TEL ::::: 1-857-312-8930

Jezi 05 Mas 2020

Priyè

Bondye ki la pou tout tan, ki gen tout pouvwa, ou menm k ap gouvènen syèl la ak tè a, nan bon kè ou, koute priyè pèp ou a, nan gras ou, ba li lapè. Pa pouvwa Jezikri…

Premye moso labib

Lekti nan liv Estè 4, 17

Jou sa yo: Rèn Estè kache nan Granmèt la antan li pè danje lanmò a, ki t ap pwoche. Li lage kò l atè a avèk sèvant li yo depi maten jous awè epi li di:

« Bondye Abraam ak Bondye Izaak ak Bondye Jakòb, konpliman pou ou. Pote m sekou, mwen pou kont mwen; mwen pa gen defansè sof ou menm, Granmèt, paske danje a nan men mwen. Mwen te tande nan liv zansèt mwen yo, Granmèt, ou te libere tout moun ki fè ou plezi yo, Granmèt, jouska la fen.Koulye a menm pote m sekou antan m pou kont mwen an,
antan mwen pa gen pèsòn sof ou menm, Granmèt, Bondye mwen. Koulye a menm ede m antan m òfelen, mete pawòl adapte nan bouch mwen an fas lyon an, fè m gen bon jan devan l, chanje kè l pou l rayi sa k ap batay kont nou an,  pou lanmò l ak lanmò sa yo ki konsanti avèk li a. Kanta nou menm, libere nou anba men ènmi nou yo; chanje dèy nou an nan lajwa epi doulè nou yo nan sante ».  Pawòl Granmèt la.

Meditasyon Sòm:137

 Ninpòt ki jou mouin rélé-ou, ou kouté-m, Granmèt.

M-ap fè louanj ou, Granmèt, ak tout kè-m, ou kouté paròl bouch mouin.Dévan fas anj yo m-ap chanté pou ou. m-ap adoré nan Tanp ou-a ki sin-an.  

M-ap fè louanj pou non-ou poutèt mizérikòd ou ak vérité-ou. Ninpòt ki jou mouin rélé-ou, ou kouté-m ; ou mété anpil fòs nan nanm mouin.  

Min douat ou ap sové-m. Granmèt la ap réalizé travay la pou mouin ; Granmèt, mizérikòd ou pou tout tan : travay min-ou yo, pa lagé yo.  

Pwoklamasyon levanjil

Kreye yon kè pwòp nan mwen, Bondye, remèt mwen kè kontan poutèt ou sove m nan (Sòm 50, 12 a. 14 a)

Lekti nan levanjil daprè Matye ki sen 7, 7-12

Mande, y a ban nou. Chache, n a jwenn. Frape, y ‘a louvri pou nou.Paske, nenpòt moun ki mande va resevwa. Moun ki chache va jwenn. Y a louvri pou moun ki frape.Èske gen yonn nan nou ki va bay pitit li yon wòch si li mande l yon pen?Èske la ba li yon koulèv si pitit li mande l yon pwason?Si nou menm ki mechan jan nou mechan an, nou konn bay pitit nou yo bon bagay, nou pa bezwen mande si Papa nou ki nan syèl la p ap ban nou bon bagay lè nou mande li. Tout sa nou vle lòt moun fè pou nou, nou menm tou fè l pou yo. Se sa lalwa Moyiz la ak liv pwofèt yo mande nou fè. An nou fè lwanj ak konpliman pou Granmèt la.

Priyè sou ofrann yo

Bondye ou ki fè n gras, pou n parèt devan ou ak yon kè ki pwòp, tanpri fè nou konprann sans gras ou a, pou nou repanti e pou n konprann tout sa ki bon se nan ou li soti. Pa pouvwa Jezikri…

Priyè aprè kominyon

Bondye Granmèt, gras ak mizerikòd ou, ou p ap janm bouke konble nou ak sakreman ou yo; fè nou toujou selebre yo ak respè e pou n resevwa yo ak lafwa. Pa pouvwa Jezikri…