Madi 25 Fevriye 2020

Priyè

Granmèt, pran modèl sou Kris la ki pa nan pran poz ki pov, tanpri souple, granmèsi lapriyè yo, fè nou kapab kenbe fè m nan lavi ou rele n ladan l nan pou n rive nan lavi korèk Jezi Pitit ou sèvi n egzanp lan. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv Jak 4, 1-10

Kijan fè gen goumen ak kont nan mitan nou konsa? Kote sa soti? Sa soti nan move lanvi k ap goumen nan ko  nou.Nou anvi yon bann bagay. Men, nou pa ka jwenn yo. Lè konsa, nou pare pou nou touye moun. Nou anvi sa ki pa pou nou. Men, nou pa ka jwenn yo. Lè konsa, se fè kont, se goumen. Si nou pa jwenn sa nou bezwen an, se paske        nou    pa      mande Bondye.Menm lè nou mande, nou pa resevwa anyen, paske nou mande mal. Nou mande bagay ki pou satisfè pwop dezi pa nou sèlman.Ala moun pa gen konfyans nan Bondye! Èske nou pa konnen lè nou zanmi lemonn, se lènmi Bondye nou ye! Moun ki vle zanmi lemonn, li vin lènmi Bondye.Pa konprann se pou anyen yo ekri pawol sa a nan Liv la: Bondye sitèlman renmen lespri li mete nan nou an, li fè jalouzi pou li.Men, li fè nou yon pi gwo favè anko , jan sa ekri nan Liv la: Bondye pran pozisyon kont moun ki gen logèy yo. Men, moun ki soumèt devan l, li ba yo favè li.Se poutèt sa, desann nou devan Bondye. Men, pran pozisyon kont satan, la kouri kite nou.Pwoche bo  kot Bondye, Bondye va pwoche bo  kote nou tou. Nou menm k ap fè peche, lave men nou. Netwaye kè nou, nou menm k ap woule de bo .Se pou nou gen lapenn nan kè nou, kriye, plenn so  nou. Pase pou nou ri, pito nou kriye. Pase pou nou kontan, pito nou nan lapenn.Desann nou devan Bondye, Bondye va leve nou. Pawol Granmèt la.

Meditasyon Som: 54

  Lage tèt chaje ou sou Granmèt la, se li menm k ap okipe ou.

Mwen te di: « Kilès k ap ban m zèl tankou toutrèl, m a vole, m a repoze? Men, m ap sove ko  m byen lwen, m ap rete nan dezè a ».    

 M ap tann sa a k ap sove m nan, anba souf loraj la ak tanpèt la. Granmèt, gaye, separe lang yo.    

Sèke mwen wè mechanste ak jalouzi nan lavil la. Lajounen ak lannwit y ap fè wonn li sou miray li yo.    

Jete tèt chaje ou sou Granmèt la, se li menm k ap okipe ou; li p ap kite moun korèk la nan boulvès tout tan.    

Pwoklamasyon levanjil Alelouya. Mwen pa gen dwa leve tèt mwen sof nan kwa Granmèt la, ki fè tè a kloure sou kwa a pou mwen, epi mwen menm pou tè a.     Alelouya (Gal 6, 14)

Lekti nan levanjil daprè Mak ki sen 9, 30-37

Yo soti kote yo te ye a, yo travèse peyi Galile. Jezi pa t  vle moun konnen kote li te ye,paske li t ap montre disip li yo anpil bagay. Li di yo: Mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, mwen pral tonbe anba men lèzom, yo pral touye mwen. Men, sou twa jou mwen gen pou m leve soti vivan nan lanmo .Men, disip yo pa t konprann sans pawol sa a: epi yo te pè poze l keksyon.Yo rive Kapènawom. Rive li rive nan kay la, Jezi mande yo: Kisa nou t ap pale konsa nan chemen an?Pèsonn pa louvri bouch yo reponn, paske nan chemen an, yo t ap diskite pou konnen kilès nan yo ki te pi grannèg.Lè sa a Jezi chita, li rele douz disip yo, li di yo konsa: Si yon moun vle pou l nan premye plas la, fok li mete l dèyè nèt, fok li sèvi tout moun.Epi li pran yon timoun piti, li mete l  nan mitan yo. Li pran timoun nan nan bra l, li di yo konsa: Nenpot moun ki resevwa yon timoun konsa poutèt mwen, se mwen menm menm li resevwa. Nenpot moun ki resevwa m, se pa mwen li resevwa, men se moun ki voye m lan li resevwa. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawol Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Akeyi avèk benediksyon priyè nou yo Granmèt, pwoteje nou anba antrav moun nan, sitou sila yo ou rele pou sèvi ou nan mistè ou yo. Pa pouvwa Jezi kri         

Priyè aprè kominyon Se pou          kominyon sa a, Granmèt, fè kichoy nan lavi nou, pou l fè renmen ak lajistis la tabli nan mitan n toutan ak tout kote. Pa pouvwa Jezi kri

Laisser un commentaire