TEL ::::: 1-857-312-8930

VAKSEN KONT ‘COVID-19’ NAN?

PRAN VAKSEN AN
OSWA PA PRAN L?
 
Mwen se Tchaplenn Doktè Péan. 
Travay mwen se akonpanye moun, Nan lavi espirityèl yo.  
Mwen vaksine kont viris ki rele ‘COVID-19’ nan. 
Kounyea, mwen pa pè rankontre moun, Epi fè travay mwen, kòm sa dwa.  Map kontinye pran prekosyon tou.
 
M konprann enkyetid ou, Lè w pa vle pran vaksen an. Men, ann fè yon ti lojik: Si lèzom tap tiye, Se pa nou menm Ayisyen sèlman, yo tap tiye.  Pa bliye, se Doktè, Enfimyè, Ak moun ki travay nan domèn sante, Ki te pran vaksen an anvan. Èske yo mouri? Non…
 
Pran vaksen an, se pwoteje tèt ou, Kont nenpòt moun, ki ta ka pote viris la ba w. Ti jèn lakay nou yo, prèske toujou nan lari. Si yo pote maladi a nan kay la, Lap pi mal pou grandèt nou yo, Paske sistèm yo fèb anpil.

Te anmè ak mas sèlman, pa ka pwoteje w.
Si w ta vle pran ti konsèy sa:  AL PRAN VAKSEN PA W LA JODIYA! Fè timoun yo pran randevou a pou wou, Sou enntènet, oswa rele nan telefòn.
 
M konte sou wou. Mèsi. 

Marie Philomène Péan, D.Min.