1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Pwogram Chante Lamès Dimanch Pak 2020

ANTRE:       

Ref: Jezi resisite alelouya, amèn

Ann di Bon Dye mèsi alelouya amèn

1-Ann fè lwanj pou Bon Dye nan lakay li ki sen. Ann fè lwanj pou Bon Dye nan syel li ki plen mèvèy

KIRIÝE:

Ref : Pitye papa pou pèp ou a kap pase mizè grangou traka. Kote’n pase yo meprize’n pitye O Bon Dye Papa nape mande ou jo-di-ya.

1-Lè nou gade nan figi nou, nou sanble avè w Papa. Tout sa yo ki gen gwo pouvwa lajan yo pagen la charite pou nou. Nape mande eske w abandone nou, Pa-pa.

GLORIA :

Ref : Gloria viv Bon Dye, viv Bon Dye nan syèl la lwanj ak konpliman tout se pou ou Papa. Gloria viv Bon Dye, viv Bon Dye nan syèl la lwanj onè e glwa pou jezi ak l Espri Sen an.

1-Lwanj pou Bon Dye ki kreye nou li sove nou paske l renmen nou, tout sa li fe extraòdinè bravo pou li lwanj pou Nom li.

2-Lwanj pou Jezi k montre’n Papa a gras a li menm nou konnen Bon Dye li bay lavi l sou bwa lakwa a pou ras lezòm te ka delivre.

3-Jezi ale n pa òfelen li bann l Espri l  pou l ka gide nou. Ak lEspri Sen fòs renmen an kap devwale tout sa ki kache.

MEDITASYON :

Jezi-Kri leve byen vivan Dimanch Pak, li efase peche. Jezi-Kri leve byen vivan Dimanch Pak, li pot la pè ba nou.

AKLAMASYON L’EVANJIL LA :  

Ref : Alelouya! Alelouya Amen!

Alelouya ! Alelouya Amen!

Alelouya! Alelouya ! Alelouya Amen!

KREDO:

Kredo, O wi Bon Dye mwen kwè, mwen kwè nan tout pawòl ou yo, mwen kwè nan tout mèvèy ou yo, mwen kwè ou se Bon Dye. Mwen kwè nan  tout mèvèy ou yo mwen kwen ou se Bon Dye.

1-Yon sèl Papa a ki-fè-syèl-ak-tè- a nan li nou kwè, nan li vrè lavi a soti, nan li l rete ; tout kretyen ki sou tè a, chante Papa nou an.

2-Yon sèl Jezi-ki bay-vi l-pou-sove-n, nan li nou kwè, se nan lanmò li sou kwa a, li vin libere nou. Tout kretyen ki sou tè a chante Gran Frè nou an

3-Yon sèl l Espri k’ rasanble tout kretyen, nan li nou kwè, li se l Espri limyè a, l Espri verite a,,se l Espri trinite a, nan li nou tout nou kwè.

PRIYÈ PÈP BON DYE A: 

Jezi O, fè nou kanpe ak yon lavi tou nèf !

OFRAN: Pran nou jodiya ak sa n genyen, se ou menm ki ba nou yo Gran Mèt. Nou vi n jodiya pou n di w mési pou mévèy ou fè pou nou. (2X)

1- Nou pote pen sa ba ou, se travay pitit ou, nou remèt ou diven an: mèsi pou mèvey sa-a.

2-Nou pote kè nou ba ou, ak renmen ki ladan-n, nou remèt ou Lespri nou : mèsi pou mèvey sa-a.

OFÈTWA :

Ti pen sila ak Kalis Diven sa a

Nou leve yo devan ou

Aksepte yo pou nou.

1- Tanpri GM, pa pouvwa l Espri Sen an. Fè li tounen Kò Jezi Kri

SANCTUS: Sen, sen, sen se ou ki sen sen sen. GM ou sen tout bon vre (se pou ou n ap chante) (2X)

1-Mèvèy ou plen syèl la ak tè a GM zanj yo fè lwanj ou. Tout sen yo tout ap fè fèt pou ou,GM se pou ou n ap chante : Fò n di kijan ou sen !

2- Lwanj pou Jezi ki vin sove nou GM ou renmen nou vre. Tout lavi nou se pou n di w mèsi. GM se pou ou n ap chante : Nan Lespri ou ki Sen !

ANAMNÈZ : An al rele, rele, rele sout tèt mòn nan.an al rele, rele Jezi leve vivan (2X)

LA PE :

Pak mande m pase sot nan lanmò al nan lavi, Pak mande m pase sot nan fènwa al nan limyè, Pak mande m kite tout esklavaj pou m ka vin lib, Pak mande m pase sot nan rayi vin nan renmen.

1- Menm jan Abraham te pati kite tè l la, menm jan Izrayèl te pati sot L’Egypt la, menm jan Levi te pati kite biwo l la se konsa Pak mande m pou m kite peche m yo.

ELEVASYON : Le Seigneur est ressuscité, alléluia !

KOMINYON :

L Ekaristi, mèsi Bon Dye manje sila bay fòs nan nam. Si kè ou pwòp frè m sè m vini manje, Bon Dye nouri n ak pwòp Kò li (2X)

1- Lè nou manje Kò Jezi, feblès yo ale. Satan pèdi pye l leve kouri. Ti moso Pen sa a se pi gwo mèvèy Bon Dye. Jezi kache nan losti a nan Trinite a glwa.

2- Pran sa se Kò mwen se mwen ki ba nou l se pou n fè l pou n toujou gen lavi. Jezi bay li pou tèt li, pou Papa, pou Lespri a, se youn siy pou fe nou konpran jan Bon Dye renmen nou

MESI : Magnifika, Magnifika Magnifika Mesi Bon Dye(3X)

Magnifika, Magnifika, Magnifika

Bravo pou li.

1 Se tout kè mwen kap chante lwanj ou, Bon Dye pa m nan a la bon ou bon. Ou panche kè w, ou vire gade, yon vye pòv sèvant ou tankou mwen. Zansèt nou yo te toujou di nou, ou se Bon Dye malere, A wi pawòl sa a li klè, Yahve se Bon Dye pòv yo.

SÒTI : Woy Jezi Kri leve, Jezi Kri resisite, li pap janm mouri ankò (2X)

1- Medam yo ale yo jwenn kavo a vid yo konprann atò Kris te gen pou l leve