1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Meditasyon 7e Dimanch – Tan Senp – Ane Se

Frè m ak sè m yo, nou rive nan Setyèm dimanch nan tan odinè ane C. Kote  nan tout litijia pawòl Bondye a mande nou pou nou fè li konfyans epi viv nan imilite ak senplisite.

Nan premye moso labib la, yo pale de 2 wa: wa Sayil ak wa David. Se konsa wa Sayil pra l deplase pou li ale nan lagè avèk wa David e yon gwo somèy para l pote wa Sayil ale ak tout ekip li a  e wa David te rantre nan kan li an. Li te pran gwo  zam nan kan wa Sayil la. Se yon fason pou montre nou kòman se volonte Bondye ki dwe toujou devan nan tout sa n ap fè.

Nan dezyèm moso Labib la Sen Pòl ap di nou klèman ke nou pa mèt tèt nou. Se kreye yo kreye nou. Sèke gen yon rezon ki fè yo kreye nou. Konsa tou nou dwe toujou respekte sila ki kreye nou an. Nou  dwe gen krent pou li pandan n ap obeyi li. Bondye Granmèt la kreye nou ak pousyè tè men li bay nou anpil valè (Jenèz 1,7…). Se sa ki fè li voye Jezikri pou vini revalorize nou ankò etan li sèvi nou modèl nan fason nou dwe viv yonn ak lòt.

Nan Levanjil la maten an, Sen Lik ap eksplike nou kòman Bondye gen kè sansib ak mizerikòd pou nou e konsa nou dwe pataje sa ak pwochen nou. Nou dwe fè yon gwo depasman pou nou kapab viv nan renmen ak nan tèt ansanm ak pwochen nou yo. Nou dwe aprann padone pwochen nou yo etan n ap fè jefò pou nou renmen ledmi nou yo. Paske padon an, se yon don Bondye fè nou. Se pa yon bagay ki fasil se vre, li vrèman difisil. Pou nou kapab viv li fòk nou fè anpil sakrifis, e se la nou dwe mete akote tout jalouzi, rankin, ipokrizi, ògèy, rayisman ak divizyon. Alò, di nou padone yon moun sa pa sifi, men se ale rankontre lòt la pou w pale ak li e rann li sèvis. Sen Jan di nou sa trè byen nan Levanjil li a : « si yon moun di li renmen Bondye  ke li pa wè, tandiske li pa kapab viv ak pwochen ke lap wè chak jou a li se yon mantè ».

Jodia sè m yo, frè m yo, ann chèche viv modèl renmen Jezi te pote pou nou an. Konsa nou va viv nan tolerans, pasyans  ak nan  fè sakrifis dekwa pou yonn aprann sèvi lòt. Se sa ki kapab fè nou tounen temwen tout bon vre, gras a kè sansib Bondye Granmèt la gen pou nou an, jodia epou toutan. Amèn !