Mèkredi 26 Fevriye 2020

Chante Mizerere (Granmet pa voye mwen jete)

Mèkredi lèsann (Koule lotel la ak Pe yo se Vyolèt pou jou sa a)

Priyè

Fè nou favè, Granmèt, pou nou komanse egzèsis angajman kretyen an ak jèn ki sen yo, pou antan nou gen pou batay kont mechanste lespri yo, nou jwenn fos sekou nan metrize nou metrize ko  nou. Pa pouvwa Jezikri…

Yo beni sann yo, yo vide yo sou tèt moun yo. An nou priye Bondye Papa a ak tout kè nou, frè yo nou renmen anpil la pou sann sa yo y ap mete sou tèt nou pou nou fè penitans la, li aksepte beni yo ak tout lajè gras li.

Silans

Bondye, ki febli ak rabesman epi ki kalme ak penitans, panche zorèy bon kè ou sou priyè nou yo, epi sèvitè ou yo sann sa yo ap touche lè yo voye yo sou yo a, vide gras benediksyon ou   sou yo ak pitye, pou, antan y ap swiv obsèvans Karèm nan, yo merite rive fè seremoni mistè paskal Pitit ou a avèk kè yo netwaye. Pa pouvwa Jezikri Granmèt nou an. 

Amèn. Sonje, moun, se pousyè ou ye, epi se pousyè ou ap tounen.

Premye moso labib

Lekti nan Liv pwofèt Jowèl 2, 12-18

Men sa Bondye Granmèt la deklare: Kase tèt tounen vin jwenn mwen, ak tout kè ou, nan fè jèn, nan pouse gwo kout rèl ak dlo nan je! Se pa rad sou ou, pou ou chire, men se kè ou menm, pou ou chire. Tounen vin jwenn Granmèt la, Bondye ou la, paske li bon, kè l sansib e li renmen padone. Li pa konn fache fasil, renmen plen kè li, li pa pran plezi nan pini moun. Ou pa janm konnen? Li kab byen chanje lide, li ka fè pa nou e li kab ban n benediksyon, sa va pèmèt fè sèvis pou Bondye nou an! Konen lanbi sou mon  Siyon: Bay lod pou tout moun antre nan fè jèn. Mande tout moun pou yo reyini! Rasanble Pèp la, reyini lafanmi, Reyini Granmoun, reyini timoun, menm sa ki nan tete! Se pou mesye marye a kite chanm li, Se pou madanm marye a pa domi nan kabann li! Se pou pè yo, yo menm k ap fè sèvis Granmèt la, al kriye nan espas ki devan lotèl la, pandan y ap di: Fè pa nou Granmèt, gen pitye pou pèp ou a, pa kite moun pa ou yo kontinye ap pran wont, pou pèp etranje yo pa pase yo nan betiz jistan pou yo ta rive di: kote Bondye yo a? Se konsa Bondye Granmèt la vin montre kè sansib li pou pèp li a, li padonnen l. Sa se Pawol Granmèt la ki gen tout pouvwa.

Meditasyon Som 50 (51)

  Pitye Granmèt, paske nou fè peche.

Gen pitye pou mwen Bondye, paske ou gen bon kè. Poutèt kè sansib ou a, efase peche m. Lave m byen lave nèt, pou tout sa m fè ki mal soti nèt.  

Wi, mwen rekonèt to  mwen, sa m fè ki mal la, li la devan je m. Se kont ou, e devan ou menm sèl mwen peche. Sa ki mal devan je ou la, se li mwen fè. 

O Bondye m nan, ban m yon kè pwop, refè yon lespri fèm anndan mwen. Pa voye m jete lwen ou pou m pa wè ou. Pa wete Lespri ou la nan mwen. 

Fè m konnen m sove, pou m ka kontan; Se pou Lespri ou la toujou la avè m Granmèt, louvri bouch mwen e m a fè lwanj pou ou. 

