Lendi 24 Fevriye 2020

Priyè

Bondye ou menm ki bay prèv pouvwa ou lè ou pran pasyans, lè ou pran pitye san ou pa janm bouke, ak ban nou gras ou, fè nou prese pou gen byen ou pwomèt yo konsa na rive nan bonè syèl la. Pa pouvwa Jezi Kri …    

Premye moso labib

Lekti nan liv ki rakonte travay apot yo 1, 15-17. 20-26

Yon jou tout frè yo te sanble, te gen sanven (120) moun antou konsa. Pyè kanpe nan mitan yo, li di: Frè m yo, sa Lesprisen an te anonse nan Liv yo, fok sa te rive vre. Se konsa, nan bouch David, li te fè konnen davans ki jan Jida t apral mennen moun ki te arete Jezi yo. Jida te yonn nan nou, li te gen sèvis pa l nan travay nou an. Men sa ki ekri nan Liv Som yo: Se pou kay li rete san moun. Se pou pèsonn pa rete ladan li. Pi lwen anko  nou jwenn: Se pou yon lot moun pran plas li nan travay la. Se poutèt sa, nou bezwen yon lot moun ansanm ak nou pou sèvi temwen Granmèt Jezi te leve soti vivan nan lanmo . Moun sa a, fok se yonn nan moun ki te toujou la avèk nou tout tan Granmèt Jezi t ap mache avèk nou nan tout peyi a, depi lè Jan te batize l la jouk jou li te kite nou an pou l monte nan syèl la. Yo bay non de moun: Jozèf, yo te rele Basabas ki te gen yon ti non Jistis, epi Matyas. Apre sa, yo lapriyè konsa: Bondye, ou menm ki konnen kè tout moun, montre nou kilès ou chwazi nan de moun sa yo, pou sèvi ap t nan plas Jida te kite pou li al kote ki te pou li a. Apre sa, yo tire oso : se Matyas ki soti. Se konsa yo mete l ansanm ak onz apot yo.

Pawol Granmèt la. 

Meditasyon Som: 112

  • Granmèt la plase l ansanm avèk chèf pèp li a. 

Fè lwanj, pitit Granmèt la, fè lwanj pou non Granmèt la. Se pou non Granmèt la jwenn konpliman depi kounye a jous pou tout tan.    

Depi kote solèy leve jous kote solèy kouche, non Granmèt la merite lwanj. Li wo anlè tout nasyon yo, Granmèt la, anlè syèl yo, glwa li ye.  

Kilès ki tankou Granmèt Bondye nou an, li menm ki abite nan wotè yo, ki wè sa k ba yo nan syèl la ak sou tè a ?    

Li leve malere a sot atè a, li drese pov la sot nan pousyè a, pou l ba l plas avèk chèf yo, avèk chèf pèp li yo.    

PWOKLAMASYON LEVANJIL

 Alelouya. Mwen chwazi nou sot sou tè a, pou nou ale, pou nou donnen fwi, pou fwi nou an dire, se sa Granmèt la di.   Alelouya. (Jan 15, 16)

Lekti nan levanjil dapre Jan ki sen 15, 9-17

Lè sa a, Jezi di patizan li yo: Jan Papa a renmen m nan, se konsa mwen renmen nou tou. Nou menm, se pou nou renmen menm jan mwen renmen nou an. Si nou fè tout sa mwen ban nou lod fè a, n a renmen m tou menm jan mwen renmen nou an. Menm jan mwen menm, mwen fè tout sa Papa a te ban m lod fè a, mwen renmen l menm jan li renmen m tou. Mwen di nou tout sa pou kè kontan m lan kapab nan nou, pou nou kapab kontan nèt ale. Men komandman m ap ban nou: Se pou nou yonn renmen lot menm jan mwen renmen nou. Pa gen pi bon jan pou ou montre jan ou renmen zanmi ou pase lè ou bay lavi ou pou yo. Nou tout, se zanmi m nou ye depi nou fè sa m mande nou fè. Mwen p ap rele nou domestik, paske yon domestik pa konnen sa mèt li ap fè. M ap rele nou zanmi paske mwen fè nou konnen tout sa Papa a te montre mwen. Se pa nou ki chwazi m, se mwen menm ki chwazi nou, ki mete nou apa pou n ale, pou n ka donnen, pou fwi nou ka konsève. Konsa, Papa a va ban nou nenpot kisa n a mande nan non mwen. Wi, men sa m mande nou: Se pou nou yonn renmen lot. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawol Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Ti demand nou yo, Granmèt, satisfè yo pou nou tanpri. Pèp ou a, ba nou tout ki la yon kè k ap panse sou ou sèlman. Pa pouvwa Jezi Kri …

Priyè apre kominyon Poutèt nou sot kominye nan mistè laglwa w la, Granmèt nou vle remèsye w, oumenm ki ban nou déjà nan lavi sa gras pou n patisipe nan byen wayom ou yo. Pa pouvwa Jezi Kri …

Laisser un commentaire