TEL ::::: 1-857-312-8930

Madi 03 Mas 2020

http://afchaiti.net/les-mysteres-du-jour/

Priyè

Bondye, voye je ou gade fanmi ou lan, fè nou rive metrize sans nou yo, lè sa a lespri nou va pwòp nèt, konsa n a montre tout dezi nou genyen pou rankontre ou. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Izayi 55, 10-11

Gade! Lapli ak lawouze soti nan syèl la, yo pa tounen kote yo soti a san yo pa wouze latè, san yo pa fè l donnen, san yo pa fè plant yo pouse pou bay kiltivatè yo grenn pou yo simen ak manje pou yo manje. Konsa tou pou pawòl ki soti nan bouch mwen: li p ap tounen vin jwenn mwen san li pa fè sa m te vle l fè a, san li pa fè tou sa mwen te voye l fè a. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon : Sòm 33

  Nan tout tribilasyon yo Bondye sove moun kòrèk yo.

Fè lwanj Granmèt la ansanm avèk mwen, an nou fè wè jan non l gran nou tout ansanm, Mwen chèche Granmèt la, li koute m, anba tou sa k fè m pè li delivre m.  

Gade kote l, pou nou klere, fas nou p ap wont. Pòv la rele, Granmèt la koute l, anba tout tribilasyon l yo li sove l.  

Je Granmèt la sou moun kòrèk yo, zòrèy li nan rèl yo. Figi Granmèt la sou moun k ap fè sa k mal yo, pou l pèdi souvni yo sot sou tè a.  

Yo rele, Granmèt la koute, anba tout tribilasyon yo li delivre yo. Granmèt la toupre moun ki gen kè yo kraze, sa k gen lespri yo kraze yo, l ap sove yo.  

Pwoklamasyon levanjil

Se pa ak pen sèlman moun viv, men ak tout pawòl ki soti nan bouch Bondye. Mt 4, 4 b

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 6, 7-15

Lè ou ap lapriyè, pa plede repete yon bann pawòl pou granmesi. Se konsa moun lòt nasyon yo fè. Yo mete nan tèt yo Bondye va tande yo si yo pale anpil. Piga nou fè tankou moun sa yo. Paske, Papa nou tou konnen sa nou bezwen anvan menm nou mande li. Men kijan pou nou lapriyè: Papa nou ki nan syèl la, Nou mande pou yo toujou respekte non ou. vin tabli gouvènman ou, pou yo fè volonte ou sou latè, tankou yo fè l nan syèl la. Manje nou bezwen an, ban nou l jodi a. Padone tout sa nou fè ki mal, menm jan nou padone moun ki fè nou mal. Pa kite nou nan pozisyon pou n tonbe nan tantasyon, men, delivre nou anba Satan. Paske, se pou ou tout otorite, tout pouvwa ak tout lwanj, depi tout tan ak pou tout tan. Amèn. Si nou padone moun lè yo fè nou mal, Papa nou ki nan syèl la va padone nou tou. Men, si nou pa padone moun lè yo fè nou mal, Papa nou p ap padone peche nou yo non plis. An nou fè lwanj ak konpliman pou Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

 Pou sa n ap ofri ou yo, Granmèt, kapab gen plis sans toujou lave peche nou yo. Pa kite fo richès anpeche nou avanse nan chemen verite a. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Granmèt, se pou sekou ou pa janm manke sila yo ou nouri ak sakreman ou yo. Konsa avèk mistè sa yo e pandan tou lavi nou n a rive jwenn fwi yo k ap pèmèt nou sove. Pa pouvwa Jezikri…