TEL ::::: 1-857-312-8930

Mèkredi 18 Mas 2020

Siril ki sen, evèk Jerizalèm, doktè legliz la

Priyè

Bondye ki te kondwi evèk sen Siril yon fason ekstrawòdinè, pou l rive pwoche mistè yo ki sove nou an pi fon, fè nou favè, gras a entèsesyon l pou nou konnen Pitit ou a yon fason pou nou jwenn lavi a an pi gran kantite. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv Detewonòm 4, 1. 5-9

Apre sa, Moyiz di pèp la: -Koulye a, nou menm pèp Izrayèl, se pou nou kenbe tout lòd ak tout prensip mwen te montre nou yo. Se pou nou mache dapre lòd sa yo pou nou ka viv, pou nou ka antre nan peyi Granmèt la, Bondye zansèt nou yo, ap ban nou an.  Gade! Mwen te moutre nou tout lòd ak tout regleman, jan Granmèt la, Bondye mwen an, te mande m fè l la, pou nou te ka viv dapre lòd sa yo nan peyi nou pral pran pou nou an.Se pou nou kenbe yo, se pou nou fè tout sa yo mande nou fè ladan yo. Paske, se konsa n a fè lòt nasyon yo wè jan nou gen konprann, jan nou gen lespri. Lè y a rive tande pale tout lòd sa yo, y a di: Ala yon gwo pèp, papa! Pèp sa a gen tan gen konprann, yo gen tan gen lespri!Paske pa gen lòt nasyon, li te mèt gran kou l gran, ki gen yon Bondye toupre yo, yon Bondye k ap kanpe la avèk yo, tankou Granmèt la, Bondye nou an, fè l pou nou chak fwa nou rele l. Pa gen lòt nasyon, li te mèt gran kou l gran, ki gen bon lòd ak bon prensip pou regle tout bagay san patipri tankou lalwa mwen mete devan nou jodi a.Tansèlman, veye kò nou! Atansyon pou nou pa janm bliye bagay nou te wè ak pwòp je nou, pou nou pa janm wete yo nan lide nou pandan tout lavi nou. Okontrè, se pou nou montre pitit nou ak pitit pitit nou yo tout bagay sa yo. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm: 147

  Fè lwanj Granmèt la, Jerizalèm.

Fè lwanj Granmèt la, Jerizalèm; fè lwanj Bondye ou, Siyon. Paske li ranfòse kwochèt pòtay ou yo, li béni pitit ou yo anndan-ou.  

Li menm ki voye pwomès li sou tè a, avèk vitès pawòl li a kouri. Li menm ki bay lanèj tankou lenn, li simen lawouze tankou sann.  

Li menm ki anonse pawòl li bay Jakòb, jistis li ak jijman l bay Izrayèl. Li pa aji konsa avèk tout nasyon, li pa montre yo jijman l yo.

Pwoklamasyon Levanjil

Pawòl ou yo, Granmèt, se espri ak lavi;
ou gen pawòl lavi tout tan an.
(Jan 6, 63 c. 68 c)

Lekti nan levanjil daprè Matye ki Sen 5, 17-19

 Pa mete nan tèt nou mwen vin aboli lalwa Moyiz la ak sa pwofèt yo te montre nou. Mwen pa vin pou aboli yo, mwen vin montre sa yo vle di tout bon.Sa m ap di nou la a, se vre wi: tout tan syèl la ak tè a va la, pa yon ti detay, ni yon sèl ti bout lèt nan lalwa a p ap disparèt, jouk tout bagay ki pou rive yo rive. Se sa ki fè, moun ki va dezobeyi yonn nan pi piti nan kòmandman sa yo, epi ki va montre lòt moun pou yo fè menm jan an tou, moun sa a va pase pou pi piti nan Peyi Wa ki nan syèl la. Konsa tou, moun ki obeyi kòmandman sa yo, k ap montre lòt moun jan pou yo fè l tou, moun sa a va pase pou pi gran nan Peyi Wa ki nan syèl la. An nou fe lwanj ak konpliman pou pawòl Granmet la.

Priyè sou ofrann yo

Bondye, akòde nou gras ou nan moman n ap selebre lekaristi a, fè nou renonse a tout sa ki pa bon ki kapab koule nou nèt, pèmèt nou prezante devan ou ansanm ak Siril ki sen ak yon kè ki pwòp. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Nou deja pran fòs nan lekaristi sa a, n ap mande ou, Granmèt, se pou gras ou a pirifye nou de tout vye panchan nou yo e ede nou mache nan chemen Kris la ak kè kontan. Pa pouvwa Jezikri Granmèt…