TEL ::::: 1-857-312-8930

Madi 10 Mas 2020

Priyè

Pwoteje legliz ou a, Granmèt, tanpri, ak yon padon ki pa janm sispann;  epi, kòm san ou menm ras moun nan blayi nan lanmò, avèk sekou ou ap ba l tout tan, l a degaje sot nan sa k ap nwi l yo, epi l a dirije nan direksyon sa k ap sove l yo.  Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Ezayi 1, 10. 16-20

Lavil Jerizalèm sa a! Chèf li yo tankou chèf lavil Sodòm. Moun li yo tankou moun lavil Gomò. Nou tout ki la a, koute sa Granmèt la ap di chèf lavil yo. Pare zòrèy nou pou nou tande lòd Bondye nou an ap bay moun Jerizalèm yo. Manyè netwaye lavi nou non! Mete nou nan kondisyon pou fè sèvis pou mwen non! Sispann tout lenjistis mwen wè n ap fè yo! Wi, sispann fè sa ki mal!Manyè aprann fè sa ki byen! Chache fè sa ki dwat devan mwen! Pran defans moun y ap kraze yo! Defann kòz timoun ki san papa ak fanm ki pèdi mari yo.Granmèt la di konsa: -Nou mèt vini atò! Vini non! An n regle koze a! Menm si peche nou yo ta tache wouj kou san sou tout kò nou, m ap lave nou. M ap fè nou vini blan kou koton. Nou te mèt tache wouj fonse, m ap blanchi nou, m ap fè nou blan kou lenn mouton.Si nou dakò pou nou fè sa mwen di nou fè, n a manje bèl rekòt peyi a va bay.Men, si nou derefize koute m, si nou rete ap fè tèt di toujou, nou tout gen pou n mouri nan lagè. Se mwen menm, Granmèt la, ki di sa ak bouch mwen. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm:49

 Moun ki san tach nan chemen an, m ap montre l  jan Bondye sove nou.

Se pa nan sakrifis ou yo m ap regle kont avèk ou; sakrifis antye ou yo devan m tout tan. Mwen p ap pran towo sot lakay ou, ni bouk sot nan pak ou.  

« Pouki sa ou ap detaye kòmandman m yo, ou ap mete testaman m nan nan bouch ou? Epoutan ou rayi disipli n,ou voye pawòl mwen yo jete dèyè do ou.  

Se sa ou fè, epi mwen te pe bouch mwen. Ou te konprann mwen te tankou ou. Moun ki ofri sakrifis lwanj, l ap fè m jwenn glwa, moun ki san tach nan chemen an, m ap montre l kijan Bondye sove nou ».  

Pwoklamasyon levanjil

Jete tout peche nou yo lwen nou, se sa Ganmèt la di, mete yon kè nèf ak yon lespri nèf anndan nou. (Ez 18, 31)

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 23, 1-12

Apre sa, Jezi pale ak foul moun yo ansanm ak disip li yo, li di yo: Dirèktè lalwa yo ak farizyen yo la pou esplike Lalwa Moyiz la. Se pou nou koute yo, se pou nou fè tout sa yo di nou fè. Men, pa fè tankou yo. Paske yo menm, yo pa fè sa yo di nou fè. Yo mare gwo chay lou yo mete sou zepòl lòt moun. Men, yo menm yo p ap leve yon ti pwent dwèt pou ede moun yo pote chay la.Tout sa yo fè, se pou moun kapab wè yo. Gade gwosè meday ki make ak pawòl Liv la yo mare sou fwon yo ak nan bra yo! Gade longè ganiti ki nan woulèt rad long yo! Yo renmen pi bon plas nan reseptyon. Yo renmen chita kote pou tout moun wè yo nan sinagòg.Yo renmen pou moun di yo bonjou jouk atè lè yo sou plas piblik, pou moun rele yo: Mèt, Mèt.Men, nou menm, pa fè moun rele nou Mèt, paske se yon sèl mèt nou genyen. Apa sa, nou tout se frè.Pa rele pèsonn sou latè papa, paske nou gen yon sèl papa: sa ki nan syèl la.Pa kite yo rele nou chèf, paske nou gen yon sèl chèf, se Kris la.Moun ki pi grannèg nan mitan nou an, se moun k ap sèvi nou an.Moun ki vle leve tèt li, y a desann li. Moun ki desann tèt li, y a leve li. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Ak bon kè ou fè nou vin sen, Granmèt, gras a mistè sa yo, pou nou netwaye sot nan move panchan tè a, epi pou nou rive nan kado syèl yo. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Antan nou refè sou tab sakre a, tanpri Granmèt, fè nou toujou vin pi zanmi avèk ou, epi fè nou jwenn sekou padon ou tout tan san rete. Pa pouvwa Jezikri…