Dezyèm moso labib

Lekti nan dezyèm Lèt apot Pol ekri Legliz Korent lan  5, 20-6.2

Frè m ak sè m yo, nou menm ki la a, Kris la voye m pou pale avèk nou an, se Bondye menm, k ap sèvi ak bouch nou, pou adrese n lapawol. Tanpri souple, poutèt Kris la, tounen vin zanmi ak Bondye. Li menm ki pa t konn fè peche, Bondye trete l komsi se pechè li te ye, poutèt nou. Konsa tou, poutèt Jezikri nou vin tounen moun k ap viv korèk pou Bondye. Kom se ansanm avè l n ap travay, nou mande nou, pou n pa gaspiye favè Bondye fè nou an. Paske li menm menm di:« Mwen te koute nou, lè lè a te rive, mwen te pote n sekou, jou delivrans la. Koulye a, lè a rive tou, jou delivrans lan rive tou. Sa se Pawol Bondye ki

gen tout pouvwa            

Pwoklamasyon levanjil Pawol ou yo Granmèt se verite, e komandman ou yo se delivrans. Chanje kè nou, paske Wayom Bondye a toupre rive. Pawol ou yo Granmèt se verite, e Komandman ou yo se delivrans.

Lekti nan levanjil dapre Matye ki sen 6, 1-6.16,-18

Pandan Jezi te rasanble, sou mon nan, ak moun ki t ap swiv i , li di : Chak fwa n ap fè yon byen, pinga fè l esprè devan, pou yo kapab wè nou. Si se konsa, nou p ap jwenn rekonpans nan men Papa n ki nan syèl la. Se poutèt sa, lè ou ap fè lacharite, pa sonnen klewon pou sa, tankou ipokrit yo konn fè, nan kay reyinyon ak nan lari, pou yo kapab fè konpliman pou yo; Wi, mwen di nou sa: moun sa yo jwenn rekonpans yo deja. Alos, ou menm, lè ou ap fè lacharite, se pou men goch ou pa konnen sa men dwat ou fè; konsa lacharite ou la va yon sekrè, epi Bondye ki konn tout sekrè, va rekonpanse ou. Lè ou ap lapriyè tou, pa fè tankou ipokrit yo: ki renmen kanpe nan kay reyinyon ak nan kalfou, pou yo fè sa, dekwa pou tout moun kapab wè yo. Enben se toutbon m di nou: yo deja jwenn rekonpans yo. Se poutèt sa, ou menm, lè ou ap lapriyè, antre nan chanm ou, fèmen pot ou, pou lapriyè Papa ou ki la, li menm ki wè menm kote ki kache, va rekonpanse ou. Lè n ap fè jèn, ret san manje, pa fè figi nou tris, tankou ipokrit yo, ki fè ti figi yo tou fennen, pou moun kab konn sa. Enben, m deklare nou: yo deja jwenn rekonpans yo. Se poutèt sa, ou menm, lè ou ap fè jèn, pase losyon nan tèt ou, lave figi ou, pou moun pa bezwen wè ou ap fè jèn. Men Papa ou ki la, kote l kache a, va wè sa, la rekonpanse ou. » An nou fè lwanj ak konpliman pou pawol Bondye a.

Priyè sou ofrann yo Sakrifis komansman karèm nan, nou ofri l solanèlman, antan n ap priye ou, Granmèt, pou, gras a efo  penitans ak charite, nou kalme move plezi yo, epi antan nou pwopte sot nan peche yo nou merite konsakre pou fete soufrans Pitit ou a. Li menm ki vivan e ki wa depi tout tan e pou tout tan.

Priyè aprè kominyon

Sakreman nou resevwa yo, Granmèt, se pou yo ba nou sekou, pou jèn nou yo fè ou plezi epi pou yo pwofite nou nan gerizon. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè sou pèp Bondye a

Moun yo ki koube devan grandè ou la, Bondye, vide lespri imilite a sou yo ak bon kè, epi rekonpans ou pwomèt sa k fè penitans yo, se pou yo merite resevwa l nan mizerikod ou. Pa pouvwa Jezikri…

Laisser un commentaire