1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Premye Dimanch Tan Lavan – Ane A

Bònn Ane!

  • Premye Lekti: Pwofèt Izayi chapit 2 vèsè 1 rive 5
  • Sòm 122 vèsè 1 rive 2, 3 rive 4, 4 rive 5, 6 rive 7, 8 rive 9
  • Dezyèm Lekti: Lèt Sen Pòl pou moun Women yo chapit 13 vèsè 11 rive 14
  • Levanjil: Matye chapit 24 vèsè 37 rive 44.

Zanmi yo, gen 3 pwen nou tire nan lekti yo jodiya: Apresye Lavi, Ranje Kabann ou epi Tan Lavan.

  • Apresye Lavi: Premye lekti a ak sòm nan pale, sou bon jan dlo fre, kap koule sou mòn Jerizalèm. Men sanble fò n pwòpte kò n, pou n rete sou mòn sa. Gen yon otè ki di: ‘Renmen epi fè sa w vle’. Men Sen Pòl ban n pinga, pou n pa viv nan peche. Li ankouraje n tankou semèn pase, pou n travay, gen rekonesans epi pa kenbe moun nan kè. Depi n fè efò sa yo, paradi a ap tann nou sou mòn sa. Men se pa jis lè n mouri. Se depi sou tè a, pou kay nou tounen paradi, ni pou nou menm, fanmy nou ak etranje; menm jan ak mòn Jerizalèm yap pale a.
  • Ranje Kabann ou:

Jezi di n veye, pa ret ap domi. Lap vin kon volè, pinga n ret ap domi.Nou sonje chante sa? Enben, ranje kabann ou! Fè anpil dibyen men pran lavni pa w oserye. Ou pa kap rete ap gade yon Jezi ki anlè. Wap chante tout jounen: Men l anlè a, lap vini (3). Jezi pap vini, pou l etidye nan plas ou oswa ranje peyi a pou ou. Li te yon Bòs Chapant, ki tap redi tankou Papa l. Zanmi, fò nou ede Jezi, mete men nan pat la!

Gen plis pase 500 moun kap jene chak jou nan Legliz Ayiti. Poukisa Pastè a/Pè a, pa òganize yon ajans pou bale otèl, lari, kay moun ak fidèl sa yo? Li gen kont moun pou kòmanse yon faktori. Fidèl yo te ka toujou chante lè yap travay, resite sòm anvan yo kòmanse epi lè yo fini. Konsa yo chak tap sòti ak 100 goud (pou pi piti) pou bay pitit yo manje. Zanmi, leve pye w!

Menm si se lakou yon moun w al bale, fè kontra ak li jodiya. Lap ba w 100 goud pou jounen an, kap rapote w 600 goud pou semèn nan. Konsa, manje 500 goud epi ale lekòl oswa aprann yon metye ak 100 lòt goud la. Zanmi ranje kabann ou, pa vle di se pou w mouri epi pou Bondye jije w. Li vle di anvizaje bonè a sou tè a. Si w reyisi lavi w ; wap ka rale, sa ki pi piti deyè w yo.

Yon lòt egzanp. Nan peyi Etazini, Lafrans, Kanada oswa Chili ak Brezil; pi fò ti jèn yo ap travay. Gen ki travay nan boutik, lopital, chantye, gade bèt, koupe zèb, nan bibliyotèk elatriye, pou yo peye etid yo. Yo pa lage kò yo nèt sou kont paran. Konpayi Amazonn nan Etazini, anplwaye pi fò Inivèsitè. Se yo ki leve bwat, chaje epi dechaje gwo kamyon yo. Si se te Ayiti, nou tap rele Etidyan sa yo: ‘Kòchon Kamyon’, se pa vre ? Alò, kòman fè, jèn Ayiti chita, yo pa vle leve bwat, ni kenbe yon pikwa oswa chita nan mache fè komès.  Men yap tann Inivèsitè sa yo, pou voye dola ba yo. Yap plede mande yo, mete minit sou telefòn yo. Zanmi, Lanati pare pou jije w kòm parese. Plen travay pou moun fè Ayiti, nou sèlman parese epi gen prejije.

Lòt egzanp toujou: nan peyi etranje, chak semèn, Ayisyen pase 4 trèdtan nan priyè Karismatik oswa ap fè jènn nan Pwotestan. M pa di l pa bon.  Men Ayisyen ap pale yon Anglè, Fransè oswa Panyòl depaman.  Zanmi, ak 4 trèdtan sa; ale lekòl Anglè chak semèn pito; menm si w kòmanse depi nan “A”. Pi devan, wap vin pi fyè, paske lè bòs la ap pale ak ou, wap ka reponn. Timoun pap ka pase w nan betiz. Okontrè, se wou ka ede yo, nan devwa yo pi devan. Leve pye w !

  • Tan Lavan: Nan Legliz Katolik, yo ranje 4 Levanjil yo sou 3 bit tè. Yo rele yo Ane A, B ak Se. Sa vle di: nan Ane A, yo li Levanjil Matye, B pou Mak epi Se pou Lik. Sa yo fè ak Jan? Yo li Levanjil sa, nan moman espesyal, tankou gwo fèt. Depi fèt Kris Wa oswa Jezi ki vrè Prezidan fin fete, nan 34e Dimanch Senp la, yon lòt ane kòmanse. Jodiya nou kòmanse Ane A. Pandan tout ane Legliz la, pi fò lekti yo pral chita sou Matye. Nou mete Levanjil Mak ak Lik nan galata toujou, oswa nan besment.

Tan Lavan tou fè n sonje 2 bagay :

  1. a) Prepare fèt Nwèl pandan 4 Dimanch. Nwèl se Bondye ki vini nan mitan nou tankou yon ti bebe. Li vin pataje menm lavi ak nou. Li fè youn ak nou 100 pou 100.
  2. b) Jezi vin edike nou kijan pou n viv kòm kretyen. Gen yon jou lap retounen tankou yon Direktè pou bann kanè. Gen elèv kap pase oswa sa yap met deyò.

Kifè pou semèn sa, an nou wè si n te ka apresye lavi pi plis. Ann ranje kabann nou pou n pa di si n te konnen, sitou lè nou wè lòt yo ap fè pwogrè. Epi prepare kè nou pou Lavan pa pran nou nan fènwa. Nou pa ka fè bak, ann vanse pou pi devan.

Bònn Ane nan Legliz la!

Marie Philomène Péan, D.Min, BCC.,  gen yon doktora nan pastoral. Li gen diplòm nan direksyon espirityèl epi li se yon Chaplen. Sè Filo ki se ti non jwèt li, ap viv nan Massachusetts.