TEL ::::: 1-857-312-8930

Lendi 16 Mas 2020

Priyè

Legliz ou a, Granmèt, se pou pitye ou ki pa sispann nan netwaye l epi pwoteje l, epi kòm san ou menm li pa kapab ret sove, toujou dirije l avèk sekou ou ap ba li a. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan dezyèm liv Wa yo 5, 1-15a

 Naaman, kòmandan lame wa peyi Siri a, te yon nonm wa a te renmen anpil. Li te ba li anpil favè paske se gremesi Naaman Granmèt la te fè peyi Siri a genyen nan tout batay li yo. Se te yon vanyan sòlda, men li trape yon move maladi po. Yon lè yon bann moun peyi Siri t al fè piyay nan peyi Izrayèl la, yo te fè yon ti fi moun Izrayèl yo prizonye. Ti fi a te rete ak madan Naaman.Yon jou, li di metrès li a: –Si mèt mwen te ka al wè pwofèt ki nan peyi Samari a, pwofèt la ta ka geri maladi a wi.Lè Naaman tande sa, l al jwenn wa a, li di l sa ti fi a te di. Wa Siri a reponn: –Bon, ou pral jwenn wa peyi Izrayèl la, m ap ba ou yon lèt pou li. Se konsa Naaman pati. Li te pote trantmil (30.000) pyès ajan, simil (6.000) pyès lò ak dis rad nèf fèt ak bon twal fen.Li remèt lèt la bay wa peyi Izrayèl la. Men sa ki te ekri nan lèt la: Mwen voye Naaman, yonn nan chèf mwen yo, avèk lèt sa a pou ou ka geri maladi po l la. Lè wa peyi Izrayèl la li lèt la, li vin gen yon kè sere, li chire rad sou li epi li di: –Èske se Bondye ki bay lavi ki bay lanmò mwen ye pou msye voye yon moun ak maladi pou m geri l? Nou tou wè se chache l ap chache m kont. Lè pwofèt Elize vin konnen jan wa a te nan tèt chaje pou lèt la, li voye di l: –Poukisa ou gen kè sere konsa? Voye moun lan ban mwen, m a fè l konnen gen yon pwofèt nan peyi Izrayèl la. Se konsa Naaman ale ak cha li a ansanm ak chwal li yo. Li rete devan pòt kay Elize a.Men Elize voye yon mesaje di l: –Ale lave kò ou sèt fwa nan larivyè Jouden an, maladi po a va disparèt sou kò ou. Ou a geri.Naaman fache, li vire do l ale. Li di: –Mwen te kwè li t ap soti vin resevwa m. Apre sa, li ta lapriyè Granmèt la, Bondye l la. Li ta pase men l kote ki malad la, konsa mwen ta geri.Lèfini, èske dlo larivyè Abana ak larivyè Fafa nan peyi Damas yo pa pi bon pase nenpòt dlo larivyè nan peyi Izrayèl yo? Mwen ta ka benyen ladan yo tou, mwen ta geri. Li vire do l ale byen move.Men, domestik li yo al jwenn li, yo di l konsa: –Mèt, si pwofèt la te mande ou yon bagay pi difisil, èske ou pa ta fè l? Poukisa koulye a ou pa al lave kò ou pou ou ka geri jan li di ou la?Naaman ale, li plonje sèt fwa nan larivyè Jouden an, jan pwofèt la te di l la. Po kò l tounen tankou po timoun. Li te geri nèt.Lè sa a li tounen bò kote sèvitè Bondye a ansanm ak tout moun ki te avè l yo. Li kanpe devan l, li di l konsa: –Koulye a, mwen konnen pa gen Bondye lòt kote sou latè pase nan peyi Izrayèl la. Tanpri, resevwa kado m ap ba ou la a. Pawòl Granmet la.

Meditasyon Sòm: 41

Nanm mwen swaf kot Bondye vivan an;  kilè m ap parèt devan fas Bondye?

Tankou yon sèf anvi al nan sous dlo yo, konsa nanm mwen anvi al kote ou, Bondye.  

Nanm mwen swaf Bondye, Bondye vivan an; kilè m apral parèt devan fas Bondye?  

Voye  limyè ou la ak verite ou la, pou yo kondwi m, pou yo mennen m sou mòn ou a ki sen an, ak nan tant ou a.  

M ap antre kot lotèl Bondye a, kot Bondye  kè kontan mwen an. M ap fè lwanj ou sou gita, Bondye, Bondye m.  

Pwoklamasyon levanjil

Mwen espere nan Granmèt la, mwen espere nan pawòl li; paske kote l se mizerikòd, se redanmsyon an kantite. (Sòm 129, 5. 7)

Lekti nan levanjil dapre Lik ki sen 4, 24-30

 Epi li di yo ankò: Men, sa m ap di nou la a, se vre wi: Yo pa janm resevwa yon pwofèt byen nan pwòp peyi li.Se vre wi: Sou tan Eli, yon lè lapli pa t tonbe pandan twazan sis mwa, tout peyi a te nan grangou. Lè sa a, te gen anpil vèv nan peyi Izrayèl la. Men, Bondye pa t voye Eli lakay yo yonn menm; se lakay yon vèv ki te rete lavil Sarepta nan peyi Sidon li te voye li.Konsa tou, sou tan pwofèt Elize, te gen anpil moun ki te malad ak lalèp nan pèp Izrayèl la. Men, yo yonn pa t jwenn gerizon. Se Naaman sèlman, nonm peyi Siri a, ki te geri.Tout moun nan sinagòg la te byen ankòlè lè yo tande pawòl sa yo. Yo leve, yo trennen l andeyò lavil la; yo mennen l sou tèt ti mòn kote lavil la te bati a, yo t ap pare pou yo te jete l anba nan falèz la. Men, Jezi pase nan mitan yo, li chape kò li. An nou fe lwanj ak konpliman pou pawol Granmet la.

Priye sou ofrann yo

Kado sa a n ap ofri ou nan sèvis n ap fè a, Granmèt, fè  l vin tounen sakreman k ap sove nou an. Pa pouvwa Jezikri…

Priye aprè kominyon

Fè kominyon sakreman ou lan netwaye nou, tanpri, Granmèt, epi fè l ba nou favè fè yon sèl antre nou. Pa pouvwa Jezikri…