ba ou / Mwen déjà konnen li pa gen valè. Men pran yo pou konvèti frè mwen yo

4.- Bondye men mwen pote kè ba ou / Mwen déjà konnen li pa gen valè. Men pran pou renmen frè mwen yo.

5.- Bondye mwen remèt tout kò-m nan men ou / Mwen déjà konnen li pa gen valè. Men pran li pou-m kab fè sèvis ou.

Sen :

Ou se sen (2)  Papa nou ki nan syèl la / Ou se sen (2), ou merite konpliman

1.- Bèlte ou plen syèl l’ak tè-a, Ozan viv Granmèt la (Bis)

2.- Viv sila-a k’ap vini-an O non Bondye Granmèt la (Bis)

Anamnez :

Men yon nonm ki pa gen parèy, li bay vi li pou dènye moun.   Al’on mèvèy estròdinè se renmen.

1.- Mèvèy ki pa gen parèy mèvèy ki depase-n. Mèvèy ki fè-n pese tèt devan konken chenn grannèg sa.

Mouton Bondye : Resite

Kominyon :

1.-Pen nan syèl la se li menm sa pen ki nouri zanj Bondye yo.Ni nou menm ki pitit, nou ki vqwayajè pou syèl la. Se nan pen sa lavi nou ye, se pa pen pou’n jete bay chen

Refren :   Jezi nan losti, se ou ki ban ou fòs.

2.- Anpil remak nan tan pase deja te montre nou pen sa. Se te Izaak sou lotèl, se te mouton  pou fèt pak la. Se ta laman ki t’ap tonbe, pou pèp la te ka’p jwenn manje

3.- Pou gadyen nou bon pen vivan, k’ap nouri, k’ap soutni nou. Jezi tanpri pitye pou nou, kenbe nou montre nou wout la. Ba nou fòs e fè nou viv kote moun viv tout bon vre-a

4.- Ou menm Jezi k’ap pran swen nou, dènye bagay  ou konnen tout. Dènye bagay ou kab fè tout, fè-n eritye, fè nou plas pran plas. Nan syèl la, nan bèl resepsyon. Ansanm avèk tout lòt sen yo.

Mesi :

Mèsi Granmèt pou tout mèvèy ou fè pou nou / Pou renmen ki san limit. Pou lavi ou kreye, mèsi granmèt / Tout s’ak nan syèl ak sou latè. Ape chante kijan ou gran / Vrèman ou san parèy. O Granmèt (2), nou kontan di-w mèsi ? O granmèt (2) ou tout an mèvèy.

1.- Pou tout zetwal nan syèl / pou tout solèy ak lalin. Pou tout bèt nan lanmè / Pou zwazo k’ap voleeee.

2.- Pou lavi ou ban nou ? Pou renmen kin  nan kè-n. Pou jaden ki pouse / Pou fidèl ou didèèèl

3.- Pou tout kreyasyon an / Pou tout gason a fi. Pou chalè renmen-an ? Ki simante-n ansanm

4.- Pou envitasyon’w fè-n, pou kò-w, pou san’w. Ou deside bann manje, pou nou genyen plus fòs.

Finisman :

M’aprale, m’aprale pote kè poze’a bay tout moun, nan tout kwen. Rivyè ap desann, zwazo ape chante sim pa pote kè poze’a. Ki moun k’ap pote’l nan plas mwen

1.- Bondye mete mwen sou tè’a, Pou-m sèvi’l, fè louanj pou li. Li fè’m konnen sekrè kè li. Pou-m mache fè tout moun konnen’l tou

2.- Bondye mete mwen sou tè-a. Pou-m renmen li avèk tout kè-m. Men renmen sa-a se li menm. Li vle pou-m pote bay lòt yo

3.- Bondye, mwen sou tè-a. Pou tout moun wè pòtre’l nan mwen. Paske pèsonn pa janm wè li. Lavi’m dwe montre bon kè li.