TEL ::::: 1-857-312-8930

Madi 17 Mas 2020

Patrik ki sen, evèk Amag

Priyè

Bondye, ki te prepare evèk sen Patrik
pou l te preche glwa ou bay pèp Iland yo,
gras a merit ak entèsesyon l fè nou favè
pou sa yo ki mete glwa yo nan non kretyen an, yo anonse mèvèy ou yo bay lèzòm san rete. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv Danyèl 3, 25. 34-43

Wa a di yo ankò: -Kijan fè se kat moun mwen wè k ap mache nan dife a? Yo yonn pa mare. Dife a pa fè yo anyen. Katriyèm moun lan menm sanble yon pitit Bondye yo. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Som: 24

 Sonje mizerikòd ou yo, Granmèt;

Chemin ou yo, Granmèt, montre m yo, santye ou yo, aprann mwen yo.Dirije m nan verite ou la, ban m leson, paske ou se Bondye sovè mwen.  

Sonje bon kè ou, Granmèt, ak mizerikòd ou, paske se depi tout tan yo eeziste. Dapre mizerikòd ou, sonje m, poutèt bon kè ou, Granmèt.  

Granmèt la bon, li kòrèk, poutèt sa, li aprann pechè yo chemen l l ap dirije moun ki dosil yo nan jijman an, l ap aprann moun ki dou yo chemen l yo.  

Pwoklamasyon Levanjil

Koulié-a, sé sa Granmèt la di, tounin vi-n jouinn mouin ak tout kè nou,
paské mouin bon, mouin gin mizérikòd. (Jowèl 2, 12-13)

Lekti nan levanjil dapre Matye ki sen  18, 21-35

 Lè sa a, Pyè pwoche bò kot Jezi, li di l konsa: Mèt, konbe fwa pou m padone frè m lè li fè m yon bagay mal? Sèt fwa konsa? Jezi reponn li: Non, Pyè. Mwen pa di ou padone l sèt fwa, men padone l swasanndis fwa sèt fwa.Men ki jan sa ap pase nan Peyi Wa ki nan syèl la: Se tankou yon wa ki te vle fè regleman ak domestik li yo.Li te fèk kòmanse fè regleman an lè yo mennen yonn ba li ki te dwe l senkantmil (50.000) goud.Men, nonm lan pa t gen dekwa peye tout lajan sa a. Mèt la bay lòd pou yo vann li tankou esklav, li menm, madanm li, pitit li yo ansanm ak tou sa l te genyen, pou peye dèt la. Domestik la tonbe ajenou devan mèt la, li di li: Mèt, tanpri souple, pran yon ti pasyans pou mwen, m a peye ou tout lajan an.Kè mèt domestik la fè l mal, li kite lajan an la pou li, li kite l ale.Lè domestik la soti, li kontre ak yon kamarad ki te dwe l san (100) goud. Li kenbe l, li pran trangle l, li di li: Peye m sa ou dwe m lan.Kanmarad la lage kò l atè, li di lòt la: Tanpri, pran yon ti pasyans pou mwen, m a peye ou.Men, lòt la pa tande. Li fè mete kamarad la nan prizon, pou jouk lè li fin peye sa li dwe a.Lè lòt domestik yo wè sa k te rive, sa te fè yo mal anpil. Y al rakonte mèt la sa k te pase.Lè sa a, mèt la fè rele domestik la. Li di l konsa: Gade jan ou mechan! Mwen kite tout lajan sa a pou ou paske ou te mande m fè sa pou ou.Ou te dwe gen pitye pou kanmarad ou a menm jan mwen te gen pitye pou ou a.Mèt la fè gwo kòlè, li fè mete msye nan prizon pou yo bat li jouk lè li fin peye tou sa l te dwe a.Se konsa Papa m ki anwo nan syèl la va aji ak nou, si nou pa padone frè nou yo ak tout kè nou. An nou fe lwanj ak konpliman pou pawol Granmet la.

Priye sou ofrann yo

Bondye ki gen tout pouvwa a, resevwa ofrann nou yo, koute lapriyè sèvitè ou yo, fè nou viv nan lafwa, pirifye nou ak sakrifis sa. Pa pouvwa Jezikri…

Priye apre kominyon

Bondye ki gen tout pouvwa a, fè nou toujou konte pami moun k ap travay pou Kris la. Nou menm k ap kominye nan kò li ak san li. Li menm ki vivan e ki Wa…..