TEL ::::: 1-857-312-8930

Mèkredi 11 Mas 2020

Priyè

Fè fanmiy ou an toujou pwofite bon aksyon yo, Granmèt, epi ankouraje l ak sekou koulye a, yon fason pou ou kondwi l ak bon kè nan kado ki anwo yo. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Jeremi 18, 18-20

Lè sa a, pèp la va di: -An nou monte yon konplo sou do Jeremi. N a toujou jwenn prèt pou di nou sa Bondye vle. Va toujou gen moun ki gen bon konprann pou ban nou konsèy. Va toujou gen pwofèt pou fè nou konnen mesaj Bondye yo. An nou wè! An n touye l anba kout lang. Nou pa bezwen tande sa l ap di nou la a.Lè sa a, mwen lapriyè, mwen di: -O Granmèt! Tande sa m ap di ou. Koute sa moun ki pa vle wè m yo ap di sou mwen.Lè yon moun fè ou byen, èske se mal pou ou fè li? Yo fouye yon twou pou fè m tonbe ladan l. Sonje jan m te kanpe devan ou pou m te pale pou yo, pou m te mande ou pa fè kòlè sou yo. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm:30

  Sove m, Granmèt, nan mizerikòd ou a.

wete m sot nan pyèj yo kache pou mwen an, paske se ou menm ki fòs mwen. Se nan men ou mwen remèt lespri m; ou rachte m, Granmèt, Bondye verite a.  

Sèke mwen tande rèl anpil moun: se kè sote toutalantou; poutèt yo rasanble ansanm kont mwen, yo fè konplo pou yo wete nanm mwen.  

Kanta mwen menm menm se nan ou mwen espere, Granmèt; mwen di: « Se Bondye m ou ye, se nan men ou destine mwen ye ». Delivre m sot nan men ènmi yo ak pèsekitèe m yo.  

Pwoklamasyon levanjil

Mwen se limyè tè a, se sa Granmèt la di; moun k ap swiv mwen, l ap gen limyè lavi a (Jan 8, 12)

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 20, 17-28

Apre sa, Jezi t ap monte Jerizalèm. Antan li t ap mache sou wout la, li pran douz disip li yo apa, li di yo:Tande. Men n ap monte Jerizalèm kote yo pral lage m, mwen menm Moun Bondye voye nan lachè a, nan men chèf prèt yo ansanm ak dirèktè lalwa yo. Yo pral kondannen m amò, y ap lage m bay moun lòt nasyon yo. Etranje sa yo pral pase m nan rizib, yo pral bat mwen ak kout fwèt, apre sa yo pral kloure m sou yon kwa. Men, sou twa jou, m a leve soti vivan nan lanmò. Lè sa a, manman pitit Zebede yo pwoche bò kote Jezi ak pitit li yo. Li bese tèt li byen ba devan Jezi pou mande l yon favè.Jezi di li: Kisa ou vle? Madanm nan reponn: Men de pitit mwen yo. Bay lòd pou yo chita, yonn sou bò dwat ou, lòt la sou bò gòch ou, lè ou va wa.Jezi reponn li? Nou pa konnen sa n ap mande la a. Èske nou kapab bwè nan menm gode doulè mwen gen pou m bwè a? Yo di li: Nou kapab. Jezi reponn yo: Se vre. N a bwè nan gode m nan. Men, kanta pou chita sou bò dwat osinon sou bò gòch mwen an, se pa mwen ki bay sa. Plas sa yo, Papa m rezève yo pou moun li vle. Lè dis lòt disip yo tande sa, yo pa t manke fache sou de frè yo.Jezi rele yo, li di yo: Nou konnen ki jan chèf nasyon yo trete pèp la tankou esklav. Grannèg yo renmen fè moun santi jan yo gen pouvwa.Men, se pa konsa pou sa fèt nan mitan nou. Okontrè, si yonn nan nou ta vle vin grannèg, se pou l sèvi nou tout.Si yonn nan nou ta vle chèf, se pou l esklav nou tout. Se konsa, mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, mwen pa vini pou moun rann mwen sèvis, men mwen vini pou m rann moun sèvis. Wi, mwen vin bay lavi m pou peye delivrans anpil moun. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

 Priyè sou ofrann yo

Sakrifis n ap ofri ou yo, Granmèt, voye je sou yo ak bon kè; epi gras a relasyon sa yo ki sen an, defèt chenn peche nou yo. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

N ap priye, Granmèt Bondye nou, pou sa ou te vle ki sèvi garanti nou p ap janm mouri a, ou fè l vin tounen demann pou nou sove pou tout tan. Pa pouvwa Jezikri…