KOU KIZIN – GRATIS – EVERETT HIGH SCHOOL

Rezon: Kòmanse Travay ak $22 chak lè – Amelyore lavi fanmy ou – Vin pi Kretyen!

KISA: Tounen yon Chèf nan depatman kizin

KI KOTE:  Everett High School

ADRÈS: 100 Elm St, Everett, MA 02149

KI JOU: Soti Lendi pou rive Jedi (Kòmanse 10 Fevriye, 2020)

AKILÈ: 3 zè 30 aprè midi rive 8 tè 30 diswa

PRI? Gratis

ENSKRIPSYON? 7 Janvye rive 4 Fevriye, 2020.

AKILÈ: 4 trè 30 aprèmidi rive 6 zè diswa

KI PYÈS POU W POTE? Sosyal Sekirite

LANG ? Fò w konn pale Anglè (kou a nan lang Anglè).

KONBYEN TAN ? Kou a ap dire 16 semèn (Lap fini an Me)

ENVITASYON: Tout Ayisyen: Everett, Malden, Medford, Saugus, Lynn elatriye…

KONTAKTE: Angela Kerr nan 857-523-8558 / akerr@ne-cat.org

KI BIS KI PASE LA?  

BIS 110 (ki fè Wellington pou rive Wonderland estasyon) depose w devan lekòl la.

BIS 109 (ki fè Sullivan pou rive Linden Square estasyon), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi  mache pou 5 minit

BIS 104  (ki fè Malden pou rive Sullivan estasyon ), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi mache 5 minit.

KI TREN ki ka konekte m? Nenpòt, men desann nan: Malden, Sullivan oswa Wellington.

MBTA: 617-222-3200 pou zafè bis

NEXTBUS.COM: sou tel ou (lap ba w akilè lòt bis la ap rive egzakteman).

ANONS : Yon metye kap rapòte w. Ou aprann li gratis. Wap travay $22 lè. Anpil kote deja ap tann ou tankou: “Casino, Whole Foods, Spaulding Rehab, Sodexo elatriye”.

Sa wap tann, leve al enskri ! Mèsi.

Laisser un commentaire