Mesaj Evèk Ayisyen yo Sou Kriz Politik la


Mesaj Evèk Ayisyen yo Sou Kriz Politik la

Frè nou yo ak Sè nou yo nou renmen anpil yo,
Pou nou kapab rete fidèl ak misyon nou genyen pou n mache ak Pèp Bondye a, ede tout
fanm ak tout gason bòn volonte wè klè, epi pou n rete solidè ak tout konpatriyòt nou yo,
espesyalman sila yo k ap soufri yo, nou menm, Evèk Katolik Ayiti yo, nou jije li nesesè pou
nou bay dizon Legliz la nan sitiyasyon peyi a ye jounen jodiya, yon sitiyasyon ki bay
dezolasyon : menm jan ak Jezikri, Legliz la toujou mete l bò kote sa ki drèt, laverite, jistis,
respè pou lavi ak diyite moun. Se pozisyon sa a nou pran ak fèm konviksyon ki p ap janm
chanje kèlkeswa jan sa ye a. Men, menmsi sa klè epi pagen okenn dout ladan, nou ka ajoute de
(2) konsta :
Prezidan Repiblik la aplike lwa elektoral la ak konstitisyon an kont depite yo, senatè yo ak
majistra yo nan ane ki sot pase yo. Li te montre lalwa se yon sèl li ye ni pou lòt eli yo, ni pou
li menm tou, konsa li tou pwoklame lalwa se yon sèl li ye pou tout moun. Nou rete kwè tout
moun dakò sou prensip ki di pèsonn pa pi wo pase lalwa ak konstitisyon peyi a. Premye
konsta sa a fè nou pa bezwen ni literati, ni jistifikatif jiridik ankò. Tout moun vle pou Ayiti
yon Leta ki chita sou lalwa.
Men dezyèm konsta a : Peyi a prèt pou l eklate ; sa pèp la ap wè devan je l chak jou se
lanmò, asasinay, enpinite, ensekirite. Tout kote ou pase, prèske nan tout domèn, se machwè
gonfle. Gen anpil bagay ki fè moun yo fache, tankou : fason yo mete Konsèy Elektoral
Pwovizwa, fason y ap fè yon lòt konstitisyon, elatriye. Sa vle di, se pa sèlman ravaj kidnaping
nan ap fè yo ki fè moun pa ka viv nan peyi a. Èske nou dwe aksepte oubyen tolere sa ?
Nan mitan kriz sosyo-politik ak ekonomik san rete sa a, melanje ak pwazon rayisans ak
mefyans, nou dwe chèche pito pou n jwenn yon antant sou tout sa ki kreye pwoblèm ; fòk nou
konstwi sa nan dyalòg sosyal epi enstitisyonèl pou n ka evite katastwòf. G« en kèk moun ki
kouri kite reyalite a, y al kache nan mond pa yo, yon lòt gwoup moun fè fas kare ak reyalite a, men yo sèvi ak vyolans k ap detwi ». Poutan, « ant endiferans egoyis ak reyaksyon vyolan,
gen yon opsyon ki toujou posib : dyalòg » (Pap Franswa, Fratelli tutti # 199). Se sèlman pon
antant la k ap ede diferan aktè yo evite, yon kote oswa yon lòt, pou tout Ayiti pa al tonbe pi
fon ankò pase kote li ye a.
Nou mande frè ak sè ayisyen nou yo pou yo montre yo gen disiplin, bon konprann ak sajès
nan chèche sa ki pi bon pou Nasyon an. Nou mande moun ki gen misyon pou veye sou lavi ak
byen moun, pou yo garanti sekirite tout moun epi fè moun k ap simaye lanmò yo mete zam yo
yon kote, yon fason pou kidnaping ak ensekirite disparèt nèt nan peyi d Ayiti. Tankou Pap
Franswa raple nou ank, o«nstwi lapè sosyal nan yon peyi pa janm fini nèt. Sa se yon travay
san pran souf ki mande angajman tout moun … Se pou jefò sa a fè nou vire do bay tout atirans
vanjans ak chèche enterè pèsonèl nou sèlman epi pou yon ti bout tan . (Fratelli tutti # 232).
Nou envite nou akèyi mesaj sa a tankou akonpayman Legliz nou an ak repons Konferans
Evèk Katolik Ayiti yo (CEH) abitye bay youn oswa yon lòt pati oubyen gwoupman politik k
ap tann nan men l « bon konsèy li yo » nan inisyativ ki enpòtan anpil yo. Pandan n ap swete
pou patriyòt ayisyen ki gen reskonsablite nan zafè Leta peyi a montre yo pi diy ankò pase
zansèt nou yo, pandan n ap mande yo pou yo mete yo nan travay touswit san pè san krent, nou
renouvle lanmou nou genyen pou peyi nou an. Nou mande Lespri sen an pou l klere moun k
ap twoke kòn yo, epi nou mande Manman Pèpetyèl Sekou, Patwòn Ayiti, pou l pran defans
nou bò kote Jezikri, Pitit Bondye a, Limyè tout Nasyon.

Mesaj ki soti nan syèj Koferans Evèk Peyi d Ayiti, nan dat 2 fevriye 2021.