1-857-312-8930 piayiti@comcast.net

Prèch 3e Dimanch Tan Senp – Ane Se

Misyon ak prezans Bondye nan mitan nou. Misyon Jezi parèt klè nan levanjil jodia. Anpil moun te konprann mesaj li te bay apre li fin li pawòl pwofèt Izayi a nan sinagòg la. “Jodia pawòl sa reyalize pandan m’ap pale a“. Jezi ranplase ansyen renmen jwif yo te genyen pou lalwa a ak yon nouvo lwa « Lwa renmen an ». Bondye ap libere prizonye yo epi l’ap deklare yon ane lagras. Se sa k’ fè  lè Jezi di: « Lespri Granmèt la poze sou mwen li voye mwen kòm mesaje anonse Bòn nouvel liberasyon pèp li-a(Lik 4,18-19), misyon li kòm sovè tè a komanse.

Nan finisman chak lamès pè a toujou di nou ale ak kè kontan . Eske se sèlman ale lakay nou? Non, se ale ak kè kontan nan misyon pou n’al cheche rayalize pawòl Bondye a nou sot koute a nan enviwónman nou. Sa vle di ; Pou n’al rann Bondye prezan nan mitan nou.

Jezi ba nou asirans  l’ap avèk nou pou tout tan k’ap gen tan. Se sa ki fè li ba nou legliz la ; Nou menm nou se manm yo epi li menm se tèt la. Se konsa li avèk nou nan lamès la; li nan tabenak la; li nan pen ak diven an lè yo fin konsakre; li prezan  nan sakreman yo; se li k’ap pale pandan yon lòt moun ap li pawòl Bondye a nan lamès la; li fè yon sèl ak moun yo mete sou kote nan sosyete a. Li la tou lè Legliz la ap priye, lè l’ap chante paske se li menm  menm ki te ba nou garanti sa, kote de (2) ou twa (3) moun reyini nan non l’, li la nan mitan yo (Mat 18,20).

Apre chak lamès Legliz la envite nou pou nou al asire prezans Bondye a nan tout sosyete-a kote nou chak se manm yon menm kò ki se Kris la. Nan dezyèm moso labib la pou dimanch sa, nou jwenn tout teyoloji kò sa a. Kò a ki se Kris la fome de plizyè manm, youn pa ka egziste san lòt. Bondye mete apot , profèt, profesè, moun k’ap fè mirak, moun k’ap geri malad, sa k’ap ede lòt, sa k’ap dirije ak sa k’ap pale an lang. (1 korent 12-30)  Lè n’ap reflechi sou pawòl sa a nou pa dwe kite l’ sèlman nan nivo pawas la oubyen nan mitan sèlman moun ki legliz chak dimanch yo. Nou dwe wè tout moun ki nan sosyete a ki ap travay pou lapè ak pou byen tout moun. Chak moun k’ap bay yon sevis nan sosyete a ansanm nou fome ko kris la k’ap pèmèt nou reyalize gwo mirak viv ansanm nan pou tout pèp la ka gen lavi an kantite.

Pandan n’ap medite sou gwo misyon sa nou genyen pou rann Bondye prezan nan mitan pèp li-a pou yo gen lavi tout bon vre a, ann kontinye medite ak bèl chan sa yo, n’ap kite rezone nan lespri nou pandan tout semen nan:

 

Laisser un commentaire