PWOGRAM CHANTE

PWOGRAM CHANTE

Dimanch 18 Avril 2021

(Pierre Karlz Joseph Jean Paul)

Posesyon Antre

Antre

Ann pwoche devan Granmèt la / Ann mete tou 2 jenou-n atè. Ann adore Bondye ki plen pouvwa

1.- An nou chante ak kè kontan / An nou fè fèt pou Granmèt la/ An nou bat bravo pou wòch la / Se li menm ki sove lavi-n

2.- An nou pwoche kote-l rete / Ak konpliman n’a p fè pou li. Ak bèl kantik n’ape chante / Ann bat bravo pou nou fete-l

3,- Granmèt la se B0ndye ki gran / Se wa ki gran sou tout pouvwa/ Nan men-l anba tè-a rete ./ Anwo tèt mòn yo se pou li

Kiriye.-

OOO Papa Bondye, tanpri soule / M’ape mande-w, pitye pou mwen (Bis)

1.- Kè-m ap senyen devan zye zak m’ape komèt / Kè mwen chagren lè- wè peche fin avè-m nèt. / O Bondye mwen men m’ap kriye de bra louvri / Pitye pou mwen, m’ap mande-w, tanpri soule

2.- Lespri-m ap vwayaje nan fè tout vye lide/ Lespri-m pa janm ret bò kote-w pou-l adore / Sa lakoz satan enstale-l lè m’ap soufri/ Pitye pou mwen m’ape mande-w, O Jezi Kri.

Gloriya

Viv Bondye nan syèl la sou tè-a se pou pèp li-a viv ak kè poze /      N’ap fè louanj pou ou, se ou n’ap adore, n’ap fè konpliman pou ou.

1.- N’ap louwe non ou devan tout nasyon yo, n’ap deklare yo tout mevey ou. Avek pouvwa ou ou kreye syèl la, ou kreye tè-a, fò-n di aleouya.

2.- Ou mete zanj yo anwo nan syèl, ou lèzòm temwanye sou tè-a. Ou k’ab defann nou anfas lènmi yo, ou k’ab gide nou, fò-n di alelouya.

3.- Tout s’ak sou latè fè lwanj pou granmèt la, tout zwazo syèl yo jwe mizik pou li.Tout bwa k’ap souke di glwa pou granmèt la, nou menm ki kretyen, …

4.- Ou ban ou Jezi pou-n kab kwè pi fè-m, se mouton ou la ki vi-n sove nou Ou bann lespri sen pou sèvi temwen, gras a lespri na di alelouya !

Meditasyon Sòm

Aklamasyon

AAAAA, Amen, alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia  (2)

1.- Pawòl Bondye se yon limyè k’ape klere lavi tout moun

2.- Nou menm mejis nou se temwen, se pou’n mete pawòl an pratik

Kredo.-

Priyè Pèp :

O Jezi nou p’ap janm sispann rele non-w. Montre nou vrè chemen, lavi ak delivrans, pou tout tan.

Kèt

Se chak jou n’ap rale roule chèche lavi chèche manje / Sousi sa yo nou p’ap janm bliye men nou granmèt jodi-a / Jodi sila ki rezève pou tout kretyenn ka rasanble / Nou remèt ou vi nou Bondye. Pran ka nou

Refren.-  Ou renmen moun ki sensè / Moun ki sèvi ak tout kè-n / Ak sa nou gen ak sa nou ye men nou granmèt jodia-a (bis)

2.-  Nou chak ki la tèt nou chaje / avèk pwoblèm nou dwe regle / N’ap fè efò pou nou kenbe.men nou granmèt jodia- Tout semèn nan nou te gaye nan fè batriba tout kote Nou vini jwenn ou jodi-a. Pran ka nou

3.- Gen nan nou k’ape debouye fè ti komès nan tout raje / Nan solèy, lapli, lawouze. Men nou granbmèt jodi-a / Gent ki tayè ki kontinye / metye ki pa twò rapòte / Ak pye nou, bra nou tou bouke. Pran ka nou.

Chante Ofètwa

Pen ak diven-an, pran yo granmèt se ak tout kè-n n’ap ofri-w yo.

1.- Ti moso pen-an, se fwi travay noumen se ou-k tout bagay. Fè-l tounen kò Jezi Kri, se kò sila ki nouriti ba nou.

2.- Ti tak diven-an se fwi travay nou men se ou-k fè tout bagay. Fè-l tounen san Jezi Kri, se san sila ki bason pa nou-an

Sanctus  :

Sen, sen se ou ki sen O / Sen, sen, se ou ki sen tout bon!(bis)

1.- Bondye se ou I granmèt tout sa kin an syèl / Bèlte ou plen syèl la ak tè-a

2.- Bravo pou sila k’ap vini O non granmèt nou-an / rele viv Bondye nan syèlla

Anamnez.

Alelouya Jezi Kri leve. Alelouya tout kretyen sove / Alelouya Jezi Kri leve, alelouya sa fèt nèt ale.

  1. Leve, nou ki kwè nan li, leve nou k’ap sèvi li / Leve nan delivrans la. Leve lavi triyonfe.

Pater Noster.- Resite

Mouton Bondye.- : Resite

Kominyon.-

Bondye granmèt mwen, sou ou m’ap gade. Sou ou mwen konte, sou ou mwen mize

1.- Lè m’a trakase  pou demen / Ou di mwen pou’m viv jodi’a. Pou’m gade zwazo avèk flè yo Papa ou fè. Lè m’a travèse sou lanmè / Gwo vag avèk van ap souke’m. Ou pwoche kote’m, ou di mwen se ou, pa pè.

2.- Lè’m santi tè-a ap glise / M’ap chache kote pou’m kenbe. Ou poze-m sou bra-w ou mande’m pou kisa m-pè. Lè’m tande vwa k’ap menase / mwen trouble mwen dekontrole. Ou fè’m tande vwa ou / anndan kè’m k’ap rasire’m

3.- Lè pòt yo fèmen tout kote / M’ap mande kote m’ap kouche. Ou ranje kabann, ou di mwen vin repoze. Lè fòs mwen komanse febli / Ou drese kouvè, ou sèvi’m. Ou di mwen pwoche / Enstale’m pou mwen manje.

Chan Mesi :

Mèsi Bondye paske ou san parèy, mèsi Bondye mèsi, Tout sa-w kreye depase limit nou men se pou nou fè yo.

1.- Lè-n gade syèl ak tè-a / bèl bagay ou met ladan yo. Fò nou di jan ou debyen, fòn chante, fò nou di mèsi, mèsi Bondye.

2.- Lè-n gade lanati-a / bèl pye bwa avèk bon fwi/ Zanmimo k’ape chante. Fòk nou di fon chante ala ou bon.

3.- Lè-n gade jan-w kreye lòm, tout pouvwa ou met nan men yo. Nou blije ret bèkèkè. Wi se vre w san parèy mèsi, mèsi pou sa.

Soti .-

Pak mande pase sot nan lanmò al nan lavi. Pak mande pase sot nan fènwa al nan limyè. Pak mande-m kite tout esklavaj pou-m ka vi-n lib. Pak mande-m pase sot nan rayi vi-n nan renmen

1.- Menm jan Abraam te pati kite tè-l la. Menm jan Izrayèl te pati sot nan lejip la. Menm jan Levi te pati kite biwo-l la. Se konsa Pak mande-m pou-m kite peche-m yo.