Lapriyè Pèp – Fèt Papa, Pitit la ak Lespri Sen an

1 : Nap lapriyè pou Legliz la espesyalman Pè yo. Pou Lespri Sen an kondwi yo nan lafwa ak fidelite sou chemen Levanjil la. An nou lapriyè.

2 : Nap lapriyè pou tout dirijan peyi yo. Nap lapriyè pou administrasyon peyi Etazini ak Ayiti. An nou mande Bondye voye je sou Ayiti espesyalman ki konnen gwo pwoblèm nan jou sa yo. An nou rele nan pye Granmèt la.

3 : Lespri Sen an va kondwi nou sou chemen verite a: Nap lapriyè pou kominote nou yo rive viv nan limyè laverite Lespri Sen an. Pou relasyon patizan Jezi yo anndan Legliz la montre imaj Kris la ki resite . Granmèt tande rèl nou.

4 : Kisa moun ye Granmèt pou w panse ak yo konsa : An nou lapriyè pou tout moun nan kominote nou yo ki ta renmen prezan nan selebrasyon yo, men ki anpeche akoz maladi, oswa lòt bagay.  Nap panse ak yo yon fason espesyal, pou Bondye voye Lespri li anpare yo kote yo ye a. Granmèt koute priyè nou.

5 : Nap lapriyè pou tout moun kap fete yon dat enpotan nan lavi yo. Nap sonje tou tout sila yo ki mouri epi ki pran devan nou yo. Pou Bondye ba yo repo ki pap janm fini an.

E kounyea, an n pote entansyon nou yo bay Bondye nan ti tan silans sa…Ansanm an nou lapriyè.

 

Laisser un commentaire