TEL ::::: 1-857-312-8930

Lendi 09 Mas 2020

Franswaz moun peyi Wom ki sen, relijyez

Priyè

Bondye, ki te pase lòd metrize kò yo, pou gerizon nanm yo, fè nou favè pou nou evite tout kalite peche, epi pou kè nou rive egzekite kòmandman bon kè ou yo.  Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv pwofèt Danyèl 9, 4-10

Mwen lapriyè nan pye Granmèt la, Bondye mwen an. Mwen louvri kè m ba li, mwen mande l padon pou pèp mwen an. Mwen di: -Granmèt, Bondye, ou gen gwo pouvwa, tout moun fèt pou gen krentif pou ou. Ou kenbe pwomès ou, ou pa janm sispann renmen moun ki renmen ou epi ki kenbe kòmandman ou yo.Nou peche, nou fè mechanste, nou fè sa ki mal, nou vire do ba ou, nou pa fè sa ou te mande nou fè, ni sa ou te ban nou lòd fè.Nou pa t koute pwofèt yo, sèvitè ou yo, ki te pale nan non ou ak wa nou yo, chèf nou yo, zansèt nou yo ak tout pèp nan peyi nou an.Ou menm, Granmèt, tou sa ou fè dwat. Men, nou tout moun peyi Jida, moun lavil Jerizalèm, tout moun nan pèp Izrayèl ou te gaye nan peyi pre ak peyi lwen yo, se wont nou toujou wont sa nou fè, tankou jodi a, paske nou pa t kenbe pawòl nou avè ou.Wi, Granmèt, se yon wont pou nou tout, wa nou yo, chèf nou yo, zansèt nou yo, paske nou te fè sa ki mal devan ou.Ou menm Granmèt, Bondye nou, ou gen bon kè, ou konn padone paske nou menm nou te vire do ba ou. Nou pa t koute ou, Granmèt Bondye nou, pou nou te viv dapre lòd ou te ban nou nan bouch pwofèt yo, sèvitè ou yo. Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm:78

 Granmèt, se pa dapre peche nou yo pou ou aji avèk nou.

Pa sonje peche papa nou yo, fè vit pou mizerikòd ou pran devan nou, paske nou vin pòv anpil.  

Potenou sekou, Bondye ki sove nou, poutèt glwa non ou, delivre nou; padone peche nou yo, poutèt non ou.  

Se pou l antre devan fas ou, rèl prizonye yo; dapre grandè bra ou kite rès pitit lanmò yo.  

Nou menm menm, pèp ou a ak mouton pak ou a, n ap fè lwanj ou tout tan; pou jenerasyon ak jenerasyon, n ap anonse lwanj ou.  

Pwoklamasyon levanjil

Pawòl ou, Granmèt, se lespri ak lavi yo ye; ou gen pawòl lavi tout tan an. Jan 6, 63 c. 68 c)

Lekti nan levanjil daprè Lik ki sen 6, 36-38

Se pou nou gen kè sansib menm jan Bondye, papa nou, gen kè sansib.Pa jije moun, konsa Bondye p ap jije nou. Pa kondane moun, konsa Bondye p ap kondane nou. Padone yo, konsa Bondye va padone nou tou.Bay, Bondye va ban nou. La lage yon bon mezi, byen souke, byen foule, ak tout tiyon l, nan pòch rad nou. Mezi nou sèvi pou mezire lòt yo, se li menm Bondye va pran pou mezire nou tou. An nou fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Priyè nou yo, Granmèt, aksepte yo ak bon kè, epi degaje nou sot nan move panchan tè a, nou menm ou bay favè sèvi mistè syèl yo. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Se pou kominyon sa a netwaye nou sot nan peche a, Granmèt, epi se pou l fè nou patisipe nan kè kontan syèl la. Pa pouvwa Jezikri…