LAPRIYÈ INIVESEL

LAPRIYÈ INIVESEL DIMANCH 14 Fevriye 2021

(Pierre Karlz Joseph Jean Paul)

Priyè Pèp

Nan Jou dimanch fèt Sen Valanten sa a, kote mond la ap konnen tout kalite pwoblem sante, Granmet , N ap remet nan men w tout.

R/ : Granmet fè se lanmou w ki klere chemen nou sou latè.

  • Nan tan Moyiz, moun ki te gen maladi Lalèp te dwe mete ko yo apa. Men jounen jodia a se Kowona kap fè dega. An nou mande Bondye bay Legliz la bon jan Lespri sen pou kite lanmou gide yo pou yo rive akonpanye fidèl yo ak rès mond la nan moman difisil sa yo. An nou lapriyè.
  • Fè menm jan ak Kris la. An nou lapriyè pou tout moun ki gen responsabilite Mennen peyi yo, pou yo pa tonbe anba maladi  lalèp Ogèy ak pouvwa. Pou yo rete sou chemen lavi ak lot yo nan Lajistis ak Laverite. Ansanm an nou lapriyè.
  • An nou lapriyè pou pou tout moun ki maladi, kap soufri nan ko yo, kè yo, ak nanm yo.. An nou mande Bondye rekonfote yo. Bay yo plis fos ak kouraj pou kontinye goumen pou lavi kont maladi. Ansaanm an nou lapriyè
  • Menm jan ak nèg maladi lalèp la te vin kot Jezi, nan jou dimanch fèt amoure sa a , ansanm an nou konfye bay Bondye tout sila yo ki poko jwenn amoure pa yo a, ak tout sila yo ki ap viv pou kont yo. Anssanm an nou lapriyè.

  • An nou lapriyè pou tout moun ki nan kominote nou yo. Pou Bondye beni yo. Tande priyè yo. Geri maladi yo. An nou lapriyè tou pou tout moun kap fete yon dat enpotan nan lavi yo. An nou lapriyè !

Bondyee Granmet, ou menm ki Met Linivè, resevwa priyè nou yo jodia. Pa kite  maladi sa yo, fizik oubyen moral, ki ap ravaje mond la nan moman sa a pa rive pouse nou ale lwen w. Pa pouvwa Jezi ….