TEL ::::: 1-857-312-8930

Mèkredi 04 Mas

Kazimi ki sen, prens Lityani

Priyè

Nan byenveyans ou, Granmèt, vire je ou gade pèp ou a k ap eseye sèp ou a k ap eseye sèvi ou pi byen pandan n ap prive tèt nou n ap metrize kò nou, pèmèt lè nou aji pou sa ki byen, nou jwenn yon lespri tounèf. Pa pouvwa Pitit ou…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Jonas 3, 1-10

Bondye pale yon dezyèm fwa ankò ak Jonas, li di l konsa: leve non! Ale lavil Niniv, gwo kapital la. Fè yo konnen mesaj mwen te ba ou pou yo a. Se konsa, Jonas leve, li ale lavil Niniv jan Granmèt la te di l la. Niniv te yon gwo lavil ki mande twa jou pou mache soti nan yon bout ale nan lòt bout. Jonas antre nan lavil la. Li fè yon jounen ap mache. Epi li pran pale ak moun yo. Li di yo konsa: nan karant jou lavil Niniv pral disparèt. Moun lavil yo te kwè nan mesaj Bondye a. Yo bay lòd pou tout moun, malere kou grannèg, rete san manje, pou yo mete rad sak sou yo pou montre jan yo nan lapenn pou tout mal yo te fè. Nouvèl la rive nan zòrèy wa lavil Niniv la. Li leve sou fotèy li a, li wete bèl rad ki te sou li a, li mete rad sak sou li. Lèfini, li chita atè nan sann dife. Li voye fè yon piblikasyon nan tout lavil la. Li di konsa: men lòd wa a ansanm ak lòt chèf li yo bay: Pèsonn pa pou manje anyen. Ni moun, ni bèf, ni mouton, tout pou rete san manje san bwè. Tout moun va gen rad sak sou yo. Tout bèt va nan lapenn. Tout moun va lapriyè Bondye ak tout kè yo. Y a kite tout move zak ak tout mechanste yo te konn fè nan lavi yo. Nou pa janm konnen, Bondye ka chanje lide. La règrèt sa li t apral fè a, li p ap fache sou nou ankò. Konsa, nou p ap mouri. Bondye wè sa yo t ap fè a. Li wè yo te soti pou yo chanje lavi yo vre. Se konsa li chanje lide. Li pa pini yo ankò jan li te di li t apral pini yo a. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm: 50

Yon kè ki kraze, ki rabese, Bondye pa meprize l.

Pitye pou mwen, Bondye, dapre mizerikòd ou; epi dapre jan ou sansib anpil, efasé fot mwen an. Lave m byen lave sot nan fot mwen an, pwròpte m sot nan peche m nan.  

Kreye yon kè pwròp nan mwen, Bondye, refè yon lespri fèm nan zantray mwen yo. Pa jete m lwen fas ou, Lesprisen ou nan, pa wete l sot nan mwen.  

Ou p ap pran plezi nan sakrifis, sakrifis antye, si m ofri l li p ap fè ou plezi. Sakrifis pou Bondye, se yon lespri ki kraze, yon kè ki kraze, ki rabese, Bondye, ou p ap meprize l.  

Pwoklamasyon levanjil

Koulye a, se sa Granmèt la di, tounen kote m ak tout kè nou, paske mwen bon, mwen gen mizerikòd. (Jorèl 2, 12-13)

Lekti nan levanjil daprè Lik ki sen 11, 29-32

Anpil moun t ap vin an kantite bò kot Jezi. Li pran di yo: Ala move moun se moun alèkile yo! Y ap mande yon mirak ki pou fè yo wè Bondye dakò ak sa k ap fèt la. Men, yo p ap jwenn lòt mirak pase mirak Jonas la. Menm jan Jonas te yon avètisman pou moun lavil Niniv yo, se konsa tou Moun Bondye voye nan lachè a va yon avètisman pou moun alèkile yo. Jou jijman an, larèn peyi ki nan sid la va leve kanpe, la fè yo kondane moun alèkile yo. Paske, li te soti byen lwen, jouk nan dènye bout latè, pou l te vin tande pawòl bon konprann wa Salomon yo. Men isit la, gen bagay ki pi konsekan pase wa Salomon. Jou jijman an tou, moun lavil Niniv va leve kanpe y a fè yo kondane moun alèkile yo. Paske yo menm, yo te tounen vin jwenn Bondye, lè Jonas te fè yo konnen mesaj la. Men isit la, gen bagay ki pi konsekan pase Jonas. An nou fè lwanj ak konpliman pou Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Voye je ou gade ofrann n ap pote ba ou yo ak bon kè ou. Granmèt fè l tounen ofrann ou renmen e fè l pote pou nou tout sa ki bon e ki ka pèmèt nou sove. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Se pou pwòp enèji ou la, Granmèt, transfòme lespri nou ak kò nou. Konsa n a rive sove tout antye nan kominyon kò ak san Piti ou a. Pa pouvwa Jezikri…